Th? ba, 24/11/2020 - 22:35

N?i lòng ch? em dau nh? "b?u n??c l?"

Ch? em dau chúng t?i qu? th?t nh? b?u n??c l?! N??c l? ?? nh?t th?ch thì dù thêm bao nhiêu c?ng ch? là m?t ao n??c v? s?c, v? h??ng và v? v?…

Chúng t?i cùng tu?i, v? làm dau cách nhau ??n ba n?m. T?i làm dau c? l?i v? mu?n h?n ??n m?y n?m nên “chan ??t chan ráo”. Nhà t?i nghèo, ngày c?a m?, t?i ch? t?ng ???c m? ch?ng x?p v?i áo dài mua ngoài ch? l?n, còn em dúi cho m? c? m?t b? ?? trang ?i?m m? ph?m hàng hi?u.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó b?n ??n ch?i nhà, m? ch?ng t?i ?em quà c?a con dau ra khoe, c? xuyt xoa m?i b? m? ph?m d??ng da làm m? v?t tham và ch?ng l?o hóa. R?i m? nhìn x?p v?i áo c?a t?i bu?ng ti?ng th? dài nh? tênh, b? nh? “Hàng ? ch? ?ó”. T?i tình c? ?i ngang qua nghe mà ch?nh lòng.

Món quà d?u chênh l?ch nh?ng ?ó là t?m lòng c?a con dau, là ti?n dành d?m mà t?i tích cóp ???c t? ??ng l??ng eo h?p ph?i chi tiêu nhi?u kho?n, trong khi con trai c?a m? ch?ng ??a v? nhà ???c ??ng nào. L? ra m? ph?i hi?u và c?m th?ng ?? mà tran tr?ng ch? ch?ng ph?i so ?o, tính toán, chê bai nh? th?.?

N?i lòng ch? em dau nh? b?u n??c l? - 1

?nh minh h?a?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày t?t, t?i nh?n l??ng g?i m? ch?ng ít ti?n ?? mua s?m thêm h??ng hoa cúng ?ng bà. Em thì ch?ng bi?t th? th? và bi?u m? bao nhiêu nh?ng khi h? hàng g?n xa v? th?p nhang ??u n?m, m? ch?ng t?i ???c d?p khoe c? con dau th? ??m ?ang: “Này là hoa cúng cháu nó ??t mua v? t? tay c?m”, “?ay là mam ng? qu? con bé ??t shop tr?ng bày…”.

T?i d??ng nh? ?? quá quen v?i vi?c khoe dau th? mà kh?ng ?? ??ng gì ??n dau c?. Có l? th? c?ng là may, mi?n sao mình ch?ng b? chê bai tr?ng tr?n, m?a mai tr??c bàn dan thiên h? là ???c. V?y mà nào có yên ?au, m?i th? c? di?n ra tr??c m?t trêu ng??i nh?c nh?i.

Qu? na chín bói trên cay, m? ch?ng xúm xít hái vào c?t cho cháu gái con dau th? trong khi con gái t?i b?p b? t?p ?i quanh qu?n g?n ?ó. Bu?ng chu?i tiêu m?p m?p c?ng ?? dành dau th? v? ?n. N?i cá b?ng kho tiêu m?i quay ?i ngo?nh l?i ?? th?y m? ch?ng c?t lên gác b?p ?? chi?u ?em lên nhà dau th?…

Th?i thì c? xem nh? ai có phúc ph?n ng??i ?ó có s? h??ng. Ch?ng ng? d?o g?n ?ay t?i nghe ng??i cùng c? quan ra r? k? chuy?n b?n than mình l??i nên b? nhà ch?ng ghét. R?i c? cái tính h?n hào t? d?ng t? ?au quàng lên ??u t?i, r?ng h? hàng bên ch?ng ??n k? gi? ??ng ngh?t mà t?i ch? tr?ng ra khu?n m?t bí x? b? con ng?i m?t ??ng ch?ng chào h?i ai.

T?i t?c ??n ?a gan, dò h?i thì ???c bi?t em dau bu?n chuy?n v?i m?i ng??i t? lau, ch? c?t ??t ?i?u b?i x?u ng??i khác. Ng??i ch? than thi?t cùng c? quan c?t gi?ng h?i t?i r?ng m?i chuy?n có nh? l?i ??n kh?ng, t?i th?ng th?ng tr? l?i: “Bao gi? ??u óc em kh?ng bình th??ng m?i th?y h? hàng mà kh?ng chào, kh?ng ?áp, kh?ng c??i!”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? em dau chúng t?i qu? th?t nh? b?u n??c l?! N??c l? ?? nh?t th?ch thì dù thêm bao nhiêu c?ng ch? là m?t ao n??c v? s?c, v? h??ng và v? v?.

Theo Trang Hi?u

VOV.VN