Th? b?y, 28/11/2020 - 07:05

Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng

Dan trí

Ng??i dan ? th? tr?n Trelleborg c?a Th?y ?i?n hi?n ?ang ch?ng ki?n hi?n t??ng b?u tr?i tím xu?t hi?n v? ?êm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t??ng này ???c ly gi?i b?i m?t n?ng tr?i hi?n ??i trong vùng v?a l?p ??t h? th?ng chi?u sáng ti?t ki?m n?ng l??ng. H? th?ng ?èn LED t?a ánh sáng tím c?a n?ng tr?i ???c cho là giúp cay tr?ng phát tri?n t?t h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i dan trong th? tr?n Trelleborg và m?t s? vùng lan c?n ?? phàn nàn v? vi?c th? ánh sáng l? k? này chi?u r?i c? vào nhà h? v? ?êm. Sau ?ó, phía n?ng tr?i ?? ph?i t?t h? th?ng chi?u sáng trong khung gi? ?êm ?? cu?c s?ng c?a ng??i dan trong vùng tr? l?i bình th??ng.

Hi?n t??ng b?u tr?i tím này th??ng x?y ra r? r?t nh?t vào nh?ng ngày tr?i có nhi?u may, nh?ng ?ám may bay ? t?ng th?p khi ?ó b? tác ??ng b?i h? th?ng ?èn LED c?a n?ng tr?i và chuy?n sang màu tím.

Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng:

Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 1
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 2
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 3
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 4
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 5
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 6
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng - 7
Chiêm ng??ng hi?n t??ng b?u tr?i tím l? lùng

Bích Ng?c
Theo Daily Mail