Th? t?, 04/03/2020 - 08:40

"Th?t v?ng" khi ch?ng ki?n v? dùng l?i l? xúc ph?m ng??i tình

Dan trí

"Kh?ng h? danh là giáo viên d?y gi?i, v? t?i nói cau nào ?au cau ?y, ch?ng ch?i r?a ?m ?, nh?ng m?i cau nói ra nh? dao c?t vào ??i ph??ng"...

Th?t v?ng khi ch?ng ki?n v? dùng l?i l? xúc ph?m ng??i tình - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? ch?ng t?i ?? có cu?c h?n nhan b?y n?m h?nh phúc. V? t?i là giáo viên, có b?ng th?c s?, d?y gi?i nên nói n?ng r?t d? thu ph?c lòng ng??i. Tr??c nay t?i lu?n t? hào v? v?, ?i ?au c?ng mu?n v? ?i cùng. Ai c?ng nói t?i t?t s?, có ???c ng??i v? khéo léo gi?i giang h?t ph?n thiên h?.

Tuy nhiên, ?àn ?ng mà, ai ch?ng có ??i chút ham vui. Vi?c t?i và N, c? em ??ng nghi?p nh?n tin v?i nhau chính là nh? v?y. C? hai chúng t?i, ai c?ng ??u có gia ?ình con cái r?i, kh?ng ngh? s? làm gì t?n h?i ??n gia ?ình ng??i kia, ch? là có chút c?m tình, nh?n tin qua l?i quan tam nhau m?t chút. Tuy?t ??i, chúng t?i ch?a làm gì v??t quá gi?i h?n nên g?i là “ng??i tình” thì c?ng h?i quá. Nh?ng v? t?i thì kh?ng ngh? th? khi ??c ???c tin nh?n c? ?y g?i cho t?i lúc ?êm mu?n: “Ng? ngon nhé anh yêu”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? tra kh?o t?i, khóc lóc ?m ?, t?i gi?i thích th? th?t ki?u gì c?ng v? tác d?ng, nh? th? t?i ?? làm gì t? b?c l?m, còn cho r?ng chúng t?i ch?c ch?n ?? ?n n?m v?i nhau nên m?i ng?t ngào ??n th?.

T?i t? h?n, c? ?y còn g?i ?i?n yêu c?u N. ph?i g?p c? ?y, v? l?i c? t?i ?i theo và b?t ??u màn rao gi?ng ??o ??c. Kh?ng h? danh là giáo viên d?y gi?i, c? ?y nói cau nào ?au cau ?y, ch?ng ch?i r?a ?m ?, nh?ng m?i cau nói ra nh? dao c?t vào ??i ph??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? t?i g?i chúng t?i là “gian phu dam ph?”, còn h?i N: “Ch?ng em kh?ng ?áp ?ng n?i nhu c?u cho em hay sao mà ph?i day d?a v?i ch?ng ng??i khác?”, c? ?y còn nói: “Trong m?t t?i, ch? có gái ?? m?i có th? chung ch? ?àn ?ng ki?u ?y”. T?i th?t kh?ng hi?u sao m?t c? giáo có th? nói ra nh?ng l?i nh? v?y trong khi còn ch?a r? th?c h? th? nào. T?i nghi?p c? em ??ng nghi?p c?a t?i, ch? bi?t ng?i im ch?u tr?n kh?ng dám hé r?ng n?a l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?n m?t tu?n nay v? ch?ng t?i chi?n tranh l?nh. V? t?i kh?ng nói n?ng gì, t?i c?ng kh?ng mu?n m? l?i g?i chuy?n. C? ?y gi?n t?i nh?ng kh?ng bi?t r?ng t?i c?ng r?t th?t v?ng v? c? ?y. Th?t v?ng ??u tiên là c? ?y kh?ng h?i r? ràng, kh?ng tin nh?ng gì t?i nói. Th? hai n?a là th?t v?ng vì m?t c? giáo mà l?i c? x? nh? v?y. T?i có nên nói cho v? bi?t n?i th?t v?ng c?a mình ?? c? ?y nhìn nh?n l?i b?n than kh?ng?

V. P

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?nc?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính.?Tran tr?ng! `