Th? ba, 01/12/2020 - 17:00

BTC nói gì tr??c vi?c tranh b? h? h?i trong Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam?

Dan trí

"?? x?y ra s? c? h? h?i tác ph?m là ?i?u chúng t?i kh?ng h? mong mu?n. ?ay là m?t s? vi?c v? cùng ?áng ti?c", ??i di?n BTC Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam 2020 cho bi?t.

"Ai làm nh? chúng t?i c?ng s? ?? x?y ra s? c?"

M?i ?ay, m?t s? h?a s? ?? v? cùng s? b?c xúc khi tác ph?m g?i tham gia Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam 2020 b? r?ch x??c, b?n s?n, r?n v? (tác ph?m ?iêu kh?c) ngay tr??c ngày tri?n l?m. Nhi?u h?a s? th?m chí tuyên b? s? b?t BTC ??n bù theo giá tr? th?c c?a tác ph?m vì ?? khi?n cho tác ph?m c?a h? b? h? h?i.

BTC nói gì tr??c vi?c tranh b? h? h?i trong Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTranh b? x??c khi g?i tham gia Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam 2020. ?nh: NSCC.

Liên quan ??n s? vi?c này, chi?u 1/12, ?ng M? Th? Anh - Phó C?c tr??ng C?c M? thu?t, Nhi?p ?nh và Tri?n l?m Vi?t Nam cho bi?t, ? th?i ?i?m hi?n t?i, ?? có 5 tác gi? xin rút kh?i tri?n l?m vì có tranh b? x??c.

"Vi?c ?? x??c tranh, r?n v? tác ph?m ?iêu kh?c nh? ph?n ánh c?a m?t s? h?a s? tham gia Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam 2020 là ?i?u khi?n chúng t?i r?t ?au lòng. B?i ?ay là tác ph?m ngh? thu?t - "??a con tinh th?n" c?a anh em ngh? s?, h?a s?.

Tác ph?m ??t ti?n hay kh?ng ??t ti?n thì khi tham gia tri?n l?m chúng t?i ??u tran tr?ng nh? nhau. Và ?? x?y ra s? c? h? h?i tác ph?m là ?i?u chúng t?i kh?ng h? mong mu?n. ?ay là m?t s? vi?c v? cùng ?áng ti?c. V?i t? cách là nh?ng ng??i ??i di?n BTC, chúng t?i xin nh?n trách nhi?m khi ?? x?y ra s? c? này", ?ng M? Th? Anh nói.

?ng M? Th? Anh c?ng cho bi?t, ngay khi rà soát c?ng vi?c, phát hi?n m?t s? tác ph?m b? x??c, r?n v?… ??i di?n BTC ?? ch? ??ng g?i ?i?n xin l?i tác gi? và nh?n trách nhi?m v?i thái ?? c?u th? nh?t. Sau khi k?t thúc tri?n l?m, BTC s? ng?i v?i các tác gi? ?? x? ly v?n ?? này.

BTC nói gì tr??c vi?c tranh b? h? h?i trong Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam? - 2

Tranh b? s?n b?n ??y trên b? m?t. ?nh: NSCC.

Theo ?ng M? Th? Anh, m?t n?m, ngành m? thu?t - nhi?p ?nh và tri?n l?m có hai s? ki?n l?n v?i quy m? toàn qu?c là Tri?n l?m M? thu?t và Tri?n l?m Nhi?p ?nh. N?m nay, Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam có 500 tác ph?m ???c ch?n tr?ng bày nên v?i quy m? l?n nh? v?y kh?ng tránh kh?i s? c?.

"Quá trình t? ch?c s? ki?n này, chúng t?i ?? huy ??ng h?n 100 con ng??i làm vi?c c?t l?c ngày ?êm. Tuy nhiên, vì cách th?c t? ch?c nh? v?t nên kh?ng th? tránh ???c s? c?. N?m nay b? x??c nh?ng n?u sang n?m v?n duy trì cách t? ch?c nh? th? này thì v?n b?. Ai làm nh? chúng t?i c?ng s? ?? x?y ra s? c?, kh?ng riêng gì chúng t?i. ?ay là bài h?c l?n và chúng t?i s? rút kinh nghi?m ?? sang n?m làm khác ?i", ?ng M? Th? Anh kh?ng ??nh.

S? thay ??i cách th?c t? ch?c!

Ly gi?i nguyên nhan d?n ??n s? c? ?áng ti?c trên, ?ng M? Th? Anh cho bi?t, quy trình ?? duy?t tranh c?a Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam 2020 là s? t?p k?t tranh ? 3 mi?n sau ?ó chuy?n v? Hà N?i ?? H?i ??ng th?m ??nh ch?m, ch?n. Và vi?c bê vác tranh lên cho h?i ??ng th?m ??nh r?i bê vào kho c?t xong l?i ??a ra tr?ng bày ?? d?n ??n s? c? ?áng ti?c trên.

BTC nói gì tr??c vi?c tranh b? h? h?i trong Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng M? Th? Anh (bên ph?i) và ?ng Lê Anh Van ??i di?n BTC Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam 2020 chia s? th?ng tin v?i báo chí trong bu?i h?p báo chi?u 1/12. ?nh: HTL.

"Cách làm chúng ta có v?n ??. N?u làm nh? th? này thì kh?ng tránh kh?i sai sót. Chúng t?i r?t mong các ngh? s?, h?a s? chia s? v?i BTC", ?ng M? Th? Anh bày t?.

?ng M? Th? Anh kh?ng ??nh, th?i gian t?i b?t bu?c ph?i thay ??i cách th?c t? ch?c nh?ng s? ki?n nh? th? này. Theo ?ó, BTC s? tìm ??a ?i?m thích h?p nh?t ?? các h?a s? t? treo tranh c?a mình trong khu v?c tri?n l?m. Và h?i ??ng th?m ??nh s? ?i t?ng khu v?c ?? ch?m và k?t thúc s? c?ng b? gi?i. Ngh?a là tranh s? ch? treo ?úng m?t v? trí, kh?ng di chuy?n nhi?u l?n. V?i cách th?c này, ?ng M? Th? Anh hy v?ng s? tránh ???c vi?c x??c tranh ho?c r?n v? ??i v?i tác ph?m ?iêu kh?c.

Nhà nghiên c?u Phan C?m Th??ng cho r?ng, ?ng tham gia tri?n l?m m? thu?t t? n?m 1980 ??n nay. Qua nh?ng l?n tham gia tri?n l?m ?ng nh?n th?y cu?c tri?n l?m nào c?ng ??u có s? c? h?ng hóc, th?m chí b? m?t tranh. B?n than ?ng c?ng t?ng b? m?t tranh. Tuy nhiên, th?i k? ?ó, các ngh? s?, h?a s? còn d? tính nên kh?ng ai b?t ??n ai.

"T?i th?y c?ng tác t? ch?c nh? th? này thì kh?ng ?n. Chúng ta v?n ho?t ??ng nghi?p d?. Nghi?p d? ? c?ng tác v?n chuy?n. Chúng ta kh?ng có c?ng ty v?n chuy?n chuyên nghi?p mà ch? có c?ng ty v?n chuy?n hàng hóa. C?ng ty v?n chuy?n hàng hóa thì s? kh?ng quan tam ??n v?t ph?m h? v?n chuy?n là gì.

Tr?ng bày tri?n l?m c?ng kh?ng có c?ng ty chuyên nghi?p. Chúng ta thuê nh?ng ng??i kh?ng có chuyên m?n ?óng ?inh, treo tranh nên kh?ng th? giám sát ???c các s? c? có th? x?y ra.

Phòng tri?n l?m c?ng ???c th?c hi?n r?t g?p gáp. T? tr?ng bày, quét v?i, v? sinh… nhan c?ng thi c?ng kh?ng quan tam ??n s?n b?n nên ?? ?? b?n s?n lên tranh.

Ngh? s? c?ng kh?ng ai tham gia b?o hi?m tác ph?m. Ch? có tham gia b?o hi?m thì c?ng ty b?o hi?m m?i b?o hành tác ph?m c?a mình. ?? ngh? BTC ph?i quan tam ??n vi?c này ch? kh?ng ch? quan tam ??n treo tranh m?t cách ?n ??nh", nhà nghiên c?u Phan C?m Th??ng góp y.

Tri?n l?m M? thu?t Vi?t Nam tr??c ?ay là Tri?n l?m M? thu?t toàn qu?c ???c t? ch?c 5 n?m m?t l?n. ?ay là s? ki?n m? thu?t nh?m t?ng k?t và ?ánh giá quá trình ho?t ??ng sáng t?o, c?ng b? các tác ph?m ngh? thu?t xu?t s?c c?a gi?i m? thu?t Vi?t Nam trong 5 n?m (2016-2020).

N?m nay, H?i ??ng Ngh? thu?t ?? l?a ch?n ra 497 tác ph?m c?a 483 tác gi? ?? tr?ng bày. C? th?, v?i th? lo?i ?iêu kh?c và s?p ??t có 117 tác ph?m c?a 105 tác gi?; th? lo?i h?i h?a, ?? h?a, ngh? thu?t trình di?n, video art và các hình th?c ngh? thu?t ???ng ??i khác có 380 tác ph?m c?a 378 tác gi?.?

H?i ??ng ?? ch?n ra 29 tác ph?m xu?t s?c ?? trao gi?i th??ng. Vi?c ch?m ch?n nh?m t?n vinh nh?ng tác ph?m ngh? thu?t m?i, xu?t s?c, phát hi?n nh?ng tác gi? m?i ?? quan tam, b?i d??ng, phát tri?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTri?n l?m s? kéo dài t? 1/12 ??n 10/12 t?i Trung tam Tri?n l?m V?n hóa Ngh? thu?t Vi?t Nam (Hà N?i) và t? 22/12 ??n 29/12 t?i B?o tàng M? thu?t TP.HCM?

Hà Tùng Long