Th? t?, 25/11/2020 - 14:30

"Bandland Fest 2020- Ngày h?i các ban nh?c" có gì ??c bi?t?

Dan trí

Nh?c s? D??ng C?m tin t??ng "Bandland Fest 2020 - Ngày h?i các ban nh?c" s? thành c?ng, ??a v?n hóa ban nh?c t?i g?n h?n v?i khán gi? ??i chúng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?c s? D??ng C?m v?a gi?i thi?u ch??ng trình Bandland Fest 2020 - Ngày h?i các ban nh?c do chính anh t? ch?c. ???c ví nh? "mi?n ??t h?a c?a nh?ng ban nh?c", Bandland Fest là san ch?i chuyên nghi?p ??u tiên và duy nh?t dành cho các ban nh?c trên toàn qu?c, ???c sáng l?p và ?i?u hành tr?c ti?p b?i nh?c s? D??ng C?m cùng ekip s?n xu?t.

S? ki?n am nh?c d? ki?n có 1.500 khách tham d? cùng nhi?u ngh? s? và khách m?i n?i ti?ng. Ch??ng trình bao g?m 2 ph?n chính: Ch??ng trình bi?u di?n, quy t? 17 ban nh?c quen thu?c trong c?ng ??ng yêu nh?c tr?, ???c d?n d?t b?i 2 MC n?i ti?ng: Hoàng Y?n Chibi và Hà Lê. S? ki?n còn bao g?m các l?p giao l?u chia s? v? 2 b? m?n tr?ng - guitar.

T? ch?c m?t ch??ng trình phi l?i nhu?n gi?ng nh? "mang ti?n nhà ?i ??t", nh?c s? D??ng C?m cho bi?t anh h?nh phúc khi v?n ???c bà x? ??ng viên và ?ng h? h?t mình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBandland Fest ???c D??ng C?m cùng các thành viên trong ê-kíp ?p ? và th?c hi?n t? tháng 4 v?i Bandland Chanel là nh?ng video th?c hi?n t?i studio và các s? ki?n di?n ra ? ph? ?i b?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Bandland Fest là cu?c g?p m?t c?a nhi?u thành viên các ban nh?c, là n?i c?ng ??ng các ban nh?c ???c g?n k?t, h?c h?i, s? chia, b?ng tình yêu am nh?c mà chúng t?i g?n bó v?i nhau. Hy v?ng, m? hình các ban nh?c s? ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n, chú y nhi?u h?n. Các ban nh?c ? ?ay có th? là ng?i sao ho?c ch?a, nh?ng chúng ta s? g?n bó, cùng nhau tr? thành nh?ng ng?i sao sáng trên b?u tr?i am nh?c Vi?t Nam", ?nh?c s? D??ng C?m cho bi?t.

D??ng C?m gi?i thích thêm, v?i ng??i ngh? s? thì ?ích ??n là ???c ??ng trên san kh?u, ch?i cùng các ??ng ??i c?a mình, cùng bi?u di?n ?? vang lên nh?ng giai ?i?u hòa quy?n cùng nhau. "Th?i gian g?n ?ay, nh?c ?i?n t? lên ng?i. Các ban nh?c ho?t ??ng nh?ng kh?ng ph?i ban nh?c nào c?ng n?i ti?ng nh? Ng?t, Cá H?i Hoang, Chillies… ít ban nh?c ???c bi?t ??n, s? ??ng ban nh?c v?n ho?t ??ng bình l?ng. T?i sao chính các b?n kh?ng k?t h?p l?i v?i nhau ?? chúng ta gay d?ng thành s?c m?nh l?n h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i hy v?ng, v?i Bandland, t?i ch? là ng??i kh?i x??ng, còn duy trì ho?t ??ng m? hình này phát tri?n h?n n?a, chính là các b?n ? ?ay và thêm nhi?u g??ng m?t n?a s? góp vào vùng ??t dành cho các ban nh?c", anh nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr? l?i cau h?i tr??c khó kh?n vì d?ch Covid-19, vi?c t? ch?c ch??ng trình phi l?i nhu?n gi?ng nh? "mang ti?n nhà ?i ??t", D??ng C?m nói: "?úng là t?i ?em ti?n nhà ?i ??t. M?t n?m qua t?i kh?ng có ho?t ??ng cá nhan mà t?p trung cho d? án này. ?ay c?ng là s? ??u tranh trong t? t??ng, t?i mu?n khi th? gi?i ??o l?n mình quay v? làm ?i?u gì ?ó tích c?c cho cu?c s?ng, làm ?i?u mình ?am mê mình th?y ???c th?a m?n tình yêu am nh?c và lan t?a nh?ng ?i?u y ngh?a.

H?n n?a n?u kh?ng có bà x? c?ng kh?ng có d? án này. T?i là ngh? s?, tính lúc ng?u h?ng theo ?u?i ?am mê thì b?t ch?p. Khi t?i bay b?ng bà x? là ng??i kéo l?i. T?i lu?n mu?n m?i th? t?t, hoàn h?o, làm nh?ng ?i?u hay nh?t g?i t?i khán gi? nh?ng th?i ?i?m khó kh?n bu?c b?n than ph?i can ??i".

?Ngh? s? bi?u di?n t?i bu?i gi?i thi?u Ngà h?i các ban nh?c chi?u ngày 24/11 t?i Hà N?i. (?nh: Hòa Nguy?n)

Bandland Fest d? ki?n s? ???c t? ch?c th??ng niên. Hi?n t?i, m? hình ho?t ??ng c?a Bandland là các ban nh?c cùng nhau t? s?n xu?t nh?ng video ?? gi?i thi?u hình ?nh. Nh?ng show nh?c ???c t? ch?c hàng tháng có bán vé. Nh?ng ng??i t? ch?c tin t??ng r?ng, n?u nh?n ???c s? yêu th??ng c?a khán gi? thì san ch?i Bandland Fest s? càng l?n m?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh??ng trình Bandland Fest 2020 s? chính th?c di?n ra ngày 13/12 t?i,? t? 13h t?i 22h t?i Hà N?i.

Nguy?n H?ng