Th? n?m, 03/12/2020 - 05:59

Dàn di?n viên "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" sau 45 n?m

Dan trí

?? h?n 45 n?m tr?i qua k? t? ngày t?p phim ??u tiên c?a "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" lên sóng màn ?nh nh?. B?n có còn nh? nh?ng nhan v?t trong b? phim truy?n hình huy?n tho?i ?y?

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? phim truy?n hình "Little House on the Prairie" (Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên) xoay quanh cu?c s?ng c?a m?t gia ?ình nhà n?ng t?i M? h?i cu?i th? k? 19

B? phim truy?n hình "Little House on the Prairie" (Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên) xoay quanh cu?c s?ng c?a m?t gia ?ình nhà n?ng t?i M? h?i cu?i th? k? 19, nh?ng nh?ng cau chuy?n mà b? phim ?? c?p t?i v?n lu?n t?o ???c s? g?n g?i, h?p d?n ??i v?i ng??i xem, cho dù là ng??i xem hi?n ??i h?m nay.

Suy cho cùng, nh?ng cau chuy?n trong m?i quan h? gia ?ình, h? hàng, làng xóm... v?n s? lu?n có nh?ng nét t??ng ??ng cho dù là ? b?i c?nh kh?ng gian, th?i gian nào.

B? phim ?? gay s?t ??i v?i ng??i xem màn ?nh nh? t?i M? ngay khi v?a ra m?t và cho t?i h?m nay v?n còn ???c nh? t?i nh? m?t b? phim truy?n hình xu?t s?c hàng ??u t?i M?. Chuy?n phim ???c xay d?ng d?a trên lo?t ti?u thuy?t v?n h?c ?n khách "Little House" (Ng?i nhà nh?) c?a tác gi? Laura Ingalls Wilder.

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i n?m 1972, v?i s? khuy?n khích c?a v? và con gái, nhà s?n xu?t phim truy?n hình Ed Friendly ?? quy?t ??nh mua l?i quy?n chuy?n th? b? tác ph?m c?a n? nhà v?n Wilder

Nh?ng tác ph?m này ???c n? nhà v?n th?c hi?n ? d?ng bán t? truy?n, v?a d?a trên nh?ng cau chuy?n, tình ti?t có th?t trong ??i s?ng gia ?ình c?a n? nhà v?n, v?a có nh?ng chi ti?t phóng tác ?? t?ng thêm s?c h?p d?n cho tác ph?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? nhà v?n Laura Ingalls Wilder (1867-1957) ?? sáng tác nên m?t b? truy?n thành c?ng t?ng nhi?u l?n ???c chuy?n th? lên màn ?nh nh? c?a M? qua n?m tháng, nh?ng thành c?ng nh?t chính là sê-ri "Little House on the Prairie" lên sóng l?n ??u t?i M? t? n?m 1974 t?i 1983.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?i n?m 1972, v?i s? khuy?n khích c?a v? và con gái, nhà s?n xu?t phim truy?n hình Ed Friendly ?? quy?t ??nh mua l?i quy?n chuy?n th? b? tác ph?m c?a n? nhà v?n Wilder. ?ng m?i biên k?ch th?c hi?n k?ch b?n và m?i nam di?n viên Michael Landon ??o di?n b? phim này, ?ng Landon ??ng y v?i m?t ?i?u ki?n r?ng ?ng ph?i ???c ??m nh?n vai ng??i cha - Charles Ingalls.

???ng nhiên ?i?u ki?n này vui v? ???c ch?p thu?n b?i Michael Landon v?n là m?t ng?i sao n?i ti?ng t?i M? th?i b?y gi?.

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 3

Gi? ?ay, cu?c s?ng c?a dàn di?n viên ngày ?y ra sao?

N? di?n viên Melissa Gilbert (vào vai c? con gái th? hai - Laura Ingalls)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhan v?t Laura Ingalls

N? di?n viên Melissa Gilbert (hi?n 56 tu?i) là ng?i sao nhí ?ình ?ám hàng ??u n??c M? khi sê-ri phim "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" lên sóng. Vai di?n Laura Ingalls trong phim ?? giúp n? di?n viên nhí ???c c?ng chúng bi?t ??n và yêu m?n, tr??c ?ó, Melissa Gilbert ?? có m?t s? vai di?n t? h?i th?p niên 1960.

Trong bu?i th? vai có s? tham gia c?a ??o di?n - di?n viên Michael Landon, c? bé Melissa Gilbert ?? ngay l?p t?c b? choáng ng?p b?i s?c h?p d?n, s? than thi?n và d? m?n t?a ra t? ?ng Landon, ?i?u này là m?t d?u hi?u t?t, b?i ngay l?p t?c có m?i thi?n c?m hình thành gi?a v? ??o di?n và c? bé di?n viên nhí 9 tu?i.

M?i quan h? gi?a n? di?n viên nhí Melissa Gilbert và ?ng Michael Landon có s? trùng h?p song hành c? trên màn ?nh và ngoài ??i th?c. Do b? phim ???c th?c hi?n su?t m?t th?i gian dài, nên ?ng Michael ?? tr? thành ng??i cha an c?n và ?m áp trên phim tr??ng c?a c? bé Melissa.

C? bé Melissa ?? m?t ?i ng??i cha ru?t n?m 11 tu?i khi ?ang tham gia b? phim, nên m?i quan h? than thi?t v?i ??o di?n Landon gi?ng nh? m?t s? bù ??p cho m?t mát trong ??i th?c c?a Melissa. H?u nh? cu?i tu?n nào, c? bé c?ng t?i ch?i v?i gia ?ình c?a ?ng Landon.

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? di?n viên Melissa Gilbert hi?n t?i

Trong ky ?c c?a Melissa, ??o di?n Landon r?t ?m áp, ?ng chia s? v?i c? bé Melissa r?ng có hai th? quan tr?ng hàng ??u trong cu?c s?ng c?a ?ng, ?ó là gia ?ình và ng?i nhà.

S? nghi?p di?n xu?t c?a Melissa Gilbert th?ng hoa trong th?p niên 1970-1980, bên c?nh sê-ri phim "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên", c? còn tham gia nh?ng phim nh? "The Diary of Anne Frank", "The Miracle Worker" và "Choices of the Heart". Cho t?i t?n h?m nay, ? tu?i 56, n? di?n viên k? c?u v?n ti?p t?c tham gia di?n xu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong cu?c ??i mình, bà ?? ?i qua hai cu?c h?n nhan và hi?n ?ang khá h?nh phúc trong cu?c h?n nhan th? ba. M?i ?ay, bà v?a tr?i qua m?t ca ph?u thu?t c?t s?ng sau m?t th?p k? ch?u ??ng ?au ??n vì nh?ng bi?n ch?ng sau m?t cú ng? nghiêm tr?ng khi?n bà b? g?y l?ng. Dù v?y, tin vui là hi?n t?i bà ?? bình ph?c và ?ang có nhi?u tín hi?u r?t kh? quan sau ca ph?u thu?t thành c?ng.

Nam di?n viên Michael Landon (vào vai ng??i cha - Charles Ingalls)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNam di?n viên Michael Landon (vào vai ng??i cha - Charles Ingalls)

Nam di?n viên Michael Landon có m?t s? nghi?p thành c?ng trên màn ?nh nh? kéo dài su?t 3 th?p k?. ?ng là nam di?n viên quen thu?c v?i c?ng chúng M? t? tr??c khi xu?t hi?n trong sê-ri phim truy?n hình "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên". Sau khi có ???c s? nghi?p di?n xu?t thành c?ng, ?ng Landon mong mu?n tr? thành biên k?ch và ??o di?n.

C? h?i này xu?t hi?n khi nhà làm phim Ed Friendly ?? ngh? ?ng ??o di?n b? phim "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên". V?i vai di?n Charles Ingalls trong phim, Michael Landon s? h?u m?t s? nghi?p thành c?ng h?n n?a. Nhan v?t ng??i cha ?m áp trong phim chính là tính cách con ng??i th?t c?a Michael Landon ngoài ??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng ?? t?o nên m?t b? phim thành c?ng xung quanh ?? tài gia ?ình, trên phim tr??ng, Michael Landon lu?n chú tam xay d?ng kh?ng khí tho?i mái, ?m cúng, ?? các thành viên ??u hi?u r?ng h? ?ang th?c s? g?n bó v?i m?t d? án phim ch?t l??ng, h? th?c s? là m?t t?p th?.

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMichael Landon ?? xác ??nh r?t r? ràng ngay t? ??u v? nh?ng rung c?m mà b? phim s? ??a l?i cho ng??i xem và ?ng qu? th?c ?? ??t ???c ?i?u ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMichael Landon ?? xác ??nh r?t r? ràng ngay t? ??u v? nh?ng rung c?m mà b? phim s? ??a l?i cho ng??i xem và ?ng qu? th?c ?? ??t ???c ?i?u ?ó.

Sau khi hoàn t?t b? phim "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên", ?ng ti?p t?c g?t hái nh?ng thành c?ng trong s? nghi?p di?n xu?t, nh?ng kh?ng may, ?ng s?m qua ??i ? tu?i 54 h?i n?m 1991 vì ung th? t?y.

S?c h?p d?n huy?n tho?i c?a sê-ri phim "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" chính là nh? vào t?m nhìn, cách th?c ??o di?n, di?n xu?t và gay d?ng m?i quan h? v?i các di?n viên khác c?a ?ng Michael Landon. Trong cu?c ??i mình, ?ng Landon ?i qua 3 cu?c h?n nhan, khi qua ??i, ?ng ?ang trong cu?c h?n nhan th? 3. ?ng có t?ng c?ng 9 ng??i con.

N? di?n viên Melissa Sue Anderson (vào vai ng??i con gái c? - Mary Ingalls)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 8

N? di?n viên Melissa Sue Anderson (vào vai ng??i con gái c? - Mary Ingalls)

Tr??c khi nh?n ???c vai Mary Ingalls, Melissa Sue Anderson (hi?n 58 tu?i) m?i ch? ?óng m?t s? qu?ng cáo, Anderson th?c s? có n?ng l?c di?n xu?t nh?ng ch?a tìm ???c c? h?i cho mình, c? ?ang trong giai ?o?n tìm ki?m vai di?n thì bi?t t?i d? án phim truy?n hình "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên".

?ay là vai di?n giúp Anderson ngay l?p t?c ???c yêu thích. Sau khi t? gi? vai Mary Ingalls, Anderson ch? xu?t hi?n trong nh?ng vai di?n nh? c?a phim truy?n hình và ?i?n ?nh. C?ng chúng v?n có th? g?p l?i bà qua các b? phim, nh?ng Anderson d??ng nh? ch? nh?n nh?ng vai di?n ?y ?? nh? l?i ni?m ?am mê t?ng có dành cho di?n xu?t.

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 9

N? di?n viên Melissa Sue Anderson trong hi?n t?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, bà kh?ng th?c s? ho?t ??ng tích c?c trong n?n c?ng nghi?p gi?i trí. Bà có m?t ??i s?ng gia ?ình khá êm ?m, bà k?t h?n v?i biên k?ch Michael Sloan h?i n?m 1990, c?p ??i có hai ng??i con: m?t trai, m?t gái. C? gia ?ình ?? chuy?n t?i s?ng t?i Canada t? n?m 2002.

N? di?n viên Karen Grassle (vào vai ng??i m? - bà Caroline Ingalls)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 10

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Karen Grassle (hi?n 78 tu?i) là m?t trong nh?ng di?n viên tài n?ng nh?t c?a dàn di?n viên trong "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên". Bà b?t ??u tham gia di?n xu?t t? khi còn là sinh viên, sau ?ó bà t?i London (Anh) ?? theo h?c di?n xu?t, khi tr? v? M?, bà ??n khu k?ch ngh? Broadway và b?t ??u s? nghi?p thành c?ng c?a m?t di?n viên san kh?u.

Dù r?t yêu san kh?u, nh?ng bà hi?u r?ng mu?n ???c c?ng chúng bi?t t?i nhi?u, c?n ph?i xu?t hi?n trên màn ?nh. ?ó chính là khi bà tham gia th? vai trong "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên". Khi t?i bu?i th? vai có ??o di?n - di?n viên Michael Landon, bà c?ng r?t ?n t??ng v? ?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay khi nhìn th?y bà Grassle, ?ng Landon ?? ??ng ngay d?y và cùng bà ??c tho?i, di?n th? m?t s? c?nh phim. ?ng nhanh chóng dành thi?n c?m cho bà và yêu c?u ê-kíp hóa trang th? t?o hình cho bà vào vai nhan v?t ng??i m? - bà Caroline Ingalls.

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 11

N? di?n viên Karen Grassle?

Trong ky ?c c?a bà Grassle, ?ng Landon chính là ch?t keo k?t dính c? ê-kíp. V? sau, trong s? nghi?p di?n xu?t, bà còn ??m nh?n nhi?u vai di?n ?a d?ng và ?n t??ng khác, bà v?n ti?p t?c duy trì s? nghi?p c?a m?t di?n viên san kh?u bên c?nh nh?ng d? án phim.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCho t?i gi?, th?nh tho?ng bà v?n nh?n l?i tham gia ?óng phim. Trong cu?c ??i mình, bà ?? ?i qua 3 cu?c h?n nhan, cu?c h?n nhan th? 3 ?? k?t thúc h?i n?m 1997, bà Grassle kh?ng sinh con.

Ch? em song sinh Lindsay và Sidney Greenbush (vào vai ng??i con gái th? 3 - Carrie Ingalls)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 12

Ch? em song sinh Lindsay và Sidney Greenbush (vào vai ng??i con gái th? 3 - Carrie Ingalls)

C?p song sinh Lindsay và Sidney cùng vào vai Carrie Ingalls. Hai ch? em nhà Greenbush l?n ??u xu?t hi?n trong b? phim khi m?i lên 4 tu?i. C? hai ch? em ??u r?t ít khi tham gia ?óng phim k? t? sau sê-ri "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên", ch? r?t thi tho?ng h? m?i nh?n l?i tham gia m?t s? d? án phim.

N? di?n viên Alison Arngrim (vào vai c? b?n x?u tính - Nellie Oleson)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 13

N? di?n viên Alison Arngrim (vào vai c? b?n x?u tính - Nellie Oleson)

Hai nhan v?t Nellie và Laura cùng l?a tu?i nh?ng r?t ghét nhau, trong phim, Nellie là c? b?n x?u tính, ?áng ghét; nh?ng ngoài ??i th?c, Alison và Melissa l?i ch?i r?t than và g?n bó cho t?i h?m nay. Nhan v?t ph?n di?n Nellie qu? th?c r?t ?n t??ng và ?áng nh?, Alison ?? ??m nh?n vai di?n m?t cách thuy?t ph?c và n?i b?t trong dàn di?n viên.?

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 14

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN? di?n viên Alison Arngrim

Bà Alison Arngrim (hi?n 58 tu?i) v?n ?ang ti?p t?c làm vi?c trong l?nh v?c truy?n hình. Hi?n t?i, bà còn là m?t di?n viên t?u hài trên san kh?u. Trong cu?c s?ng riêng, bà ?? có hai l?n k?t h?n.

Nam di?n viên Richard Bull (vào vai ?ng ch? c?a hàng t?p hóa - Nels Oleson)

Dàn di?n viên Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên sau 45 n?m - 15

Nam di?n viên Richard Bull (vào vai ?ng ch? c?a hàng t?p hóa - Nels Oleson)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Richard Bull v?n ?? ???c bi?t t?i t? tr??c khi xu?t hi?n trong b? phim "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên". ?ng ra ?i h?i n?m 2014 vì b?nh viêm ph?i ? tu?i 89. Trong phim, nhan v?t Nels Oleson t?o ???c nhi?u thi?n c?m ??i v?i ng??i xem, ?ó là m?t ng??i ?àn ?ng c?ng b?ng và lu?n có nh?ng ?ánh giá ?úng m?c v? con ng??i và s? vi?c.

Dàn di?n viên "Ng?i nhà nh? trên th?o nguyên" sau 45 n?m

Bích Ng?c
Theo Today/DYR