Th? t?, 25/11/2020 - 09:32

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang

Dan trí

M?t c?u bé ng??i Brazil có nét ??c tr?ng khác l? trên g??ng m?t và mái tóc, v?i m?t m?ng da ??u màu tr?ng, t? ?ó m?c lên tóc tr?ng, c?u bé ?? b?t ng? tr? nên ??t show trình di?n th?i trang.

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?u bé Samuel Silva (7 tu?i) ??n t? Bahia, Brazil

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?u bé Samuel Silva (7 tu?i) ??n t? Bahia, Brazil, có m?t nét khác bi?t l?n trong ngo?i hình, Samuel có m?t m?ng da ??u sáng màu và m?t v?t tóc tr?ng trên ??u. Cha m? c?a c?u ?? th??ng xuyên c?o tr?c ??u cho c?u ?? tránh t?o nên s? khác bi?t quá l?n khi?n c?u có th? b? b?t n?t khi ?i h?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng ng??i l? l?n ??u g?p c?u bé Samuel th??ng t??ng r?ng c?u bé v?a b? b?ng và v?t da sáng màu kia là m?t v?t s?o b?ng. Cha m? c?a c?u bé Samuel m?i quy?t ??nh h?i n?m ngoái r?ng s? th?i kh?ng c?o tr?c ??u con trai n?a và s? b?t ??u giúp con s?ng vui v?, tích c?c h?n v?i s? khác bi?t c?a b?n than mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH? ?? l?p nên m?t tài kho?n Instagram cho c?u bé và ??ng t?i nh?ng b?c ?nh c?a c?u lên tài kho?n này ?? giúp c?u n? l?c s?ng t?t v?i nh?ng nét khác bi?t c?a mình.

Ngay khi c?u bé quy?t ??nh nu?i tóc, kh?ng c?o tr?c n?a, các c?ng ty ng??i m?u ?? b?t ??u tìm t?i c?u bé t? tháng 4/2019.

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 2

Nhi?u thành viên trong gia ?ình c?u bé Samuel Silva cùng có chung nét khác bi?t này

Nhi?u thành viên trong gia ?ình c?u bé Samuel Silva cùng có chung nét khác bi?t này. M? c?a c?u, m?t th? làm móng - ch? Nivianei de Jesus Purifi?ao (41 tu?i) và bà ngo?i - Dona Dionisia (65 tu?i) cùng có nh?ng nét khác bi?t t??ng t? ? ngo?i hình. M?t s? ng??i h? hàng than thích c?a c?u bé Samuel Silva c?ng có cùng nh?ng nét khác bi?t này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK? t? khi tr? thành ng??i m?u nhí, c?u bé Samuel Silva ?? xu?t hi?n trên nhi?u t?p chí th?i trang, ???c m?i tham gia trình di?n các thi?t k? th?i trang dành cho tr? em t?i các tu?n l? th?i trang qu?c t? nh? Toronto Fashion Week, Paris Fashion Week và London Kids Fashion Week.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?c t?, kh?ng ch? có nét khác bi?t ? trên g??ng m?t, làn da toàn than c?a c?u bé Samuel c?ng có nh?ng m?ng khác màu, ?i?u này c?ng xu?t hi?n ? nh?ng ng??i than khác trong gia ?ình. S? khác bi?t này ?? t?ng khi?n h? g?p ph?i nh?ng s? khó hòa nh?p, th?m chí b? k? th? trong cu?c s?ng hàng ngày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i bác c?a Samuel - ?ng Julio Sanchez-Velo (53 tu?i) cho hay: “Khi chúng t?i ?i khám, các bác s? ??u kh?ng cho r?ng s? khác bi?t này là nghiêm tr?ng, b?i v? c? b?n chúng t?i v?n kh?e m?nh. H? ch? xem nh?ng v?t khác màu trên da t?a nh? nh?ng v?t b?t b?m sinh, nh?ng chúng t?i kh?ng b? b?nh b?ch bi?n, b?i nh?ng v?t khác màu trên da kh?ng bao gi? thay ??i hình dáng và kích th??c”.

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGia ?ình c?a c?u bé Samuel ?? t?ng r?t phi?n lòng b?i m?i khi c?u bé ra ngoài, c?u lu?n thu hút r?t nhi?u s? quan tam chú y (Trong ?nh, c?u bé Samuel xu?t hi?n bên bà ngo?i, m?, và hai ng??i anh em h?)

Gia ?ình c?a c?u bé Samuel ?? t?ng r?t phi?n lòng b?i m?i khi c?u bé ra ngoài, c?u lu?n thu hút r?t nhi?u s? quan tam chú y, ch?ng h?n khi c?u xu?t hi?n trên b?i bi?n, m?i ng??i nhìn th?y nh?ng vùng da kh?ng ??u màu c?a c?u bé và li?n b??c l?i h?i ?? th? cau h?i tò mò, ?i?u này ?? khi?n gia ?ình lo l?ng r?ng c?u bé s? tr??ng thành v?i m?t tam ly kh?ng ?n ??nh, lu?n lo s? v? nh?ng khác bi?t ngo?i hình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng k? t? khi gia ?ình quy?t ??nh kh?ng c?o tr?c ??u Samuel n?a, ??ng th?i th?c hi?n m?t tài kho?n Instagram cho c?u, c?u thu hút s? quan tam c?a c?ng ??ng m?ng theo h??ng tích c?c và tr? thành ng??i m?u nhí, gi? ?ay, c?u bé c?m th?y t? hào v? b?n than mình và tr? nên vui v?, tích c?c h?n.

Bác c?a c?u bé cho hay: “Samuel r?t thích làm ng??i m?u, c?u bé yêu các b? m?n ngh? thu?t, thích xu?t hi?n trên sàn catwalk, thích các bu?i ch?p hình. Samuel c?ng thích ???c quan tam chú y, thích ?i du l?ch. Cháu trai t?i sinh ra trong m?t khu dan c? nghèo ? Brazil, ? n?i ?ay kh?ng có nhi?u c? h?i ?? ???c quan sát, nhìn ng?m th? gi?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i hy v?ng r?ng nh?ng em nh? khác c?m th?y thi?u t? tin vì nh?ng khác bi?t ngo?i hình c?a mình, s? c?m th?y ???c truy?n c?m h?ng t? Samuel. Khác bi?t kh?ng ph?i là ?i?u chúng ta nên gi?u gi?m mà là ?i?u ta nên bi?t tran tr?ng và yêu th??ng”.

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 4

Samuel và m? khi c?u bé còn hay c?o tr?c ??u

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSamuel r?t thích làm ng??i m?u, c?u bé yêu các b? m?n ngh? thu?t, thích xu?t hi?n trên sàn catwalk

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 6

Samuel c?ng thích ???c quan tam chú y, thích ?i du l?ch

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 7

Samuel trong m?t bu?i ch?p hình th?i trang

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK? t? khi tr? thành ng??i m?u nhí, c?u bé Samuel Silva ?? xu?t hi?n trên nhi?u t?p chí th?i trang

C?u bé có làn da “nh? b? b?ng” ??t show trình di?n th?i trang - 9

Ngay khi c?u bé Samuel quy?t ??nh nu?i tóc, kh?ng c?o tr?c n?a, các c?ng ty ng??i m?u ?? b?t ??u tìm t?i c?u bé t? tháng 4/2019.

Bích Ng?c
Theo Daily Mail