Th? ba, 01/12/2020 - 07:41

C? bé 7 tu?i b?t khóc vì l? ??t... 42 ??n giao ?? ?n

Dan trí

?ay là cau chuy?n có th?t v?a x?y ra t?i Philippines: Cùng lúc có 42 ng??i ?i giao ?? ?n cùng xu?t hi?n tr??c c?a nhà c? bé 7 tu?i ??… cùng giao m?t món. ??ng sau ?ó là m?t cái k?t có h?u.

C? bé 7 tu?i b?t khóc vì l? ??t... 42 ??n giao ?? ?n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo k?t n?i internet g?p v?n ?? mà m?t c? bé 7 tu?i ? Philippines ?? b?t khóc vì ho?ng s? khi th?y cùng lúc có t?i... 42 ng??i giao ?? ?n cùng ??ng tr??c c?a nhà mình. (?nh t? tài kho?n Facebook c?a ng??i hàng xóm - anh Dann Kayne Suarez)

Do k?t n?i internet g?p v?n ?? mà m?t c? bé 7 tu?i ? Philippines ?? b?t khóc vì ho?ng s? khi th?y cùng lúc có t?i... 42 ng??i giao ?? ?n cùng ??ng tr??c c?a nhà mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCon ng? h?p b?ng xu?t hi?n ??y nh?ng ng??i ?i giao hàng m?c ??ng ph?c màu h?ng. C?nh t??ng này ?? ???c nh?ng ng??i hàng xóm ghi l?i và chia s? trên m?ng x? h?i. M?i ng??i ?i giao hàng ??u c?m theo 2 h?p gà rán, ?ó chính là món ?n mà c? bé ?? g?i cho mình và bà, nh?ng vì t?i th?i ?i?m ??t ??n, k?t n?i m?ng b? tr?c tr?c nên c? bé ?? thành ra ??t hàng t?i... 42 l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo chia s? c?a ng??i nhà bé gái, c? bé này v?n th??ng s? d?ng ?i?n tho?i ?? ??t ?? ?n cho mình và bà m?i khi b? m? ?i v?ng. Chính cha m? c?a c? bé ?? h??ng d?n cho con gái cách s? d?ng ?ng d?ng ??t ?? ?n trên ?i?n tho?i, c? bé c?ng ?? có nhi?u l?n ??t hàng thành c?ng, nên ng??i nhà kh?ng còn lo l?ng gì v? kh? n?ng t? g?i ?? ?n c?a c? bé qua ?ng d?ng ?i?n tho?i.

Nh?ng trong l?n ??t hàng m?i ?ay, vì tr?c tr?c k?t n?i nên ??n ??t hàng c?a c? bé liên t?c b? báo l?i là kh?ng thành c?ng, c? bé kiên trì th?c hi?n ?i, th?c hi?n l?i t?i... h?n 40 l?n, cho t?i khi ??t hàng thành c?ng. ??n lúc này, t?t c? nh?ng ??n kh?ng thành c?ng tr??c ?ó c?ng li?n ???c x? ly thành... thành c?ng, d?n ??n m?t s? vi?c hy h?u "d? khóc d? c??i".

C? bé 7 tu?i b?t khóc vì l? ??t... 42 ??n giao ?? ?n - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng ng??i hàng xóm t?t b?ng ?? giúp mua l?i nh?ng túi ?? ?n (?nh t? tài kho?n Facebook c?a ng??i hàng xóm - anh Dann Kayne Suarez)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? bé quá s? h?i tr??c s? vi?c x?y ra nên ?? b?t khóc khi th?y có quá nhi?u ng??i ??a ?? ?n xu?t hi?n tr??c c?a nhà. S? ti?n c? bé có ch? ?? ?? chi tr? cho m?t ??n ??t hàng tr? giá 189 peso (g?n 220.000 ??ng). V?i t?ng s? 42 ng??i ??a hàng xu?t hi?n, c? bé s? ph?i tr? 7,938 peso (h?n 3,8 tri?u ??ng).

M?t ng??i hàng xóm s?ng c?nh nhà - anh Dann Kayne Suarez chia s? v?i phóng viên v? tình hu?ng x?y ra lúc ?ó: "C? bé quá s? nên ?? b?t khóc, t?i th?y t?i nghi?p cho bé b?i có th? hi?u c? bé kh?ng h? c? tình và ?ang kh?ng bi?t ph?i x? ly s? vi?c nh? th? nào".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay l?p t?c, nh?ng ng??i hàng xóm ? xung quanh li?n ch?y t?i giúp ?? gi?i quy?t tình hình b?ng cách tr? ti?n mua nh?ng h?p gà rán mà nh?ng ng??i giao hàng mang t?i. R?t nhi?u ng??i ?? cùng chung tay ?? c? g?ng mua h?t s? ?? ?n. Nh?ng c?ng có m?t s? ng??i ??a hàng vì có ??n ti?p theo nên v?i v? ?i ngay khi ch?a k?p nh?n ???c s? giúp ?? c?a nh?ng ng??i hàng xóm.

Sau kho?ng 20 phút, con ng? ?? tr? l?i yên t?nh và nh?ng ng??i ??a hàng ti?p t?c ?i làm c?ng vi?c c?a mình. S? vi?c này khi?n nhi?u ng??i c?m th?y ?m lòng b?i nh?ng ng??i hàng xóm t?t b?ng c?a c? bé ?? hành ??ng r?t ??p.

Sau cùng, ng??i hàng xóm - anh Dann Kayne Suarez k?t lu?n r?ng: "??ng ?? con cái c?a b?n s? d?ng ?i?n tho?i ?? ??t hàng b?i khi còn quá nh?, các bé ch?a th? ki?m soát ???c h?t nh?ng v?n ?? b?t ng? phát sinh".

Bích Ng?c
Theo Asia One