Ch? nh?t, 08/11/2020 - 09:37

BTC nói gì v? th?ng tin H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam vì b? ép?

Dan trí

?ng Hoàng Nh?t Nam - T?ng ??o di?n c?a Hoa h?u Vi?t Nam 2020 ?? có nh?ng chia s? liên quan ??n vi?c H??ng Giang bu?c ph?i rút kh?i ch??ng trình vì áp l?c d? lu?n.

M?i ?ay, Hoa h?u Chuy?n gi?i H??ng Giang ?? quy?t ??nh xin rút kh?i ch??ng trình Hoa h?u bi?n - Du l?ch trong khu?n kh? c?a Hoa h?u Vi?t Nam 2020 di?n ra t?i TP. V?ng Tàu vào ngày 12/11 trong vai trò ca s?. C? c?ng tuyên b? s? t?m d?ng các ho?t ??ng ngh? thu?t và truy?n hình trong th?i gian t?i ?? suy ngh?, ?i?u ch?nh và hoàn thi?n b?n than.

BTC nói gì v? th?ng tin H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam vì b? ép? - 1

Gi?y vi?t tay xin rút kh?i Hoa h?u h?u Vi?t Nam 2020 c?a H??ng Giang.

Vi?c H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam 2020 khi?n nhi?u ng??i khá b?t ng?. Tuy nhiên, có th?ng tin cho r?ng, BTC ?? “ép” ?? ng??i ??p này xin rút kh?i ch??ng trình vào phút chót vì kh?ng ch?u n?i áp l?c d? lu?n.

Tr??c th?ng tin này, ??o di?n Hoàng Nh?t Nam kh?ng ??nh, BTC Hoa h?u Vi?t Nam kh?ng ép ho?c có ??ng thái gì ?? H??ng Giang ph?i rút. Ng??c l?i, ê-kíp còn lu?n ??ng viên ?? c? chu?n b? t?t nh?t cho ph?n trình di?n c?a mình nh?m g?i t?i khán gi? m?t th?ng ?i?p sau s?c.

Tr??c ?ó, khi s? vi?c lùm xùm gi?a H??ng Giang v?i anti-fan x?y ra, r?t nhi?u c? dan m?ng ?? “gay áp l?c” trên trang fanpage c?a Hoa h?u Vi?t Nam 2020 ?? bu?c BTC cu?c thi lo?i c? ra kh?i ch??ng trình. Nhi?u ng??i gay g?t tuyên b? s? “t?y chay” cu?c thi này n?u còn ?? cho H??ng Giang xu?t hi?n.

Lúc ?ó, ??o di?n Hoàng Nh?t Nam ?? qu? quy?t, dù nhi?u ng??i ph?n ??i ng??i ??p chuy?n gi?i nh?ng BTC Hoa h?u Vi?t Nam 2020 s? v?n gi? tên c? trong danh sách khách m?i trình di?n ? vòng thi Ng??i ??p Th?i trang. V? ??o di?n này cho r?ng, khi l?a ch?n khách m?i, BTC ?? có can nh?c k?.

Chia s? thêm v?i Dan trí v? v? vi?c này, ??o di?n Hoàng Nh?t Nam cho bi?t: “Khi bi?t tin nhi?u ng??i t?n c?ng fanpage và ?? ngh? ph?i h?y h?p tác v?i H??ng Giang cho chu?i ch??ng trình s?p t?i c?a Hoa h?u Vi?t Nam 2020, t?i v?i vai trò t?ng ??o di?n ?? suy ngh? r?t nhi?u.

BTC nói gì v? th?ng tin H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam vì b? ép? - 2

??o di?n Hoàng Nh?t Nam cho bi?t, anh ?? chu?n b? r?t k? cho ti?t m?c c?a H??ng Giang trong ch??ng trình ngày 12/11.

Vi?c ch?n l?a m?t ngh? s? tham d?, trình di?n cho m?t ch??ng trình uy tín, d? nhiên ph?i nhìn nh?n s? c?ng hi?n và n? l?c c?a ngh? s? ?y su?t m?t th?i gian dài. V?i H??ng Giang, t?i ngh? r?ng c? ?y ?? n? l?c g?p 2 - 3 l?n b?i c? ?y có m?t hoàn c?nh ??c bi?t kh?ng gi?ng b?t c? ai”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ??o di?n Hoàng Nh?t Nam, v? nh?ng ?n ào m?y ngày qua, b?n than ?ng kh?ng ngh? ?ó là scandal mà là v?n ?? nhìn nh?n, ?ánh giá, cách ?ng x? c?a riêng H??ng Giang v?i t? cách m?t ngh? s? theo góc nhìn c?a nh?ng ng??i “kh?ng th??ng” c?. V?n ?? c?a H??ng Giang có ch?ng là n?m ? nh?ng s? su?t c?a chính c? trong ng?n ng?, cách di?n ??t.

BTC nói gì v? th?ng tin H??ng Giang xin rút kh?i Hoa h?u Vi?t Nam vì b? ép? - 3

Nam ??o di?n cho r?ng, H??ng Giang là m?t ng??i th?ng minh s? bi?t cách d?n ?i?u ch?nh sao cho m?i th? tròn ??y h?n trong m?t c?ng chúng...

"Nh?ng ngày qua, t?i còn th?y Tr?n Thành là m?t ng??i b?n l?nh nh?ng c?ng ?? t?n th??ng và kh?ng ?n ngon ng? yên khi có nh?ng làn sóng phán xét t? khán gi?. R?i nhi?u ngh? s? làm t? thi?n c?ng b? bình ph?m, ch? trích, chê bai ?? ?i?u… Nh?ng ng??i làm ngh? thu?t chúng t?i th?c s? r?t c?n khán gi? hi?u, ??ng viên và ti?p thêm s?c m?nh ?? v??t qua nh?ng tr? l?c trong cu?c s?ng, trên con ???ng s? nghi?p… ?? chúng t?i ti?p t?c lan t?a nh?ng giá tr? ??n v?i quy v? …

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng s? su?t, nh?ng gì ch?a toàn v?n s? ???c d?n hoàn thi?n. Là ngh? s?, th?t khó chi?u lòng c? th? gi?i. Nh?ng ?? hóa gi?i thù h?n, ganh ghét thành tình yêu th??ng, ?ó là m?t “phép màu” hoàn toàn có th? xu?t hi?n gi?a ??i th?c", ??o di?n Hoàng Nh?t Nam b?c b?ch thêm.

Hà Tùng Long?