Ch? nh?t, 29/11/2020 - 06:28

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì?

Dan trí

"Th?t s? c?m xúc c?a t?i hoàn toàn r?t b?t ng? và m?t chút h?t h?ng, t?i c?ng kh?ng ng? k?t qu? s? nh? v?y", Hoa kh?i du l?ch 2017 ?? Tr?n Khánh Ngan chia s?. ?ó c?ng là c?m giác c?a Top 5 cu?c thi.

T?i ngày 28/11, ?êm Chung k?t Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 khi?n nhi?u ng??i b?t ng? khi… kh?ng tìm ???c tan Hoa kh?i. Theo ?ó, á h?u 1 và á h?u 2 s? ??m nh?n vai trò t??ng ???ng Hoa kh?i ?? ??ng hành cùng các ho?t ??ng c?a Hoa kh?i Du l?ch trong th?i gian t?i.

Cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch kh?ng có Tr??ng Ban giám kh?o nên kh?ng ??a ra cau tr? l?i v? vi?c kh?ng có tan Hoa kh?i; v? phía ??n v? t? ch?c, bà V? Th? M? Dung - Giám ??c c?ng ty Qu?ng cáo Truy?n th?ng T?m và Cám cho bi?t, s?p t?i Ban t? ch?c s? có bu?i h?p báo ?? chia s? v? v?n ?? này.

Hoa kh?i Khánh Ngan h?t h?ng khi kh?ng có ng??i k? nhi?m

"Th?t s? c?m xúc c?a t?i hoàn toàn r?t b?t ng??và m?t chút h?t h?ng,?t?i c?ng kh?ng ng? k?t qu? s? nh? v?y", Hoa kh?i ?? Tr?n Khánh Ngan chia s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau kho?nh kh?c xúc ??ng khi chia s? mong mu?n tìm ???c ng??i k? nhi?m x?ng ?áng, nh?ng v?i k?t qu? th?t b?t ng? trên, ???ng kim Hoa kh?i Du l?ch 2017 ?? Tr?n Khánh Ngan bày t?: "Th?t s? c?m xúc c?a t?i hoàn toàn b?t ng? và m?t chút h?t h?ng. T?i c?ng kh?ng ng? k?t qu? s? nh? v?y. Cho ??n bay gi? t?i t?n tr?ng quy?t ??nh c?a ban giám kh?o c?ng nh? ban t? ch?c b?i ?ó là s? l?a ch?n x?ng ?áng".

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhánh Ngan c?ng cho r?ng Ban giám kh?o g?p nhi?u khó kh?n khi ch?t l??ng thí sinh n?m nay khá ??ng ??u. "Và các b?n ?a s? là sinh viên nên kinh nghi?m r?t khó?có th? ch?u ???c s?c n?ng c?a chi?c v??ng mi?n c?ng nh? ba n?m nhi?m k?".

Chia s? thêm v? các thí sinh n?m nay, Khánh Ngan cho bi?t: "??ng hành su?t cu?c thi, t?i có th? nh?n xét r?ng hình th? c?a các b?n kh?ng th? nóng b?ng hay b?c l?a nh? các cu?c thi khác. B?i cu?c thi tìm ki?m s? m?c m?c ??n gi?n và tinh kh?i nh?t. T?i ?ánh giá r?t cao các b?n thí sinh n?m nay, các b?n ?? c? g?ng r?t nhi?u ?? th? hi?n b?n than mình. Tr??c ?ó các b?n r?t r?t rè và bay gi? các b?n ?? t?t h?n r?t nhi?u".

Ngoài ra, Khánh Ngan c?ng nh?n ??nh v? nh??c ?i?m c?a các thí sinh là ch?a ???c rèn luy?n qua k? n?ng trình di?n c?ng nh? kh? n?ng v? ?ng x? nên có th? các thí sinh?s? kh?ng ??t ???c nh?ng gì mà m?i ng??i mong mu?n.

á kh?i 1, á kh?i 2 nói gì v? k?t qu??

á Kh?i 1, 2 và Top 5 nói gì v? vi?c kh?ng có tan Hoa kh?i?
?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 2

á kh?i 1 Hoa kh?i Du l?ch 2020 thu?c v? Bùi Minh Anh, ??i di?n ??k N?ng c?ng là t?nh ???c ch?n ?? t? ch?c vòng Bán k?t và Chung k?t Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam n?m nay.

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 3

Bùi Minh Anh sinh n?m 1999, cao 1,68 m, s? ?o 3 vòng là 82-63-97. ??i di?n c?a t?nh ??k N?ng ?ang là sinh viên ??i h?c C?ng ngh? TPHCM.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChia s? v? vi?c cu?c thi kh?ng có Hoa kh?i, á kh?i 1 cho bi?t: "Trong b?t k? cu?c thi nhan s?c nào c?ng s? có Hoa kh?i và 2 á kh?i, t?i c?m th?y b?t ng? khi cu?c thi kh?ng có Hoa kh?i mà ch? tìm ra 2 á kh?i. T?i c?m th?y r?t h?nh phúc,?vui và t? hào khi mình là ng??i ??k N?ng".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBùi Minh Anh cho r?ng, vi?c ??m nh?n vai trò nh? m?t Hoa kh?i s? kh?ng khi?n c? áp l?c, ng??c l?i s? giúp c? càng c? g?ng h?n n?a. Minh Anh cho bi?t, c? có chút ti?c nu?i khi kh?ng ???c gi?i Hoa kh?i, tuy nhiên c? c?m th?y b?n than c?ng hoàn toàn x?ng ?áng v?i ng?i v? á kh?i 1.

? ph?n thi ?ng x?, Minh Anh nh?n ???c cau h?i: "B?n có ngh? r?ng ng??i ??p, hoa h?u nên g?n li?n v?i các ho?t ??ng thi?n nguy?n, kêu g?i m?i ng??i b?o v? m?i tr??ng?". C? gái quê ??k N?ng tr? l?i: "Vi?c thi?n nguy?n tham gia các ho?t ??ng x? h?i kh?ng ch? là trách nhi?m c?a hoa h?u mà còn c?a t?t c? m?i ng??i. N?u ai c?ng có y th?c làm thi?n nguy?n theo tinh th?n 'lá lành ?ùm lá rách' và tham gia b?o v? m?i tr??ng thì ??t n??c Vi?t Nam s? ngày càng t?t ??p".

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDá kh?i 2 ??n t? ??k L?k - Ng? Th? M? H?i sinh n?m 1994, cao 1,71 m, s? ?o 3 vòng 84-64-91. M? H?i hi?n là MC, ng??i m?u t? do.

M? H?i chia s?, ?êm thi này có r?t nhi?u b?t ng?, b?t ng? ??u tiên là kh?ng có Hoa kh?i và c? c?ng r?t b?t ng? khi mình nh?n ???c á kh?i 2. C? nói: "Khi tr? thành á?kh?i 2?t?i c?m th?y r?t vui và h?nh phúc.?T?i r?t b?t ng??và??ay c?ng là m?t ni?m t? hào khi t?i ?ang ??ng trên m?nh ??t mình sinh ra và l?n lên".

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Trong th?i gian s?p t?i t?i và b?n á?kh?i 1?s? ph?i cùng nhau c? g?ng?cùng v?i Ban t? ch?c?thúc ??y ?? xay d?ng phát tri?n du l?ch Vi?t Nam".

Ng? M? H?i c?ng kh?ng ??a ra nh?n ??nh mình s? ch?n ai trong s? 3 thí sinh còn l?i c?a Top 5 ai s? x?ng ?áng v?i ng?i v? Hoa kh?i.

Trong ph?n thi ?ng x?, khi nh?n ???c cau h?i: "Cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam là m?t trong nh?ng cu?c thi ???c t? ch?c sau mùa d?ch Covid-19 kéo dài. Là m?t thí sinh b?n có c?m ngh? gì?", Ng? M? H?i khá lúng túng. C? tr? l?i: "Cu?c thi này là b??c ??u tiên và em s? c? g?ng ?? truy?n bá hình ?nh Vi?t Nam ??n b?n bè qu?c t?".

Top 5 b?t ng? và ti?c nu?i...

N?m trong Top 5 và là m?t trong 3 thí sinh h?i h?p ch? ??i k?t qu? ng??i nào s? ??ng quang Hoa kh?i, tuy nhiên kh?ng ai ???c ch?n. Thí sinh Bùi Bích Di?p ??n t? Hà N?i chia s?, c? c?m th?y k?t qu? khá bình th??ng vì c? 2 á kh?i ??u x?ng ?áng.

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 6

"Ban ??u t?i có m?t chút ti?c nu?i khi ch? d?ng chan ? Top 5. Dù có ??t ???c hoa kh?i hay kh?ng thì vi?c m?t mình t? Hà N?i vào ?ay tham gia cu?c thi, bên c?nh kh?ng có ng??i than nh?ng ?? b??c vào Top 5 c?ng khi?n t?i c?m th?y r?t t? hào và c?m kích", Bích Di?p chia s?.

?êm chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch 2020: Top 5 cu?c thi nói gì? - 7

Thí sinh N?ng Th? Thiêng ??n t? Cao B?ng cho bi?t, k?t qu? kh?ng ???c x??ng tên c?ng khi?n c? c?m th?y khá b?t ng? và h?i ti?c nu?i. "Vi?c gì c?ng có ly do riêng c?a nó. Nh?ng vi?c t?i ? ?ay, ??ng ? Top 5 t?i ?? c?m th?y r?t may m?n. T?i mong mu?n sau này s? có b?n x?ng ?áng h?n cho ng?i v? Hoa kh?i". C? c?ng cho r?ng ng?i v? á kh?i 1 và á kh?i 2 hoàn toàn x?ng ?áng.

B?ng Chau