Ch? nh?t, 29/11/2020 - 12:22

Chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch: T?nh ??k N?ng lên ti?ng

Dan trí

??i di?n l?nh ??o t?nh ??k N?ng cho r?ng ch? ti?p nh?n ??a ?i?m t? ch?c cu?c thi hoa kh?i, kh?ng liên quan ??n n?i dung và k?t qu? chung cu?c. T?nh này c?ng khó kh?n nên kh?ng tài tr? ch??ng trình.

T?i 28/11, Cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 ?? k?t thúc t?i TP. Gia Ngh?a, t?nh ??k N?ng sau g?n 2 tháng di?n ra. ??c bi?t, cu?c thi k?t thúc sau khi kh?ng tìm ???c hoa kh?i chung cu?c mà ch? có 2 á kh?i. ?ay ???c coi là s? vi?c ch?a có ti?n l? trong m?t cu?c thi s?c ??p t?i Vi?t Nam.

Chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch: T?nh ??k N?ng lên ti?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD3 thí sinh n?m tay nhau ch? c?ng b? Hoa kh?i xong k?t qu? l?i kh?ng có

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau khi ch??ng trình k?t thúc, trên các trang m?ng x? h?i Facebook, nhi?u ng??i ?? bày t? quan ?i?m v? m?t ch??ng trình v?n hóa l?n, ???c truy?n hình tr?c ti?p nh?ng l?i kh?ng ?i ??n ?ích cu?i cùng.

Trao ??i v?i phóng viên, m?t l?nh ??o UBND t?nh ??k N?ng cho bi?t, t?nh kh?ng liên quan gì ??n k?t qu? cu?c thi này, kh?ng có ??n v? nào c?a t?nh n?m trong ban t? ch?c cu?c thi.

Chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch: T?nh ??k N?ng lên ti?ng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai thí sinh ?o?t ng?i v? cao nh?t trong ?êm chung k?t là á kh?i 1 và á kh?i 2 (bên trái) - ?nh BTC

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo v? này, Cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 do B? V?n hóa - Th? thao và Du l?ch (VH-TT-DL) qu?n ly, ??n v? t? ch?c là m?t c?ng ty truy?n th?ng, qu?ng cáo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c khi t? ch?c, B? VH-TT-DL có v?n b?n g?i cho t?nh ??k N?ng là ?? ngh? ti?p nh?n ??a ?i?m t? ch?c cu?c thi ch? t?nh kh?ng liên quan liên b?t k? m?t n?i dung nào trong ho?t ??ng này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? l?nh ??o này c?ngcho bi?t thêm, ngu?n kinh phí t? ch?c, t?nh ??k N?ng c?ng kh?ng liên quan. T?nh ??k N?ng còn nhi?u khó kh?n nên kh?ng th? lo cho ch??ng trình này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, sau vòng s? kh?o 2 mi?n (d? ki?n ban ??u là 3 mi?n), Ban t? ch?c ?? ch?n ra 35 c? gái. Tr??c khi vòng bán k?t di?n ra, 3 c? gái xin rút. 2 c? gái khác c?ng xin rút kh?i cu?c thi tr??c ?êm chung k?t. V?i l?i th? ch? nhà, t?nh ??k N?ng có 4 thí sinh tham gia.

Chung k?t kh?ng tìm ???c Hoa kh?i Du l?ch: T?nh ??k N?ng lên ti?ng - 3
Cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch n?m 2020 k?t thúc v?i k?t qu? ch?a t?ng có ti?n l?

Nh? Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD ?? ph?n ánh, l?n ??u tiên ? Vi?t Nam, m?t cu?c thi nhan s?c l?i kh?ng tìm ???c ng??i chi?n th?ng cao nh?t mà ch? 2 á kh?i. Theo ?ó, á kh?i 1 là Bùi Minh Anh, thí sinh ??k N?ng và á kh?i 2 là Ng? Th? M? H?i, ng??i ??p ??n t? ??k L?k.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi c?ng b? 2 á kh?i, ng??i d?n ch??ng trình tuyên b? kh?ng có hoa kh?i khi?n nhi?u khán gi? kh?ng kh?i ng? ngàng, h?t h?ng. Khán gi? ??n theo d?i chung k?t ?? b?c xúc b? v? ngay khi MC c?ng b? k?t qu?.

D??ng Phong