Th? ba, 24/11/2020 - 19:48

Th?a Thiên Hu?:

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu?

Dan trí

Ngày 24/11, H?c vi?n ?m nh?c Hu? (thu?c B? VH,TT&DL) ?? t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c 2020-2021 và trao b?ng t?t nghi?p n?m h?c 2019-2020.

M?n nh?n v?n ngh? hoành tráng m?ng l? khai gi?ng t?i H?c vi?n ?m nh?c Hu?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n tham d? l? có B? tr??ng B? VH,TT&DL Nguy?n Ng?c Thi?n; ?ng Nguy?n Qu?c ?oàn, Phó Bí th? th??ng tr?c T?nh ?y Th?a Thiên Hu?…

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 1

Các sinh viên H?c vi?n ?m nh?c Hu? h?p ca trong l? khai gi?ng

TS. Hà Mai H??ng, Giám ??c H?c vi?n ?m nh?c Hu? cho bi?t, trong b?i c?nh khó kh?n v? ngu?n tuy?n sinh, tuy?n sinh c?a H?c vi?n có nhi?u kh?i s?c, nh?t là vi?c m? 1 l?p trung c?p chính quy h? 7, 9 n?m t?i TP ?à N?ng. Hi?n H?c vi?n ?m nh?c Hu? ?? k?t n?i liên k?t ?ào t?o v?i các t?nh Bình Ph??c, Bình Thu?n, Ninh Thu?n, Khánh Hòa, ??c L?c, Bình ??nh, Qu?ng Ng?i, Qu?ng Nam, ?à N?ng, Qu?ng tr?, Hà T?nh, Ngh? An… T?ng s? h?c sinh sinh viên c?a H?c vi?n là 749, trong ?ó h? chính quy là 372, kh?ng chính quy là 377.

H?c vi?n ?m nh?c Hu? ?? nghi?m thu và ??a vào ho?t ??ng Nhà hát s?ng H??ng, kh?i nhà tròn, s?a ch?a kh?i nhà 3 t?ng ?? b? trí v?n phòng các khoa và gi?ng ???ng. Bên c?nh ?ó, H?c vi?n còn trang b? thêm nhi?u nh?c c? ph?c v? cho dàn nh?c dan t?c , ph?c v? c?ng tác ?ào t?o và bi?u di?n.

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 2

Nhà hát s?ng H??ng - c?ng trình hi?n ??i ?? bi?u di?n ngh? thu?t chuyên nghi?p t?i H?c vi?n ?m nh?c Hu? v?a m?i hình thành

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng B? VH,TT&DL Nguy?n Ng?c Thi?n (th? 2 t? ph?i qua) t?ng hoa chúc m?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?? ?ánh tr?ng m?ng l? khai gi?ng c?a H?c vi?n và t?ng hoa chúc m?ng. “V?i s? m?nh ?ào t?o ngu?n nhan l?c am nh?c cho khu v?c mi?n Trung - Tay Nguyên và c? ??t n??c, H?c vi?n ?m nh?c Hu? c?n ??y m?nh c?ng tác truy?n th?ng, qu?ng bá, xay d?ng th??ng hi?u, thu hút ng??i h?c, t?ng c??ng c?ng tác tuy?n sinh; tri?n khai th?c hi?n t?t ?? án ?ào t?o tài n?ng trong l?nh v?c v?n hóa ngh? thu?t giai ?o?n 2016-2025, t?m nhìn ??n 2030.

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 4

B? tr??ng ?ánh tr?ng m?ng l? khai gi?ng n?m h?c m?i

Ngoài ra, ??n v? c?n có k? ho?ch khai thác, phát huy giá tr?, ?u th? c?a Nhà hát s?ng H??ng. ?ay ???c xem là thi?t ch? v?n hóa l?n và “chu?n” nh?t t?i t?nh Th?a Thiên Hu? hi?n nay và c?ng là thi?t ch? v?n hóa hi?n ??i so v?i nhi?u ??a ph??ng trong c? n??c” – B? tr??ng nh?n m?nh.

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n phát bi?u ch? ??o

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 6

Nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??y ??c s?c c?a gi?ng viên, sinh viên c?a H?c vi?n

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 7
B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác h?c viên, sinh viên và sinh viên ra tr??ng t?i H?c vi?n ?m nh?c Hu?

B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 9
B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 10
B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n ?ánh tr?ng khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu? - 11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"B?a ti?c" am thanh m?n nh?n t?i l? khai gi?ng H?c vi?n ?m nh?c Hu?

??i D??ng