Th? t?, 18/11/2020 - 14:31

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr?

Tùy t?ng ?? tu?i, tr? ph?i ???c h?c cách làm nh?ng vi?c nhà phù h?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo các nhà khoa h?c, tr? em làm c?ng vi?c nhà t? bé s? t?t h?n cho cu?c s?ng sau này. Tuy nhiên, m?i vi?c nên ???c gi?i thi?u ? m?t ?? tu?i c? th?.

Cha m? kh?ng nên s? d?ng ?i?u này nh? m?t ph??ng ti?n ?? h? hoàn thành c?ng vi?c c?a mình. Thay vào ?ó, nh?ng c?ng vi?c nhà nên ???c s? d?ng nh? m?t cách ?? d?y tr? nh?ng bài h?c cu?c s?ng quy giá.

2-5 n?m: H?c v? trình t? và th? t?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i v?i tr? m?i bi?t ?i, vi?c nhà nên là cách giúp tr? phát tri?n các k? n?ng m?i và cho tr? th?y r?ng, m?i c?ng vi?c ??u có ?i?m b?t ??u, gi?a và k?t thúc. Ví d? b?n m?c qu?n áo và sau ?ó b?n cho qu?n áo vào gi? gi?t, l?y ?? kh? ?em c?t.

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr? - 1
?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhi?m v? này s? d?y con cách chia các d? án l?n h?n thành các b??c nh? h?n trong t??ng lai. Các c?ng vi?c ???c ?? xu?t: D?n d?p ?? ch?i và sách v?, c?t ?? gi?t vào thùng, d?n ??a sau khi ?n.

6-7 tu?i: H?c cách giúp ?? và tham gia làm vi?c nhóm

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là th?i ?i?m t?t ?? con h?c v? t?m quan tr?ng c?a tinh th?n ??ng ??i và giúp ?? ng??i khác.

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr? - 2
?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr? em có th? giúp b? m? n?u ?n, d?n bàn ?n, mua ?? t? hàng t?p hóa. Vi?c ch?m sóc thú c?ng c?a gia ?ình kh?ng ch? d?y con bi?t giúp ?? mà còn r?t thú v?! Nhìn chung, ??a tr? s? c?m th?y ???c tham gia và s? có c? h?i g?n k?t t?t h?n v?i các thành viên trong gia ?ình.

Các c?ng vi?c ???c ?? xu?t: Giúp b? m? chu?n b? b?a ?n, mua hàng t?p hóa, d?n bàn ?n, cho thú c?ng ?n và t??i cay.

8-9 tu?i: Con h?c ?? hi?u r?ng m?i th? ??u có v? trí c?a nó

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi tr? l?n h?n, các con có th? t? ch?u trách nhi?m nhi?u h?n, ch?ng h?n nh? qu?n ly ?? ??c c?a mình.

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr? - 3
?

Các con nên t? ch?c kh?ng gian s?ng c?a mình sao cho m?i ?? dùng h?c t?p, ?? ch?i và qu?n áo ??u ?úng v? trí c?a nó. B?ng cách này, ??a tr? h?c cách kiên ??nh và cách gi? kh?ng gian s?ng g?n gàng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác c?ng vi?c ???c ?? xu?t: S?p x?p ?? ??c c?a b?n than, g?p và c?t ?? gi?t, c?t bát, d?a, ?? sành s?…

10-11 tu?i: Tr? h?c ?? tr? nên t? ch? h?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBay gi? ?? ??n lúc tr? s?n sàng cho nh?ng nhi?m v? l?n h?n. T?i th?i ?i?m này, b?n có th? giao cho tr? các c?ng vi?c liên quan ??n th?i gian nh? d?n b?a tr?a ho?c chu?n b? b?a sáng tr??c khi ?i h?c.

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr? - 4
?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng c?ng vi?c ph?c t?p, g?m nhi?u giai ?o?n nh? n?u b?a sáng, b?n nên khuy?n khích tr? lên k? ho?ch tr??c và tìm ra các b??c c?n thi?t ?? hoàn thành m?t nhi?m v?. ?i?u này s? giúp tr? có k? n?ng qu?n ly th?i gian và gi?i quy?t v?n ??.

Các c?ng vi?c ???c ?? xu?t: làm b?a sáng, ?óng gói ?? ?n tr?a ?? mang ??n?tr??ng h?c, ?? thùng rác, ?? rác, quét b?i, hút b?i và nh?n th?.

12-15 tu?i: H?c cách thi?t l?p các ?u tiên

??i v?i thanh thi?u niên, vi?c nhà có th? giúp xay d?ng lòng t? tr?ng tích c?c n?u con c?m th?y có kh? n?ng và ???c tin t??ng - hay nói cách khác, ???c ??i x? nh? ng??i l?n.

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr? - 5
?

Vì v?y, vi?c gi?i thi?u nh?ng c?ng vi?c m?i phù h?p v?i l?a tu?i có th? t?o nên ??ng l?c cho thanh thi?u niên. ?i?u quan tr?ng là d?y?các con?tính t? k? lu?t và cách thi?t l?p các ?u tiên. Vi?c ?? cho con t? do trong vi?c s?p x?p, hoàn thành c?ng vi?c là m?t y t??ng hay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác c?ng vi?c ???c ?? xu?t: R?a xe, gi?t là, d?n d?p, c?t c?, thay kh?n tr?i gi??ng, ?i qu?n áo và gi?t rèm c?a s?.

16 tu?i: chu?n b? cho cu?c s?ng tr??ng thành

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi tr? b??c vào tu?i v? thành niên, các con ?? khá có n?ng l?c và kh? n?ng t? l?p, vì v?y c?ng vi?c các con có th? làm bao g?m m?i th? mà m?t ng??i l?n bình th??ng có th? làm.

Nh?ng vi?c nhà phù h?p v?i t?ng ?? tu?i c?a tr? - 6
?

T?t c? nh?ng k? n?ng này ch?c ch?n s? giúp thanh thi?u niên có cu?c s?ng t?t h?n sau này, nh?ng ?i?u ?ó kh?ng có ngh?a là b?n nên ?? h?t vi?c nhà cho con mình.?

Các c?ng vi?c ???c ?? xu?t: Mua s?m, n?u ?n, b?o d??ng xe h?i, thay bóng ?èn, v? sinh sau các thi?t b? gia d?ng…

Theo Ng?c Trang

Vietnamnet/Bright side