Th? ba, 14/07/2020 - 11:55

M?t m?i vì ch?ng ??y hoài nghi sau quá kh? b? ng??i c? c?m s?ng

Dan trí

Tr??c t?i, anh ?y ?? yêu dài lau, yêu nghiêm túc m?t ng??i. M?i tình kéo dài nh?ng 7 n?m nh?ng ng??i c? cu?i cùng l?i l?a d?i anh ?y...

M?t m?i vì ch?ng ??y hoài nghi sau quá kh? b? ng??i c? c?m s?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a: Getty Images

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i 28 tu?i, ch?ng t?i ngoài 30. Tr??c khi k?t h?n chúng t?i có 1 n?m hò h?n, r?i vì c?m th?y r?t yêu mà quy?t ??nh s? v? chung s?ng cùng v?i nhau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK? t? l? thành h?n, trong lòng t?i ?? xác ??nh anh là ng??i ?àn ?ng duy nh?t c?a ??i mình.

Th?c lòng t?i r?t yêu và th??ng anh ?y, nh?ng anh ?y có v?n ?? v? ni?m tin vào ng??i mình yêu, ?i?u ?ó khi?n t?i nhi?u khi r?t kh? s?.?

Tr??c t?i, anh ?y ?? yêu dài lau, yêu nghiêm túc m?t ng??i. M?i tình kéo dài nh?ng 7 n?m nh?ng ng??i c? cu?i cùng l?i l?a d?i anh ?y, cùng lúc qua l?i v?i c? m?t ng??i b?n chung c?a hai ng??i. Anh ?y khi bi?t chuy?n ?? kh?ng th? tha th?, b?i th? h? chia tay. T?i là ng??i ti?p theo anh ?y yêu nghiêm túc sau vài m?i tình ch?p nhoáng trong kho?ng th?i gian ch?ng ch?nh, t?n th??ng, là ng??i anh ?y ch?n làm v?.?

Nói v? c?m giác ghen tu?ng nghi ng? c?a ch?ng t?i, t?i hoàn toàn hi?u vì sao anh ?y tr? nên nh? v?y, trong lòng r?t mu?n bù ??p và ch?a bao gi? ph?n b?i anh ?y dù là trong y ngh?. Nh?ng t?i d?n d?n c?m th?y r?t m?t m?i, b?i cho dù t?i kh?ng ?? cho anh ?y ph?i có b?t c? ly do gì mà nghi ng?, anh ?y v?n c? nghi ng? và ?? phòng t?i. Anh ?y ki?m tra ?i?n tho?i, l??t m?ng x? h?i cá nhan c?a t?i su?t ngày, n?u th?y t?i bình lu?n gì v?i ?àn ?ng, anh ?y s? tra h?i xem “hai ng??i có chuy?n gì, t?i sao em l?i bình lu?n than m?t nh? v?y, t?i sao “nó” l?i ?ùa v?i em ki?u ??y…”.

T?i ra ngoài g?p g? vài ng??i b?n anh ?y c?ng s? mu?n bi?t có nh?ng ai ? ?ó, chúng t?i nói chuy?n gì v?i nhau (mà ??i ba tháng t?i m?i ?i g?p b?n m?t l?n). Cách h?i c?a anh ?y kh?ng t? ra là anh ?y h?ng thú quan tam, ch? là anh ?y ?ang tra h?i vì kh?ng tin t?i mà th?i.

K? t? khi k?t h?n, t?i d?n m?t b?n bè. ??n gi?n vì t?i kh?ng dành th?i gian nhi?u cho h?. Ch?ng t?i mu?n gi? kh? kh? v? ? bên c?nh su?t ngày. ? bên anh ?y lu?n vui và h?nh phúc, nh?ng t?i c?n có nh?ng m?i quan h? khác n?a, kh?ng th? m?i s?ng ki?u “th? gi?i ch? có hai ng??i v?i nhau”.

T?i kh?ng mu?n b? ch?ng vì ngoài nh??c ?i?m này ra, anh ?y là ng??i ?àn ?ng t?t, tình c?m v? ch?ng c?ng r?t m?n n?ng. Chúng t?i lu?n vui khi ? bên nhau, anh ?y là ng??i hài h??c và r?t ch?m lo cho ng??i ph? n? c?a mình. Anh ?y c?ng là ng??i cha t?t. Nh?ng làm sao ?? k?t thúc ?o giác ghen tu?ng c?a anh ?y, t?i s? tình yêu c?a mình dành cho ch?ng s? ch?t d?n n?u m?i ph?i s?ng trong s? ki?m soát ng?t ng?t.?

Ph?i làm sao ?? anh hi?u r?ng kh?ng ph?i m?i ph? n? ??u gi?ng nh? ng??i c? c?a anh ?y, t?i yêu và s? kh?ng bao gi? làm anh ?y thêm l?n n?a t?n th??ng?

Minh Hà

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!