Th? t?, 25/11/2020 - 11:02

S?i ??ng Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p

Dan trí

Trong l?n ??u tiên ???c t? ch?c, Ngày h?i kh?i nghi?p qu?c gia HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p v?i 45 gian tr?ng bày ?? th? hi?n ???c s? ?a d?ng các l?nh v?c ?ào t?o c?a các tr??ng trong h? th?ng GDNN.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày h?i kh?i nghi?p qu?c gia h?c sinh, sinh viên giáo d?c ngh? nghi?p n?m 2020 v?a di?n ra trong hai ngày 23-24/11 t?i TPHCM.

?ay là l?n ??u tiên Ngày h?i ???c T?ng c?c Giáo d?c Ngh? nghi?p (GDNN), B? L?-TB&XH t? ch?c nh?m thúc ??y tinh th?n kh?i nghi?p cho h?c sinh, sinh viên các c? s? GDNN.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Ngày h?i qu?c gia kh?i nghi?p h?c sinh, sinh viên GDNN có 45 gian tr?ng bày c?a 40 tr??ng cao ??ng, trung c?p trên toàn qu?c. T?i ?ay, các c? s? GDNN gi?i thi?u v? tr??ng và d? án kh?i nghi?p, giúp h?c sinh, sinh viên có c? h?i giao l?u và chia s? kinh nghi?m.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 3
S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Ngày h?i, gian tr?ng bày c?a các tr??ng Cao ??ng, Trung c?p ?? th? hi?n ???c các th? m?nh trong l?nh v?c ?ào t?o c?a mình. Trong ?nh: Gian tr?ng bày c?a Tr??ng Cao ??ng Ngh? Nguy?n T?t Thành (TPHCM).

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBi?u di?n nghi?p v? pha ch? ?? u?ng t?i gian tr?ng bày c?a Tr??ng Cao ??ng Du l?ch Nha Trang (Khánh Hòa).

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 6

Gian tr?ng bày c?a Tr??ng Cao ??ng Du l?ch Nha Trang (Khánh Hòa) thu hút nhi?u h?c sinh, sinh viên tham quan.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 7

Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng ??ng Tháp tr?ng bày nh?ng s?n ph?m do sinh viên s?n xu?t.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 8
S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGian tr?ng bày c?a Tr??ng Cao ??ng Kinh t? ??i ngo?i TPHCM v?i s?n ph?m ch?u x? d?a.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 10

Gian tr?ng bày c?a Tr??ng Cao ??ng C?ng th??ng TPHCM thu hút nhi?u l??t khách tham quan.

S?i ??ng?Ngày h?i kh?i nghi?p ??u tiên c?a HS, SV giáo d?c ngh? nghi?p - 11

Màn bi?u di?n s?i ??ng c?a h?c sinh Tr??ng Trung c?p Du l?ch và Khách s?n Saigon Tourist t?o ?i?m nh?n trong Ngày h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng ?? N?ng Khánh - Phó T?ng C?c tr??ng T?ng c?c GDNN, B? L?-TB&XH,?Ngày h?i kh?i nghi?p qu?c gia h?c sinh, sinh viên GDNN n?m 2020 khi tri?n khai ?? nh?n ???c s? quan tam nhi?u m?t c?a l?nh ??o B? L?-TB&XH, T?ng C?c GDNN và các c? s? GDNN.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i s? tham gia c?a h?n 400 doanh nghi?p và h?n 1.000 h?c sinh, sinh viên,?Ngày h?i ?? góp ph?n thúc ??y ???c tinh th?n kh?i nghi?p trong các h?c sinh, sinh viên h? th?ng GDNN.

Nguyên Chi - Nam Thái