Th? n?m, 03/12/2020 - 06:11

B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê

Dan trí

M?t tách cà phê nóng h?i lu?n mang l?i c?m giác ?m áp vào bu?i sáng, v?y t?i sao chúng ta kh?ng t?n h??ng h??ng v? ??y c?m xúc lúc ??u ngày ?y qua nh?ng… n? h?n?

B?t ngu?n t? y t??ng này, m?t chuyên gia thi?t k? ng??i Hàn Qu?c - anh Jang Woo-Seok ?? sáng t?o nên nh?ng chi?c n?p c?c cà phê có hình chi?c m?i và ??i m?i, ?? m?i l?n ng??i u?ng nh?p m?t ng?m cà phê là h? l?i có m?t… n? h?n v?i chi?c c?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDJang Woo-Seok t? ?ánh giá sáng t?o c?a mình - chi?c c?c "Take 'Kiss' Out", là m?t thi?t k? ng? ngh?nh nh?ng c?ng kh?ng kém ph?n ti?n d?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh Jang Woo-Seok hi?u r?ng c?c cà phê mua mang ?i là m?t bi?u t??ng c?a ??i s?ng b?n r?n n?i thành th?, c?ng có th? xem nh? m?t… ph? ki?n th?i trang ??i v?i nhi?u ng??i, vì v?y, anh ngh? t?i sao nh?ng chi?c c?c ??ng cà phê kh?ng th? tr? nên khác bi?t và ??c ?áo h?n n?a…

Cùng quan sát thi?t k? n?p c?c cà phê do anh Jang Woo-Seok sáng t?o nên:

B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê - 1
B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê - 2
B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê - 3
B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê - 4
B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê - 5
B?t ??u bu?i sáng b?ng n? h?n mang v?... cà phê - 6

L??ng H??ng
Theo Bored Panda

T? khóa: