Th? hai, 30/11/2020 - 07:17

Cu?c thi kh?ng tìm ???c Hoa kh?i:

BTC Hoa kh?i Du l?ch: "Chúng t?i s? có gi?i trình v?i C?c NTBD"

Dan trí

"Cu?c thi n?u kh?ng trao ???c gi?i nh?t thì kh?ng nên g??ng ép, vi?c b? ng? danh hi?u cao quy nh?t kh?ng có ngh?a cu?c thi có v?n ?? v? m?t t? ch?c...", Tr??ng BTC Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam cho bi?t.

BTC Hoa kh?i Du l?ch:

Chi?u ngày 29/11, BTC Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020 và Top 10 ?? có bu?i g?p g? truy?n th?ng ?? chia s? v? nh?ng tranh c?i xung quanh k?t qu? kh?ng trao gi?i Hoa kh?i, ch? có 2 á kh?i.

Tr??c ?ó, t?i ngày 28/11, t?i thành ph? Gia Ngh?a, T?nh ??k N?ng ?? di?n ra ?êm Chung k?t Hoa kh?i Du l?ch 2020 v?i s? tranh tài c?a Top 30 thí sinh.?Tuy nhiên, k?t qu? cu?i cùng c?a cu?c thi ?ang là ?? tài gay tranh c?i khi kh?ng trao v??ng mi?n Hoa kh?i cho b?t k? thí sinh nào. Vì v?y, á kh?i 1?và 2 á kh?i 2 s? ??ng hành cùng BTC?trong các ho?t ??ng qu?ng bá du l?ch.

BTC Hoa kh?i Du l?ch:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDá kh?i 1 Hoa kh?i Du l?ch 2020 thu?c v? Bùi Minh Anh, ??i di?n ??k N?ng. á kh?i 2 ??n t? ??k L?k - Ng? Th? M? H?i.

Bà V? Th? M? Dung - Tr??ng ban t? ch?c chia s? quan ?i?m v? vi?c quy?t ??nh l?a ch?n thí sinh ??ng quang: "T?i quan tr?ng "h??u cu?c thi", vi?c ?ào t?o, gi? gìn hình ?nh?trong khi các b?n còn tr?, r?t b?ng b?t… BTC kh?ng ch? t? ch?c cu?c thi mà còn các ho?t ??ng ho?t ??ng v?n hóa?sau ?ó. V?i nh?ng suy ngh? ?ó, vi?c l?a ch?n c?ng r?t k? càng".

BTC Hoa kh?i Du l?ch:

Nói v? k?t qu? khi?n m?i ng??i tranh c?i bà Dung cho bi?t, có th? nhi?u ng??i b?t ng? l?n b?c xúc v?i quy?t ??nh c?a BTC, nh?ng bà?cho r?ng mình và các thành viên ?? ch?n ?úng và kh?ng ph?i danh hi?u cao quy nh?t m?i th?c hi?n ???c nhi?m v? này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Có th? các em???t ???c tiêu chu?n ?? tr? thành m?t Hoa kh?i c?a m?t cu?c thi khác nh?ng riêng v?i ??n v? n?m gi? b?n quy?n cu?c thi Hoa kh?i du l?ch Vi?t Nam thì hi?n t?i các em?v?n còn thi?u sót. Và s? ??ng ??u c?a các thí sinh khi?n ban t? ch?c c?m th?y các em trong n?m nay ch?a ?áp ?ng ???c ng?i v? cao nh?t", Tr??ng BTC cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i di?n BTC chia s? thêm v? quy?t ??nh c?a BTC và giám kh?o: "Chúng t?i ??u ??ng nh?t y ki?n, n?u nh? l?a ch?n m?t Hoa kh?i trong cu?c thi n?m nay thì li?u b?n nào s? ?áp ?ng t?t c?? B?i b?ng ?i?m c?a ban giám kh?o c?ng nh? BTC?r?t t??ng ??ng gi?a Top 10 và Top 5.

T?i ngh? r?ng m?t cu?c thi, n?u kh?ng trao ???c gi?i nh?t thì kh?ng nên g??ng ép và vi?c b? ng? danh hi?u cao quy nh?t kh?ng có ngh?a cu?c thi có v?n ?? v? m?t t? ch?c, c?ng nh? qu?ng bá hình ?nh".

Bà cho r?ng, n?u kh?ng tìm ???c vai trò ng??i ??ng ??u, BTC s? b? ng? Hoa kh?i. Nh?ng bà tin Top 5 và Top 10 các gi?i ph?, dàn thí sinh ??u, cá tính riêng s? lan t?a ???c vi?c b?o t?n di s?n, gi? gìn tài nguyên.

Tr??ng BTC cho bi?t thêm, ngay sau khi Top 5 thi ?ng x?, bà ?? h?i y v?i BGK ?? th?y r?ng, các cu?c thi có nhi?u danh hi??u, nhi?u gi?i ph?, n?u h? kh?ng trao ???c gi?i Vàng vì y?u t? khách quan, là các h?ng m?c d? thi, v?y t?i sao khi BTC là m?t ??n v? t? ch?c ??c l??p, ngu?n ngan sách x? h?i hóa, tuan th? lu?t pháp Vi??t Nam thì t?i sao ph?i ch?n m?t ng??i mà kh?ng th? ch?n nh?ng ng??i cùng ??ng hành v?i mình trong ba n?m, ?áp ?ng ???c yêu c?u BTC ?? ra v?i tiêu chí c?a ch??ng trình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBTC lên ti?ng vi?c kh?ng trao gi?i Hoa kh?i Du l?ch Vi?t Nam 2020.

Bà Dung kh?ng ??nh, Top 5 cu?c thi Hoa kh?i Du l?ch hoàn toàn có th? làm t?t nh?ng nhi?m v? c?a mình ?ó là qu?ng bá hình ?nh v?n hóa du l?ch Vi?t Nam, và ??k N?ng là ??a ?i?m ?? qu?ng bá du l?ch, ??u t? nh?m gi? nguyên tài nguyên. Vi?c kh?ng có Hoa kh?i là trách nhi??m c?a BTC.

Bà nói: "Ngay sau khi t? ch?c b? m?c L? h?i Th? c?m, chúng t?i s? có gi?i trình v?i C?c Ngh? thu?t Bi?u di?n".

Ngoài ra, kh?ng có vi?c Khánh Ngan s? ti?p t?c gi? trách nhi?m Hoa kh?i ???ng nhi?m. C???? hoàn thành ?úng ba n?m vai trò BTC yêu c?u, toàn quy?n ch?n con ???ng c?a mình. ??ng th?i, BTC s? ch?u toàn b? trách nhi?m và ky h?p ??ng v?i Top 5?trong vi?c qu?ng bá Du l?ch, ??ng hành cùng BTC trong các ho?t ??ng s?p t?i.

B?ng Chau