Th? ba, 01/12/2020 - 07:48

Khi nào nên bu?ng tay b?n ??i?

? trong m?t m?i quan h? b? ki?m soát, m?t quy?n t? ch?. ?ó là khi b?n c?n bu?ng tay!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i?m ??n c?a m?t cu?c h?n nhan h?nh phúc là hai ng??i có th? tr? thành b?n, thành tri k? c?a nhau. M?t cu?c h?n nhan nh? th? c?n s? chia, th?u hi?u, bình ??ng và bao dung. Th? nh?ng kh?ng ph?i cu?c h?n nhan nào c?ng viên m?n nh? v?y. Có nhi?u ly do ?? b?n ch? ??ng ho?c b? ??ng bu?ng tay ?? m?t n?a c?a mình tìm ??n ng??i phù h?p h?n.

Khi nào nên bu?ng tay b?n ??i? - 1

?nh minh h?a.

?

B?n m?t quy?n t? ch? và b? ?ánh ??n trên hai l?n

? v?i ng??i này, b?n c?m th?y ng?t ng?t, c?m th?y s? s?t, c?m th?y lo au... B?n kh?ng còn c??i vui v? ???c n?a. B?n kh?ng tìm l?i ???c chính mình. Khi c?i nhau, b?n ?? b? kh?ng ch? và b? ?ánh ??n trên hai l?n. H?y ngh? ??n chuy?n chia tay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u m?t ng??i ?àn ?ng có th? ?ánh b?n trên hai l?n thì kh?ng có ly do gì ?? tha th? cho anh ta. B?o l?c gia ?ình là ch?t gay nghi?n, khi ?? m?c ph?i thì b?n s? có l?n th? hai, th? ba và nhi?u l?n n?a.

B?n ??i ngo?i tình ??n h?n hai l?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThì khi ?ó trong c? ?y/anh ?y, ngo?i tình là ?i?u bình th??ng khi?n h? d? dàng b??c qua. N?u b?n ti?p t?c bao dung, ti?p t?c ?? l??ng, b?n ??ng mong nh?n l?i ? b?n ??i s? t?n tr?ng và ghi nh?n. "Ngo?i tình" lúc này kh?ng ph?i là "tai n?n", ?ó là s? l?a ch?n. Và h? ?? ch?n nó, h?n nhan có y?u t? ng??i th? ba. Thì b?n, kh?ng có ly do gì ?? ? l?i n?a.

H?t s?ch tình c?m

L? th??ng khi càng s?ng v?i nhau, các b?n càng tran tr?ng nhi?u h?n. Tình yêu có th? h?t nh?ng tình ngh?a thì còn nhi?u. N?u ngay c? tình ngh?a c?ng kh?ng khi?n b?n th?y ?m áp mà ch? th?y l?nh lòng, thì khi ?y cu?c h?n nhan ?i vào ng? c?t r?i. Có nhi?u nguyên nhan ?? b?n h?t s?ch tình c?m v?i b?n ??i. Nh?ng ngay c? khi b?n y th?c ???c v?y, ?? c? g?ng mà v?n b? ngu?i l?nh, thì khi ?y th?t ch?ng còn gì ?? níu ???c n?a ?au.

Theo Ph??ng Nghi

Gia ?ình và X? h?i