Th? t?, 02/12/2020 - 07:37

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam

Dan trí

Món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam ???c t? tin t?c Insider (M?) gi?i thi?u trong top 6 món ?? ?n, th?c u?ng ??c ?áo làm t? cà phê.

Th??ng th?c m?t ly cà phê trong nh?ng c?a ti?m sành ?i?u là thú vui c?a nh?ng tín ?? cà phê. Nh?ng d?ch b?nh ?? khi?n nhi?u ng??i ph?i h?n ch? la cà quán xá. H? bu?c ph?i th??ng th?c cà phê t?i nhà, và t? mình sáng t?o nh?ng món ?n, th?c u?ng m?i ?? th?a m?n gu ?m th?c c?a b?n than.

T? tin t?c Insider (M?) ?? gi?i thi?u 6 món ?? ?n, th?c u?ng ??c ?áo làm t? cà phê v?i cách th?c th?c hi?n khá ??n gi?n, trong ?ó có món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam.

Cà phê tr?ng Vi?t Nam

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam - 1

S? khan hi?m s?a t??i tr??c và trong chi?n tranh t?i Vi?t Nam ?? khi?n ng??i ta phát minh ra cà phê tr?ng, m?t món ?? u?ng mà k? t? ?ó ??n nay ng??i Vi?t Nam v?n r?t yêu thích. Kh?ng ch? v?y, nh?ng du khách n??c ngoài ??n Vi?t Nam ??u mong mu?n n?m th? món u?ng này.

S? hòa quy?n c?a v? ng?t ng?y ??n t? tr?ng cùng v? ??ng nh? c?a cà phê t?o nên m?t tr?i nghi?m thú v?. B?n s? c?n máy ?ánh tr?ng ho?c s? d?ng l?c t? cánh tay d?o dai, vì tr?ng và s?a ??c c?n ???c ?ánh tan cho ??n khi chúng tr? nên x?p nh? và b?ng.

Th?ch cà phê

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng viên th?ch cà phê có v? ??ng nh? c?n ???c chu?n b? tr??c. Sau ?ó ph? thêm s?a có ???ng và thêm cà phê, khu?y ??u lên và b?n s? có ly th?ch cà phê s?n sàng ?? th??ng th?c.

Granita cà phê kem

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam - 3

Món ?? u?ng này có xu?t x? t? ??o Sicily, Y. Vào m?t ngày n?ng nóng món ?? u?ng này th?m chí còn ?em l?i c?m giác s?ng khoái h?n c? cà phê s?a ?á. Món ?? u?ng này có s? k?t h?p th?c s? tuy?t v?i, v?i l?p kem ng?t ngào hài hòa v?i h??ng v? cà phê n?ng nàn. Món Granita cà phê kem s? có v? ng?t ??m ?à, thích h?p cho nh?ng ng??i s? v? ??ng c?a cà phê.

Bánh quy h?t cà phê

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng chi?c bánh quy nh? xinh này r?t h?p d?n v? m?t th? giác. V?i nguyên li?u h?t s?c ??n gi?n t? b?t cà phê hòa tan, b?t ng?, b?t mì…, b?n s? nhanh chóng có thành ph?m là nh?ng chi?c bánh quy nh? xinh, tuy?t ngon. Nh?ng chi?c bánh quy này c?ng kh?ng quá ng?t và chúng r?t tuy?t khi k?t h?p v?i m?t ly cà phê ?? t?ng g?p ??i l??ng caffeine cho m?t ngày t?nh táo.

Flat white, m?t bi?n t?u ??y men say t? espresso

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam - 5

Flat white là s? k?t h?p gi?a espresso và s?a t??i nóng. Khác v?i latte hay cappuccino, flat white là lo?i ?? u?ng nhi?u s?a nh?ng v?n có h??ng v? c?a cà phê và m?t l?p b?t s?a m?n. Nói cách khác, ?ay là m?t c?c cà phê v?i h??ng v? ??m ?à c?a espresso nh?ng l?i có c?m giác ??m ??c c?a s?a trong mi?ng.

Bánh cu?n kem Tiramisu Swiss Roll

Báo M? gi?i thi?u món cà phê tr?ng c?a Vi?t Nam - 6

T? b?t cà phê hòa tan, b?n có th? t?o ra tiramisu cu?n kem tuy?t ngon. B?n có th? làm t? t?i h?m tr??c, sau ?ó ?? bánh trong ng?n mát c?a t? l?nh và th??ng th?c vào ngày h?m sau, bánh s? ngon h?n khi l?p nhan ???c ? k? và th?m vào t?ng l?p bánh.

Ng? Minh
Theo Insider

T? khóa: