Th? hai, 30/11/2020 - 07:25

X?i h?ng b?ng kh?ng vì m?p m? v?i v? c?

Dan trí

Thu? m?i quen, v? c? c?a t?i là m?u b?n gái ly t??ng. C? ?y c?c k? r?ng r?, quy?n r?, lu?n ch? ??ng, và còn t? ch? kinh t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDYêu nhau ch?a ??y m?t n?m, t?i c?u h?n thành c?ng. Nh? bao ??i uyên ??ng khác, chúng t?i h? h?i b??c vào cu?c s?ng m?i trong c?n nhà nh? hai ??a góp ti?n mua.

V? ??p, nhà xinh, v? ch?ng ??u có c?ng vi?c t?t, t?i c? ng? kh?i ??u c?a mình quá thu?n l?i. Nào ng? giai ?o?n tr?ng m?t k?t thúc chóng vánh.

T?i kh?ng hi?u vì lúc yêu, lí trí t?i b? lu m?, hay th?c s? c? ?y ?? quá qu?t h?n k? t? khi làm v?. Nhi?u lúc t?i ngh? v? c? b? hoang t??ng hay v?n ?? tam ly. Nh?ng khi t?i ?? xu?t ??a ?i g?p bác s? t? v?n thì c? ?y ph?ng mang tr?n má lên t? ch?i.

C? ?y ghen tu?ng r?t v? ly dù t?i ngo?i hình bình th??ng, và còn kém kho?n ?n nói. B?t c? ai c? ?y c?ng nghi ng? là ??i t??ng "ti?u tam". T?i kh?ng bao gi? ???c ?i h?p l?p hay ?n c??i b?n ??i h?c vì ng??i yêu c? c?a t?i là b?n ??i h?c, có kh? n?ng chúng t?i g?p l?i khi tham gia nh?ng s? ki?n này. Nh?ng b?n bè n? hi?m hoi trên Facebook c?a t?i ??u là ng??i than ru?t th?t. V? c? b?t t?i xóa h?t m?i nick ph? n? mà kh?ng ph?i là h? hàng.

X?i h?ng b?ng kh?ng vì m?p m? v?i v? c? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a: Getty Images

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? ta mu?n ki?m soát t?i 24/7, kh?ng mu?n t?i có s? thích riêng, ngoài gi? làm vi?c ph?i kè kè bên c? ?y. Nh?ng t?i kh?ng ch?u ???c cu?c s?ng ng?t ng?t ?ó nên v?n tranh th? ?i nh?u, ?i ?ánh tennis, ?á bóng v?i b?n bè. Nh?ng l?n nh? v?y c? ?y n?i gi?n s?c s?i, t?i ch? c?n ló m?t v? nhà là nh?n m?t r? nh?ng l?i x? v? r?ng t?i ham ch?i, ích k?, v? d?ng.

Kinh kh?ng h?n là nhi?u l?n c? ta tìm ??n t?n n?i t?i ?ang nh?u ho?c thi ??u th? thao v?i b?n bè, ??ng nghi?p ?? ch?i b?i, làm nh?c t?i. Lòng t? tr?ng c?a th?ng ?àn ?ng b? chà ??p kh?ng th??ng ti?c.

Tình yêu t?i dành cho v? c? d?n m?t h?n, tinh th?n b? ?c ch?, t?i nhi?u l?n mu?n bu?ng tay nh?ng vì chúng t?i ?? có con và vì m?t ?i?u t? nh? khác là t?i v?n b? c? ?y mê ho?c trong chuy?n ch?n g?i nên t?i kh?ng th? d?t khoát. Lúc ? trên gi??ng v? c? nh? m?t con ng??i khác, r?t d?u dàng và chi?u chu?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i ??n cách ?ay 2 n?m t?i m?i ?? d?ng khí ?? nói l?i chia tay, c? ?y suy s?p và ng?c nhiên nh?ng c?ng ??ng y vì t?i h?a nh??ng l?i ph?n l?n tài s?n và quy?n nu?i con.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDG?n ?ay t?i h?n hò m?t c? gái r?t d? th??ng, hi?n d?u, em nh? h?n t?i ??n 8 tu?i, nh?ng khá hi?u chuy?n. T?i th?y mình th?t may m?n vì dù bi?t t?i ?? m?t ??i v?, em v?n ch?p nh?n làm b?n gái t?i. ??ng th?i t?i c?ng th?y r?t có l?i khi gi?u em m?t bí m?t, ?ó là t?i v?n có quan h? tình d?c v?i v? c?.

T?i kh?ng th? d?t ra s? quy?n luy?n ?ó. T?i ?? ?i quá gi?i h?n v?i ng??i yêu m?i, nh?ng t?i v?n ch? th?y th?a m?n nh?t khi ? bên v? c?.

T?i quy?t ??nh s? ph?i ch?m d?t m?i quan h? m?p m?, ?áng x?u h? này vì t?i mu?n nghiêm túc gay d?ng l?i gia ?ình. Th?t kém may m?n, b?n gái t?i l?i tình c? phát hi?n ra ?o?n tin nh?n v? c? h?i: "T?i anh ghé nhà có ng? l?i n?a kh?ng" cùng m?t c??i c?t nh?, t?i nh?n: "Xin l?i em, chúng ta ??ng làm th? n?a".

B?n gái t?i kh?ng ph?i ngu ng? ?? kh?ng nh?n ra có ?i?u gì m? ám trong nh?ng tin nh?n ?ó. T?i cu?i cùng ?ành ph?i thú nh?n. T?i có xin l?i bao nhiêu c? ?y c?ng ch? khóc n?c n? r?i b? ?i. T?i ?? t? gi?t ch?t tình yêu ??p, t? t??c b? c? h?i làm l?i m?t cu?c h?n nhan bình th??ng c?a mình!

L.H