Th? n?m, 26/11/2020 - 21:20

Nghe l?i b?n th? ch?ng ?? r?i nh?n cái k?t ??ng

Th?t kh?ng ng?, ng??i ?àn ?ng kh? khan nh? ch?ng t?i l?i có th? làm ra nh?ng hành ??ng l?ng m?n nh? v?y. Nh?ng hành ??ng c?a anh l?i khi?n t?i chao ??o và mu?n ly h?n.

Ch?ng t?i n?i ti?ng là kh? khan, tính tình c?c c?n, thích thì nói, kh?ng thì im c? ngày, ai h?i c?ng ch?ng "c?y mi?ng" n?i. S?ng v?i anh, nhi?u khi t?i ?c ch? ??n m?c tr?m c?m. T?i ?au b?nh, m?t m?i, ch?ng bao gi? anh h?i ???c m?t ti?ng. Th?y t?i n?m dài trên gi??ng, trên trán v?n còn dán mi?ng h? s?t, anh c?ng ch? nhìn r?i b? ?i. ?? th?, anh c?ng kh?ng bi?t ph? v? vi?c nhà. M?i chuy?n trong nhà t? l?n ??n bé, t? ??i ngo?i ??i n?i ??u do m?t mình t?i lo toan. Vì th?, ?? r?t nhi?u l?n t?i ngh? ??n nh?ng v?n còn ch?n ch?.
?

B?i ngoài nh?ng tính x?u ?y ra, ch?ng t?i l?i là m?t ng??i cha r?t t?t. Anh ?i làm v? là ch?i v?i con, d?y con h?c. Nói chung, m?i quan tam l?n nh?t c?a anh là hai ??a con, ??c bi?t là con trai nh?. ?ang nh?u v?i b?n nh?ng nghe con trai g?i ?i?n, anh có th? v? ngay mà kh?ng ch? h?i thúc. Ti?n l??ng anh c?ng ??a h?t cho v?, ch? gi? l?i m?t ít ?? tiêu xài. Anh c?ng kh?ng bài b?c, ch?i b?i gì. M? t?i còn hay nói ng??i nh? anh m?i kh?ng s? "m?t", b?i ch?ng ai l?i ?i thích m?t k? kh? khan, l?i kh?ng có ti?n trong ng??i.

M?t tháng tr??c, c? b?n than c?a t?i v? n??c. G?p nhau, c? ?y b?o t?i nên vì c? ?y kh?ng tin l?i có m?t ng??i ?àn ?ng nào có th? c??ng l?i s? m?m d?o và d?u dàng c?a ph? n?. Th? là t?i mua m?t cái sim m?i, quy?t ??nh th? ch?ng.

Nghe l?i b?n th? ch?ng ?? r?i nh?n cái k?t ??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?n s? ti?n 2 tri?u c? b?n chuy?n qua tài kho?n mà t?i b?t khóc, trái tim nh? v? v?n. (?nh minh h?a)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, t?i ?óng vai m?t ng??i ph? n? , c? ??n và c?n ng??i tam s?. Nh?ng càng trò chuy?n, t?i càng ??ng ?ót. B?i ch?ng t?i t? ra r?t quan tam ??n "ng??i c? ??n" mà t?i ?ang ?óng gi?. Vì ng? riêng phòng nên anh ??i khi con trai ng? là l?i nh?n tin cho t?i. S? nhi?t tình, quan tam c?a anh khi?n t?i ?au lòng. Thì ra anh c?ng bi?t quan tam ch? kh?ng ph?i kh? khan nh? t?i ngh?. Ch? là ng??i anh quan tam kh?ng bao gi? là v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?m qua, t?i còn nh?n ???c s? ti?n 2 tri?u g?i t? s? tài kho?n c?a ch?ng. Ch?ng là anh h?i s? tài kho?n c?a "ng??i c? ??n" nên t?i ??a s? tài kho?n c?a b?n than mình cho anh kh?ng nghi ng?. Th? là anh g?i ti?n qua kèm theo l?i chúc m?ng sinh nh?t. Nh?ng anh l?i kh?ng h? bi?t, ngày sinh ?ó t?i nói cho có mà th?i. Anh ch?a t?ng chúc m?ng hay t?ng quà cho v? trong nh?ng ngày l? quan tr?ng nh?ng l?i s?n sàng g?i m?t kho?n ti?n nh? v?y t?i ng??i ch?a t?ng g?p m?t.

Nh?n s? ti?n 2 tri?u c? b?n chuy?n qua tài kho?n mà t?i b?t khóc, trái tim nh? v? v?n. T?i kh?ng hi?u n?i ch?ng t?i n?a? Anh ?? h?t yêu t?i r?i hay sao? Và s? ti?n kia ? ?au? Anh lu?n nói ?? ??a h?t l??ng cho t?i, t?i sao l?i có ti?n g?i cho ng??i l? trên m?ng. T?i ?au ??n ??n m?c ch? mu?n ly h?n, k?t thúc t?t c?. Nh?ng t?i còn hai ??a con, t?i kh?ng mu?n con m?t b?. T?i ph?i làm sao bay gi??

Theo khanhchikh...@gmail.com

Ph? N? Vi?t Nam