Th? n?m, 05/03/2020 - 08:43

Ph?n h?i bài “S?ng chung v?i m? v?”:

? r? ch?a bao gi? là d?

Dan trí

"Mau thu?n gi?a m? b?n và ch?ng b?n là mau thu?n th? h? khi có m?t ??a tr? ra ??i. Ch?ng b?n là bác s?, anh ?y ch? tin vào khoa h?c, nh?ng m? b?n thì s?ng theo kinh nghi?m..."

? r? ch?a bao gi? là d? - 1

B?t c? cha m? nào c?ng mu?n khi v? già ???c s?ng chung vui v?y cùng con cháu. Con gái thì làm dau, con trai c?ng có th? ? r?. S?ng ? ?au th?i nay th?c s? kh?ng còn là v?n ?? quá quan tr?ng, quan tr?ng là s?ng v?i nhau nh? th? nào. Nh?ng c?ng b?ng mà nói, ?àn ?ng ? r? ch?a bao gi? là ?i?u d? ch?u.

Ch?ng b?n, nh? b?n k? là m?t ng??i ?àn ?ng t?t . Anh ?y s?m m?t m?, l?i thi?u tình c?m c?a cha. Nh?ng ng??i nh? anh ?y, ?? có ???c thành c?ng thì ngh? l?c có th?a, ch? là thi?u th?n tình c?m. Anh ?y yêu b?n, ??ng y v? nhà b?n ? là mong ???c s?ng trong c?m giác ?m áp gia ?ình. Nh?ng ?àn ?ng, dù ? hoàn c?nh nào c?ng có cái t?i riêng và lu?n ?? cao lòng t? tr?ng.

Mau thu?n gi?a m? b?n và ch?ng b?n là mau thu?n th? h? khi có m?t ??a tr? ra ??i. Ch?ng b?n là bác s?, anh ?y ch? tin vào khoa h?c, nh?ng m? b?n thì s?ng theo kinh nghi?m. Cái nào c?ng có cái hay cái d?, v?n ?? là hai bên ?? kh?ng th? dung hòa.

?ó chính là ly do d?n ??n nh?ng xung ??t. Ch?a nói ??n vi?c m? b?n ?em chuy?n phòng the c?a v? ch?ng b?n ra k? v?i ng??i ngoài ??ng ch?m ??n s? x?u h? và lòng t? ái ?àn ?ng c?a anh ?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? m? b?n v?n là mong v? ch?ng b?n s?ng chung ?? an tam, vui v?y. Ch?ng b?n ??ng y ? r? vì mong mu?n s?ng trong gia ?ình ??m ?m. Nh?ng cu?i cùng b?n th?y, m?i ng??i có th?c s? vui v?, tho?i mái và h?nh phúc hay kh?ng? H?y ??t mình ? v? trí ch?ng b?n ?? hi?u, anh ?y th?c ra c?ng ch?ng c?m th?y d? dàng gì.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ngh?, b?n chính là ng??i hi?u r? b? m? mình h?n ai h?t, c?ng là ng??i hi?u r? ch?ng mình nh?t. Lúc này chính là lúc b?n th? hi?n vai trò c?a mình. H?y nói chuy?n v?i b? m? v? vi?c d?n ra ngoài s?ng riêng m?t th?i gian. ??ng nói r?ng ch?ng b?n ?òi ra riêng, h?y nói r?ng b?n c?m th?y nên làm nh? v?y ?? b? m? ???c ngh? ng?i tu?i già và tránh nh?ng xung ??t kh?ng c?n thi?t. H?y khéo léo ?? b? m? b?n d? dàng ch?p nh?n. ?? ??ng viên b? m?, v? ch?ng b?n có th? thuê nhà ho?c mua nhà g?n ?ó, th?nh tho?ng có th? g?i cháu cho ?ng bà tr?ng và d? dàng ?i l?i th?m nom.

Ng??i ??i có cau “Xa th?m, g?n th?i”. Nhi?u ng??i tam tình v?n t?t nh?ng khi s?ng chung kh?ng hòa h?p d? d?n ??n b?t hòa. Nh?t là ch?ng b?n, có th? kh?ng nói ra nh?ng anh ?y v?n mang trong mình tam ly “? r?”. S?ng riêng c?ng là cách ?? c?ng c? l?i tình c?m m?i ng??i trong nhà, xoa d?u nh?ng c?ng th?ng và m?i ng??i có th?i gian nhìn l?i b?n than.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i tin, khi s?ng riêng r?i, ch?ng b?n v?n là ng??i ch?ng t?t, ng??i con r? chu ?áo hi?u thu?n. Riêng v? ch?ng b?n s? có kh?ng gian riêng t?, t? do và tho?i mái h?n r?t nhi?u. Ch?ng b?n s? kh?ng còn ph?i làm gì c?ng ngó tr??c ngó sau, còn b?n s? kh?ng b? khó x? vì bên tình bên hi?u. R?i b? m? b?n s? nh?n ra, dù s?ng riêng hay s?ng chung, ch? c?n v? ch?ng con cái h?nh phúc, s?ng t? t? hi?u thu?n v?i m? cha là ??.

Ph?n h?i c?a ??c gi? Nguyên

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!

Tin liên quan