Th? hai, 30/11/2020 - 22:53

N?i an h?n c?a con gái c?n b??c m? tái h?n

Dan trí

B? t?i m?t s?m khi t?i v?a lên 2 tu?i. M? t?i lúc ?ó v?a b??c sang tu?i 27, cái tu?i còn r?t ??p c?a m?t ng??i ph? n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?n tang b? t?i vài n?m, h? hàng, ng??i quen ?? gi?i thi?u cho m? t?i vài m?i phù h?p. Nh?ng ng??i th?m th??ng tr?m m?n m? mà ch? ??ng tìm ??n c?ng kh?ng ít. Nh?ng m? t?i g?t ?i h?t, quy?t ??nh ? v?y nu?i con, vì s? b? d??ng ??i x? kh?ng t?t v?i con gái.

C? t?i k? h?i ?ó t?i m?i là c? bé 5, 6 tu?i mà ?? r?t ?anh ?á, có ng??i ?àn ?ng nào ???c d?n ??n nhà là t?i l?i ch?y ra nói nh?ng l?i khó nghe: "C? thích chú này thì c? t? ?i mà c??i, sao c? b?o m? cháu ph?i c??i h?", "M? cháu ch? yêu b? cháu th?i", "Cháu ghét bác l?m, bác ??ng c??p m? cháu ?i".

Nh?ng cau nói v?a ?ành hanh v?a ngay ng? c?a con bé s?m m?t mát tình th??ng c?a b? nên yêu m? ??n n?i quá ích k? nh? t?ng ?á v? hình, ?? ch?n ??ng m?i khát khao ?àn bà, m?i mong mu?n b??c thêm b??c n?a c?a m?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDám ?nh nh?t tu?i th?i t?i là nh?ng ?êm s?t cao hay ?m n?ng, t?i t?nh gi?c gi?a ?êm. M? m?t ra là th?y m? ?m ?nh b? v?a khóc v?a trách b? ?i s?m, ?? m?c m? m?t mình nu?i con, b??n ch?i cu?c s?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m t?i 13 tu?i là l?n t?i s? m?t m? nh?t. M? h?i ng? m?i tình th?i c?p ba c?a mình. H? chia tay vì gia ?ình bác ?y ?i xu?t ngo?i. Khi g?p l?i thì bác ?y ?? ly h?n v?. Và d??ng nh? tình c?m c?a m? dành cho ng??i ?ó v?n còn. M?t chi?u ?i h?c v? t?i th?y m? r?ng r?ng c?m ??ng nh?n l?y cái k?p tóc c? c?a m? mà bác ?y v?n gi? su?t bao nhiêu n?m. M? còn n?u c?m m?i bác ?y ? l?i ?n.

?êm ?y t?i n?m ng? khóc ??t h?t g?i, t?i ngh? ??n l?i th?ng con nhà hàng xóm: "M? mày l?y Vi?t ki?u là s? ra n??c ngoài, còn mày ph?i ? l?i ?ay ?? ?i h?c ch? mày làm gì s?i ti?ng Anh mà sang ?y h?c hành ???c gì". Sáng h?m sau t?i l?y c? ?au b?ng ?? ngh? h?c vì s? b?n bè ch? gi?u g??ng m?t s?ng húp vì khóc.

M? kh?ng nói gì, ch? ?m t?i th?t ch?t b?o bác ?y s? kh?ng ??n ?ay n?a. T? ?ó t?i kh?ng còn th?y ng??i ?àn ?ng ?ó, t?i ?? r?t vui m?ng.

N?i an h?n c?a con gái c?n b??c m? tái h?n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a

N?m tháng c?ng kéo nhau qua ?i, bao nh?c nh?n, bu?n t?i hai m? con ?? cùng nhau v??t qua h?t. T?i kh?ng bao gi? ?? m? ph?i bu?n lòng chuy?n h?c hành. 12 n?m h?c sinh gi?i, r?i ?? tr??ng ??i h?c v?i ?i?m cao, t?i ra tr??ng s?m có vi?c làm thu?n l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDR?i c?ng ??n tu?i t?i có ng??i yêu. M? t?i r?t quy anh ?y, m?t chàng trai ?i?m ??m, bi?t lo cho gia ?ình và r?t kiên nh?n v?i t?i. T?i c?ng yêu anh ?y nhi?u, nh?ng 5 n?m yêu nhau, t?i ?? b? ng? l?i c?u h?n c?a anh ?y ??n 2 l?n. Ly do t?i l?n l?a là vì c??i anh v? t?i s? ph?i s?ng cùng gia ?ình ch?ng b?i anh là con m?t, t?i kh?ng th? hoàn thành ??c nguy?n ??a m? ru?t v? ? cùng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?n th? 3 t?i kh?ng t? ch?i ???c n?a vì ?? g?n ch?m m?c 30 tu?i và ng??i yêu t?i b?o ?ó s? là l?n cu?i, n?u kh?ng ???c anh ?ành bu?ng tay, còn m? thì gi?c gi? t?i k?t h?n ?? sinh cho bà cháu ngo?i.

T?i v? nhà ch?ng, t?t b?t nhi?u vi?c, r?i b?u bí, sinh con. Dù m? ? g?n nh?ng c?ng ch? tranh th? qua th?m m? ???c cu?i tu?n. Gi? ?ay khi ?? làm v?, làm m?, t?i th?u hi?u m? mình nhi?u h?n, th?y th??ng m?, th?y h?i h?n thì ?? mu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhìn m? tóc ?? ?i?m s??ng, lúc nào c?ng l?i c?i m?t mình, t?i ?au lòng v? cùng. N?i an h?n l?n nh?t c?a t?i là ?? c?n b??c m? tái h?n. N?u ngày x?a m? cho b?n than mình m?t c? h?i, n?u t?i th?i ích k? c? ?m ri?t l?y m?, thì gi? ?ay có l? m? ?? kh?ng ph?i c? ??n ??n v?y.

Bình Tam