Th? n?m, 03/12/2020 - 22:36

Sau l?ng m?t ng??i ?àn ?ng

T?i v?n lu?n cho r?ng: ?ánh giá m?t ng??i ?àn ?ng ng??i ta nên nhìn ng??i ph? n? ??ng sau l?ng anh ta!

Nhìn cái cách anh ta c? x? v?i ng??i ph? n? ?y nh? th? nào? Th? nên t?i m?i nói: ?àn ?ng kh?ng t? t? v?i v? thì ch?ng th? t? t? ???c v?i ai h?t!

Nh?ng.

Nh?ng c?ng có nh?ng g? ?àn ?ng t? t? v?i v? trong khi ch? t? t? ???c v?i ai!

Th?t th?!

T?i ngh? là b?i ng??i ph? n? c?a anh ta - v? anh ta, th?t s? là có v?n ??!

Sau l?ng m?t ng??i ?àn ?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a.

?

Có bao nhiêu c? con dau lu?n khó ch?u v?i m? ch?ng m?c dù bà ?y ch?a t?ng làm ?i?u gì gay t?n h?i ??n c? ta?

Có bao nhiêu ng??i ph? n? lu?n cáu b?n khi ch?ng cho b?n m??n ti?n hay giúp ?? b?n?

Có bao nhiêu ng??i ph? n? ??i x? v?i ch?ng t? t? b?ng s? m?c nhiên nh? th? ?ó là ?i?u t?t l? d? ng?u ph?i làm?

Có bao nhiêu ng??i ph? n? ch? th?y ?i?u ch?ng mình ch?a làm ???c, ch?a b?ng ch?ng ng??i ta mà kh?ng h? nhìn th?y ?i?u ch?ng th? ?? làm và nh?ng ?i?u t?t ??p mà kh?ng ph?i ?ng ch?ng nào c?ng có th? làm ???c?

V?y nên, t?i ngh?, ng??i ?àn ?ng t? t? hay kh?ng t? t? nhi?u khi c?ng là c? ? v? anh ta - ng??i ?àn bà ??ng sau l?ng anh ta n?a!

Ai ?ó có th? b?o t?i ?ang bênh ?àn ?ng và ?? l?i cho ch? em!

Nh?ng qu? th?c, nói th?t, nhi?u khi t?i g?p vài ng??i ph? n? trong ??i, trên m?ng, mà m?ng vì c? ?y kh?ng ph?i là v? mình! Có nh?ng ph? n? nh? th? th?t! Lu?n khi?n cho nh?ng ng??i ?àn ?ng nào làm ch?ng c? ta s? thành th?m h?a ??i trai!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDYêu m?t ng??i, c? x? t? t? v?i ng??i ?ó kh?ng th?i là ch?a ??. Mà ??i khi còn c?n c? vi?c anh có may m?n kh?ng n?a! Kh?ng ch? có ph? n?. Mà còn c? ?àn ?ng n?a. H?n nhan qu? là c?ng c?n ??i ba s? may m?n n?a!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?ng ph?i th? sao?

May m?n cho ng??i ?àn ?ng v? tam g?p ???c ng??i ph? n? b?c tu?ch, ru?t ?? ngoài da, d? gi?n mà mau quên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMay m?n cho ng??i ph? n? ?am mê c?ng vi?c g?p ???c ng??i ?àn ?ng nhi?t huy?t.

May m?n cho ng??i ?àn ?ng thích ?n ngon g?p ???c ng??i ph? n? mê n?u n??ng.

B?ng kh?ng có ???c s? may m?n ?y thì c? hai ??u c?n nhi?u h?n n?a s? bao dung, tình yêu và c? s? l?ng nghe n?a!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ngh? th?!

Theo Facebook Hoàng Anh Tú