Th? n?m, 26/11/2020 - 07:46

Sai l?m c?a b? m? khi x? ly c?n gi?n c?a tr?

Ch?ng ki?n c?n mè nheo c?a tr?, s? là sai l?m n?u cha m? v?i chi?u theo ?òi h?i hay tr?ng ph?t chúng ngay t?i ch?.

Nhi?u cha m? ch?n cách b? m?c bé h?y ho?i b?n than, vì h? cho r?ng b? m?c ??a con ?ang n?m gào thét trên sàn nhà chính là cách cho tr? bi?t r?ng b?n kh?ng quan tam ??n chúng. M?t s? cha m? khác l?i ch?n cách ??a tr? ra làm trò c??i ho?c b?t ch??c chúng. H? ngh? r?ng, khi tr? gi?n l?y có th? tr?ng r?t bu?n c??i, ??c bi?t n?u ch? vì ly do h?t s?c v?n v?t. Ch? nh?o chúng thì chúng s? x?u h? mà d?ng l?i. Th? nh?ng ?ó c?ng là cách sai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t s? ph? huynh khi ch?ng ki?n c?n mè nheo c?a tr?, th??ng d? t?c gi?n ??n m?t ki?m soát. Vi?c qu? trách hay ?ánh con n?i c?ng c?ng là hành ??ng kh?ng hay và ch?ng giúp ích gì, ch? làm cho ??a tr? gào thét to h?n. B?n có th? m?t bình t?nh khi th?y con n?i cáu ? siêu th?, nh?ng h?y nh? r?ng mình kh?ng ph?i là ph? huynh ??u tiên g?p ph?i chuy?n này. ??ng nu?ng chi?u, nh?ng c?ng ??ng tr?ng ph?t.?

Sai l?m c?a b? m? khi x? ly c?n gi?n c?a tr? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a.

?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?y nh? r?ng, s? b??ng b?nh và gi?n d? (thu?t ng? ti?ng Anh g?i là Tantrum) là di?n ra khá th?ng th??ng ? tr? nh?. Theo chuyên gia giáo d?c ?inh H?u Khanh, ?? x? ly c?n gi?n c?a tr? ?úng cách, h?y tham kh?o nh?ng ?i?u mà GS. James A.G, ?H Connecticut, M? chia s? d??i ?ay:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c tiên c?n tìm hi?u v? 5 c?p ?? c?a Tantrum s? ?i qua:

C?p ?? 1: Gi?n d?.Hình ảnh gây sốc khi chơi CD ?i?u này cha m? có th? nh?n ra th?ng qua ti?ng hét/la r?t l?n ho?c trút c?n gi?n d? vào v?t th?/b?n than/ng??i khác. Tuy nhiên, th?i gian nó di?n ra khá ng?n và ch? dài khi có ai ?ó tác ??ng vào c?m xúc này.

C?p ?? 2: Gi?n d? và bu?n b?. B?t ??u b?ng s? m?u máu và khóc, gi?y gi?a gi?m d?n. Th?i gian di?n ra khá dài, chi?m 40% t?ng th?i gian tantrum.

C?p ?? 3: ??ng ch?m t?i. B?t ??u nh?ng bi?u hi?n gi?y n?y lên khi b?n c? ch?m vào bé ho?c d? dành bé. Th?i gian di?n ra khá ng?n, chi?m 10% t?ng th?i gian tantrum.

C?p ?? 4: "T?i c?n cái ?m". Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?t ??u v?i bi?u hi?n tr? gi?m ?i nh?ng thái quá, nhìn ngó xung quanh, c?n khóc có th? v?n còn, nh?ng ch?u khó nín khóc khi nghe ai ?ó nói ??n bé. Th?i gian này c?ng khá ng?n, ch? t?m 10%

C?p ?? 5: H?t gi?n. Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?o tr? nh? khó có th? mang c?n gi?n gi? h?n 1 ti?ng ??ng h? vì tr? lu?n trong tr?ng thái h?c h?i c?m xúc. B?n s? ?? y tr? s? quên và ch?i l?i món ?? ?ó ho?c ng??i b?n ?ó bình th??ng.

Quy lu?t Tantrum là gì?

B?t c? tác ??ng nào lên c?p ?? 1, 2 và 3 ??u d?n ??n s? kéo dài c?p ?? 2 ? l?n tantrum khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?t c? tác ??ng nào lên c?p ?? 2 (VD d? d?, ?ánh l?a, mua ?? ch?i) ?? bé quên và chuy?n sang c?p ?? 5 thì tantrum l?n sau s? m?nh li?t h?n và b?n ph?i d? l?n h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTác ??ng t?t nh?t: H?y ?? bé t? tr?i qua c?p ?? 1,2, 3 trong an toàn và ?i?u này s? làm bé tr??ng thành h?n trong c?m xúc, h?y tác ??ng vào c?p ?? 4 ?? bé t? nhiên tr?i qua c?p ?? 5.

Nh?ng cách làm ch?a ?úng c?a cha m?

Sai l?m th? 1:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi tr? tantrum c?p ?? 1 ho?c 2, cha m? lo l?ng và d? d? bé b?ng ?? ch?i ?? bé quên c?n gi?n d?. Bi?u hi?n b?t th??ng ? ?ay là bé chuy?n g?p gáp c?m xúc qua c?p 3 ??n c?p 5, mà kh?ng qua c?p 4. Tr? kh?ng bao gi? bi?t c?m xúc ???c yêu th??ng, mà tr? s? hi?u c? tantrum hét l?n (c?p ?? 1) ho?c khóc ?n v? (c?p ?? 2) thì s? ???c ba m? chi?u y. Do ?ó, l?n tantrum khác bé s? v?n lu?n n?m ? c?p ?? 1 ho?c 2.

Sai l?m th? 2:

Khi tr? v?a tantrum c?p ?? 1 ho?c 2, b?n hét/la l?n/?ánh bé, nh? ki?u "im ngay/nín ngay". ?i?u này s? làm c?p ?? 2 kéo dài, kh?ng th? d?t và n?u k?t thúc b?ng ?òn roi thì bé s? ch? m?i d?ng ? c?p ?? này cho m?i l?n sau.

Cha m? c?n làm gì khi x?y ra Tantrum và làm sao ?? bé ngoan h?n?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTantrum là 1 giai ?o?n h?u nh? các bé ??u có th? tr?i qua, g?m 5 c?p ??. Trong ?ó, c?p ?? 1,2,3 là nh?ng c?p ?? mà chúng t?i g?i là "tránh tác ??ng" vì ?ay là m?t tr?ng thái mà bé tr?i qua, suy ngh? và t? ?i?u ch?nh c?m xúc c?a bé. M?i tác ??ng vào giai ?o?n này ??u làm bé gi? c?p ?? ?ó quá lau. C?p ?? th? 4 là th?i ?i?m t?t nh?t ?? b?n cho l?i khuyên, r?n d?y và yêu th??ng.

V?y, cha m? h?y làm theo nh?ng b??c sau:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD1. H?y c?t ngay ngu?n n?ng l??ng gay ra tantrum, ??ng lo l?ng khi tantrum quá ?à ? c?p ?? 1,2 và 3. B?n ch? ??n thu?n im l?ng, và c?t nh?ng món ??/gi?i quy?t tình hu?ng gay ra s? tantrum bé.

2. B?n ph?i ?? c?ng r?n và kiên ??nh trong su?t th?i gian tantrum di?n ra ? c?p ?? 1,2 và 3.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD3. B?n kh?ng nên dùng ?? ch?i hay d? d? bé vì làm v?y bé s? kh?ng h?c ???c cách ch?p nh?n và thay ??i trong c?m xúc.

4. Khi bé ? c?p ?? 4, b?n có th? nói chuy?n và ??ng ng?i cho bé cái ?m và tha th?.

Theo Ph??ng Nghi

Gia ?ình và X? h?i