Th? t?, 25/11/2020 - 05:57

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i

Dan trí

T? tin t?c The Guardian (Anh) v?a gi?i thi?u b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng n?i ti?ng ? Hà N?i.

?ay ???c xem là m?t trong nh?ng khách s?n hi?m hoi trên th? gi?i dát vàng c? bên trong và bên ngoài c?ng trình.

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t n? ngh? s? hóa trang ?? chu?n b? tham gia m?t ch??ng trình di?n ra bên trong khách s?n Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 2

M?t góc ? c?nh b? b?i v? c?c c?a khách s?n. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 3

??u b?p ph? v?y vàng lên món ?n. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 4

M?t nhan viên khách s?n. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 5

N?i th?t trong phòng t?m. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 6

?ay ???c xem là m?t trong nh?ng khách s?n hi?m hoi trên th? gi?i dát vàng c? bên trong và bên ngoài c?ng trình. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 7

?? dùng ph?c v? các b?a ?n bên trong khách s?n. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác ngh? s? ?ang ch? phía sau san kh?u ?? chu?n b? bi?u di?n trong m?t ch??ng trình c?a khách s?n. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?i th?t b?t m?t trong phòng t?m. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 10

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGóc nhìn t? b? b?i v? c?c. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 11

Bên trong phòng v? sinh. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 12

Cà phê phin. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Báo Anh ??ng t?i b? ?nh ch?p bên trong khách s?n dát vàng ? Hà N?i - 13

L? v?y vàng trong phòng b?p khách s?n. (?nh: Luong Thai Linh / EPA)

Bích Ng?c
Theo The Guardian