Cà phê úp ng??c ??c ?áo, th?c khách mu?n th??ng th?c ph?i kiên nh?n ch?

Dan trí

Kh?ng ch? gay tò mò b?i cách th??ng th?c thú v?, món cà phê úp ng??c này còn giúp th?c khách rèn luy?n tính kiên nh?n.

Cách ?ay kho?ng 1 n?m, các lo?i ?? u?ng úp ng??c t? bia, tà s?a, trà hoa qu?... t?ng tr? thành trào l?u ???c h?i sành u?ng h??ng ?ng nhi?t tình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDG?n ?ay, thêm m?t lo?i th?c u?ng c?ng ghi tên vào danh sách này, ?ó chính là cà phê.

Cà phê úp ng??c ??c ?áo, th?c khách mu?n th??ng th?c ph?i kiên nh?n ch? - 1
???c bi?t, cà phê úp ng??c là y t??ng sáng t?o ??n t? m?t quán cà phê mang tên Kopi & Teh ? Malaysia. Ch? quán mong mu?n mang ??n nh?ng v? khách c?a mình cách th??ng th?c cà phê m?i l?. ?nh: @syrfinasabri
Cà phê úp ng??c ??c ?áo, th?c khách mu?n th??ng th?c ph?i kiên nh?n ch? - 2
M?c dù kh?ng ph?i pha ch? theo cách úp ng??c nh? các phiên b?n tr??c ?ó b?ng vi?c úp hai lo?i ?? u?ng lên nhau, ch? ??n thu?n là c?c cà phê ???c ??t ch?ng ng??c lên ??a nh?ng th?c u?ng m?i toanh này v?n khi?n gi?i tr? thích thú. ?nh: @roslaidimohamad
Cà phê úp ng??c ??c ?áo, th?c khách mu?n th??ng th?c ph?i kiên nh?n ch? - 3
Khi cà phê úp ng??c ra m?t, nhi?u ng??i còn hoài nghi, th?c m?c kh?ng bi?t s? th??ng th?c nh? th? nào. Tuy nhiên, cách u?ng c?ng khá ??n gi?n. Thay vì nham nhi t?ng ng?m nh? cà phê truy?n th?ng, th?c khách th??ng th?c cà phê úp ng??c s? dùng ?ng hút. ?nh: @kopiteh.co
Cà phê úp ng??c ??c ?áo, th?c khách mu?n th??ng th?c ph?i kiên nh?n ch? - 4
M?i c?c cà phê úp ng??c s? ???c ??t lên m?t chi?c ??a sau lòng. Vi?c bài trí này khi?n cà phê trong c?c s? ch?y ra t? t? ra ??a. Th?c khách ch? c?n s? d?ng ?ng hút và th??ng th?c t? t? theo ki?u "??i ch? là h?nh phúc". ?nh: @kopiteh.co
Cà phê úp ng??c ??c ?áo, th?c khách mu?n th??ng th?c ph?i kiên nh?n ch? - 5
Nhi?u ng??i sau khi ???c th??ng th?c ki?u cà phê m?i l? này nh?n xét r?ng, kh?ng ch? ???c th?a trí tò mò mà h? còn rèn luy?n tính kiên nh?n. Th?m chí, h? còn ti?t l?, h??ng v? c?a cà phê úp ng??c c?ng ??c bi?t h?n ch? kh?ng "nh?t nhòa" nh? m?t s? y ki?n c?a c? dan m?ng. ?nh: @yumi_weilee

Th?o Trinh