Th? ba, 03/03/2020 - 08:25

S?ng chung v?i m? v?

Dan trí

Là con m?t trong gia ?ình khá gi?, t? nh? t?i ?? ? trong vòng tay bao b?c c?a b? m?. M? t?i lu?n ao ??c con gái sau này c??i ch?ng s? ???c s?ng chung v?i b? m? ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau vài cu?c tình, t?i cu?i cùng ?? ch?n ???c cho b? m? m?t chàng r? ?úng y. Anh là bác s?, r?t h?c th?c và chu ?áo. Quan tr?ng là anh ??ng y ? r?.

S?ng chung v?i m? v? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh ho?: Getty Images

V?n m? c?i m? t? bé, b? ?? có gia ?ình riêng v?i v? sau, anh vui v? ch?p nh?n l?i ?? ngh? s? s?ng chung v?i b? m? t?i sau k?t h?n. Anh nói r?ng t? lau ?? thích c?m giác s?ng trong gia ?ình ??ng ?? nh? th?, h?n n?a sau này có con, anh r?t yên tam vì có ?ng bà ngo?i ph? tr?ng con.

Kh?i ph?i nói b? m? t?i m?ng nh? b?t ???c vàng, ?i ?au c?ng khoe con r? quy, hi?u chuy?n, l?i còn có ngh? nghi?p danh giá.

Chúng t?i ?? s?ng h?nh phúc trong n?m ??u tiên. Anh khá b?n r?n v?i c?ng vi?c ? b?nh vi?n nh?ng v?n ???c t?i và b? m? quy tr?ng vì th??ng xuyên th? hi?n s? quan tam, anh hay ??t rau qu? h?u c? và thu?c b? cho c? nhà. Nh?t là t? khi t?i có b?u, ch?ng t?i h?t m?c lo l?ng t? th?c ??n ?n u?ng ??n ng? ngh?, t?p yoga b?u, khám thai ??nh k?. Ph?c v? ch? ?? bà b?u cho t?i theo h??ng d?n c?a con r? tuy có h?i c?u k? nh?ng b? m? t?i v?n m?ng th?m trong b?ng vì con r? k? tính, bi?t lo cho v? con.

Khi con trai t?i ra ??i thì m?i chuy?n ph?c t?p h?n. Phong cách nu?i d?y tr? con c?a ch?ng và b? m? hoàn toàn trái ng??c nhau. Ch?ng t?i theo khoa h?c m?t cách kh?t khe, chu?n ch?nh ??n t?ng ml n??c pha s?a. B? m? l?i là ng??i c?a th? h? tr??c, có ni?m tin m?nh li?t vào các m?o dan gian, v?i cham ng?n “ngày x?a tao nu?i con c?ng th? nó v?n kh?e m?nh, th?ng minh”. T?i là ng??i ? gi?a r?t khó x?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó m?t ch?ng t?i thì b? m? còn làm theo l?i anh, nh?ng khi kh?ng có thì ?ng bà t? y ch?m cháu theo cách mình mu?n. Ch?ng t?i nhi?u l?n n?i nóng khi tr? v? nhà th?y con s?t mà ?ng bà ngo?i v?n ?óng c?a phòng kín mít, và ? ?m cho cháu, ho?c gi?a gi? ?n c?m th?ng bé ?? mu?n d?ng b?a ?n nh?ng ?ng bà v?n ch?y theo bày ?? trò, ép nó ?n t?ng mu?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng th?ng leo thang khi m?t l?n ch?ng t?i gi?t l?y h?p s?a con trai t?i v?a nh?n t? tay ?ng ngo?i ném vào s?t rác. Lo?i s?a ?ó ch? dành cho ng??i l?n nh?ng th?ng bé nhi?u l?n ?òi khi th?y ?ng bà u?ng. Ch?ng t?i tr??c ?ó ?? nh? nhàng khuyên b? m? u?ng thì ??ng cho cháu tr?ng th?y, n?u cháu có ?òi thì tuy?t ??i kh?ng cho.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ngh? hành ??ng nóng n?y c?a ch?ng có th? còn tác ??ng x?u ??n con h?n là vài ng?m s?a kh?ng phù h?p l?a tu?i. Th?y b? bu?n tr??c s? c?c c?n c?a con r?, t?i có trách anh hành ??ng kh?ng phép t?c tr??c m?t ng??i l?n. Anh b? lên b?nh vi?n, vi?n c? b?n tr?c. ??n h?m sau, t?i nh?n tin g?i ch?ng v? ?n m?y món anh thích do t?i n?u, anh m?i v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t l?n khác m? và ch?ng t?i c?i nhau ngay gi?a b?a c? ? nhà ?ng chú ? quê. Ly do là con trai t?i ch?ng may b? b?ng, trong lúc ch?ng ?ang th?c hi?n các b??c s? c?u, m? t?i ??t ng?t ??p vào chan cháu m?t n?m b? lá bà v?a nhai trong mi?ng, theo bà thì lo?i lá ?ó ch?a b?ng hi?u qu?. Th?ng bé ?ang ?au l?i càng thêm rát da vì n?m lá ?ó nên khóc toáng lên.

Ch?ng t?i lúc này ?? m?t ki?m soát, quát m? là bà th??ng cháu kh?ng b?ng h?i cháu. M? t?i c?ng m?ng l?i n?ng l?i. ??i bên ph?n vì ho?ng lo?n lúc con cháu ?au ??n, ph?n vì nóng gi?n khi b?t ng? b? ch? trích, ?? có nh?ng l?i qua ti?ng l?i khi?n t?i th?y r?t x?u h? v?i h? hàng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, con trai ?? bình ph?c vì ch? b?ng nh?. Nh?ng ch?ng t?i nh?t quy?t ?òi ra riêng. T?i h?i có ph?i anh gi?n b? m? vì chuy?n ch?m cháu. Anh b?o kh?ng hoàn toàn nh? v?y, ?i?u khi?n anh mu?n ra ?i nh?t chính là s? can thi?p quá sau c?a m? vào cu?c s?ng riêng t? c?a hai v? ch?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i khá b?t ng? v? cau tr? l?i c?a ch?ng. H?i k? ra, anh m?i ch?u chia s? r?ng có l?n tình c? nghe th?y m? b? b? k? v?i m?y bà hàng xóm chuy?n ch?n g?i và tránh thai c?a hai v? ch?ng. T?i có tam s? v?i m? là hi?n c? ??a t?i ch?a phù h?p v?i các bi?n pháp tránh thai khoa h?c nên ?ành ph?i xu?t ngoài. Ai ng? bà l?i v? t? l?y chuy?n ?y ?i tám, l?i còn bình lu?n v? kh? n?ng sinh ly c?a ch?ng t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n t?i còn th?y x?u h? nóng m?t ch? nói gì ??n anh. Có l? ?? ??n lúc chúng t?i nên ra riêng, ?? có cu?c s?ng ??c l?p h?n. ?? ch?ng ti?t ch? l?i nh?ng hành ??ng và l?i nói th? l? v?i b? m? v?. C?ng ?? b? m? có th?i gian ngh? ng?i, h?n ch? can thi?p nhi?u vào cu?c s?ng v? ch?ng tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? có ?i?u t?i th?y quá khó m? l?i v?i b? m? mình, có l? ?ay là m?t cú s?c v?i ?ng bà vì t? lúc sinh ra ??n gi? t?i ch?a t?ng s?ng riêng, tr? m?y tháng h?c quan s? th?i ??i h?c. V?i t?i ?i hay ? c?ng ??u là vi?c khó x?.

Lyly

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính.?Tran tr?ng!

T? khóa: