Th? t?, 25/11/2020 - 09:14

Khám phá 7 l?i th? tuy?t v?i c?a ng??i h??ng n?i

Ng??i h??ng n?i có nh?ng l?i th? tuy?t v?i mà nhi?u khi ng??i h??ng ngo?i ph?i ao ??c.

Ng??i h??ng n?i chi?m t? m?t ph?n ba ??n m?t n?a dan s? và trong ?ó bao g?m c? nh?ng ng??i tài n?ng nh?t trên th? gi?i. Ng??i h??ng n?i có nh?ng l?i th? tuy?t v?i mà nhi?u khi ng??i h??ng ngo?i ph?i ao ??c.

óc sáng t?o tuy?t v?i

Nh? nhà bác h?c Albert Einstein t?ng nói: “S? ??n ?i?u và ??n ??c c?a m?t cu?c s?ng yên t?nh s? kích thích trí óc sáng t?o”. Trong khi nh?ng ng??i h??ng ngo?i d?a vào s? kích thích t? bên ngoài thì nh?ng ng??i h??ng n?i l?i thích th? gi?i bên trong v?i s? t??ng t??ng, sáng t?o. Trí t??ng t??ng là n?i sinh ra s? ??i m?i và sáng t?o. ?ó là ly do mà nhi?u nhà v?n, ngh? s? bi?u di?n, v?n ??ng viên và ngh? s? tài n?ng trên th? gi?i có xu h??ng h??ng n?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDanh hài Steve Martin, n? minh tinh Hollywood Meryl Streep, nhà s?n xu?t phim ng??i M? Shonda Rhimes, ti?u thuy?t gia J.K. Rowling và ??o di?n l?ng danh Steven Spielberg là m?t s? ví d? v? nh?ng ng??i h??ng n?i n?i ti?ng. Nh?ng ng??i này ?? bi?n th? gi?i thành m?t n?i ??y màu s?c th?ng qua tài n?ng và n?ng khi?u ngh? thu?t c?a h?.

Khám phá 7 l?i th? tuy?t v?i c?a ng??i h??ng n?i - 1

T? duy ??t phá

Nhi?u ng??i h??ng n?i kh?ng mu?n tuan theo các quy t?c c?a x? h?i mà h? thích làm theo y mình. ??u óc c?a m?t ng??i h??ng n?i là m?nh ??t màu m? cho s? phát tri?n c?a nh?ng y t??ng ??i m?i. Mark Zuckerberg, Steve Wozniak (??ng sáng l?p Apple) và Bill Gates là nh?ng tr??ng h?p ?i?n hình. Vì v?y, n?u kh?ng có nh?ng ng??i h??ng n?i, chúng ta s? kh?ng có Microsoft, Facebook hay Apple nh? hi?n nay.

Quan tam sau s?c ??n ng??i khác

Kh?ng có gì ng?c nhiên khi nhi?u ng??i h??ng n?i tr? thành nh?ng nhà tr? li?u thành c?ng. S? quan tam c?a h? ??i v?i c?m xúc c?a ng??i khác và s? chú y ??n ho?t ??ng bên trong c?a tam trí khi?n h? có s? th?u c?m, tr?c ?n cao. S? nh?y c?m cao ?? ??i v?i c?m xúc là ly do t?i sao ng??i h??ng n?i th??ng làm t?t h?n trong các t??ng tác m?t ??i m?t. Vì có quá nhi?u kích thích có th? khi?n ng??i h??ng n?i th?y quá t?i và h? th??ng kh?ng làm vi?c t?t theo nhóm. ?i?u này có th? khi?n h? tr?ng nh? kh?ng quan tam ho?c có v? bu?n chán, nh?ng ??ng ?? thái ?? tr?m l?ng c?a h? ?ánh l?a b?n.

Kh? n?ng quan sát nh?y bén

M?c dù ng??i h??ng n?i có th? là nh?ng ng??i tr?m l?ng trong nhóm nh?ng m?t trong nh?ng ?i?m m?nh nh?t mà ng??i h??ng n?i s? h?u là kh? n?ng quan sát nh?y bén. Các nhà l?nh ??o gi?i nh?t là nh?ng ng??i giao ti?p t?t nh?t và nh?ng ng??i giao ti?p t?t nh?t lu?n bi?t cách l?ng nghe. Cho dù là trong kinh doanh hay các m?i quan h?, kh? n?ng n?m b?t c?m xúc c?a ng??i khác b?ng cách hi?u ???c nh?ng ?n y và phan tích nh?ng gì kh?ng th? hi?n thành l?i nói, giúp h? ti?n xa h?n trong cu?c trò chuy?n. H? bi?t r?ng, ki?n th?c kh?ng ti?p thu ???c b?ng cách khua m?i múa mép mà b?ng cách bi?t l?ng nghe.

Kh? n?ng v??t qua th? thách

Cho dù h? là ??a tr? b? b? r?i trong l?p h?c, ng??i cu?i cùng ???c ch?n vào ??i bóng ?á hay nhan viên b? b? qua trong l?n th?ng ch?c c?a c?ng ty, nhi?u ng??i h??ng n?i lu?n bi?t cách ??i phó v?i tình hu?ng, v??t qua th? thách. H? ?? ph?i phát tri?n các chi?n l??c c?a riêng mình ?? s?ng thích nghi v?i hoàn c?nh khi b?n than kh?ng ???c ??t ?úng ch?, kh?ng ???c b? trí thích h?p v?i c?ng vi?c. Nh? ?ó, h? có th? ??ng c?m v?i nh?ng ng??i ?ang ch?u kh? s?, ?au ??n, kh?ng g?p thu?n l?i và k?t n?i v?i nh?ng ng??i khác ? m?c ?? sau s?c h?n.

Kh? n?ng k?t n?i tuy?t v?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? nh?y c?m và quan tam c?a ng??i h??ng n?i ??i v?i ng??i khác ?? gi?i thích thiên h??ng c?a h? trong vi?c t?o ra nh?ng k?t n?i có y ngh?a và lau dài. Nh?ng m?i quan h? này ?áp ?ng ??y ?? nh?ng nhu c?u b? h?n ch? v? s? kích thích x? h?i. Nh?ng ng??i h??ng n?i c?ng hi?m khi c? ??n khi ? m?t mình. ??i v?i ng??i h??ng n?i, m?t mình kh?ng ph?i là t? ?áng s?. M?t mình là n?i h? có th? g? b? s? c?nh giác c?a b?n than và s? c? ??c là n?i trú ?n c?a h?.

Kh? n?ng l?ng l? thay ??i th? gi?i

Vì nhi?u ng??i h??ng n?i có xu h??ng dè d?t nên ??i khi b? nh?m v?i hoa t??ng vi ho?c hoa violet v?n mang y ngh?a là s? tr?m l?ng. Rosa Parks - bi?u t??ng ch?ng phan bi?t ch?ng t?c ? M?, là m?t ng??i ph? n? tr?m l?ng, ?oan trang, ch?ng khác gì m?t ?óa hoa violet ?ang thu mình l?i. ?i?u t??ng t? c?ng x?y ra v?i Eleanor Roosevelt (phu nhan c?a T?ng th?ng Franklin D. Roosevelt), c?u T?ng th?ng Abraham Lincoln và nh?ng ng??i khác ?? thay ??i th? gi?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó l? vi?c ??u tranh v?i chính b?n than mình ?? thúc ??y nh?ng n? l?c b?n b? c?a h?, t?o ra nh?ng th? thách và cu?i cùng thay ??i nh?ng b?t c?ng mà h? ch?ng ki?n. ?ó là b?ng ch?ng cho th?y b?n ch?t tr?m l?ng c?a ng??i h??ng n?i kh?ng th? b? ?ánh giá th?p và nh? Mahatma Gandhi ?? nói “M?t cách nh? nhàng, b?n có th? làm rung chuy?n th? gi?i”.

?Theo Ly Nam

VOV.VN