Th? t?, 25/11/2020 - 09:17

H?nh phúc là t? c?m!

Khi ta bi?t kéo mình ra kh?i nh?ng so ?o tính toán thi?t h?n, bi?t gi? tam an yên gi?a ch?n lao xao c?a cu?c ??i, h?nh phúc s? t? tìm v? và ? ?m trái tim ta.

1. Anh ?? b??c sang tu?i ng? tu?n t? lau mà c? v? bé b?ng m?i mon men tu?i ba m??i. Con cái ch?a có, nhà c?a b?t ??nh, v? ch?ng l?i c?ng tác cách xa nhau c? nghìn cay s?. M?y món n? ngan hàng réo g?i bên h?ng vì anh vay cho v? h?c th?c s?.

Kho?n l??ng g?n ch?c tri?u m?i tháng c?a anh c?ng ph?i “nhín” ??i chút g?i thêm vào cho v? tiêu vì v?t giá trong ?ó ??t ??. Ngay ??n chi?c xe máy m?i toanh anh c?ng nh??ng v? còn mình m?i ngày c??i “con ng?a s?t” c?c c?ch.?

M?t s? ??ng nghi?p th??ng c?m cho cái tính yêu v?, chi?u v? và s? v? khi?n than già c?a anh lam l?. Nh?ng ?a ph?n ??u quay ngo?t m?a mai cho cái t?t “trau già khoái g?m c? non”, nghi v?n v? s? b?n lau c?a m?i tình chú - cháu. Nhi?u ng??i còn phán nh? ?inh ?óng c?t: ?úng là th? “tình yêu tr?i ?ánh”!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c bao l?i ?àm ti?u c?a thiên h?, anh v?n ung dung và m?n nguy?n v?i cu?c h?n nhan c?a mình. M?i tháng vài cu?c xe vào Sài Gòn th?m v?, d?m l?n b?y l??t g?i ti?n lo v? tiêu t?n ti?n t?i nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng khung hình lung linh c?nh ??i v? ch?ng ?i c?ng viên n??c, th?m thú ?? c?nh s?c thiên nhiên ng?p tràn trang cá nhan. M?t lúng li?ng h?nh phúc, m?i n? n? c??i viên m?n và l?i k? kh?ng h? che gi?u ni?m t? hào v? v? c?a anh th?nh tho?ng l?i khi?n ng??i ngoài cu?c t? nghi v?n chính mình: H? h?nh phúc th?t sao?

H?nh phúc là t? c?m! - 1

2. Em là con gái c?ng ? thành ph? v? quê nghèo nh?n nhi?m s?, ngày ngày làm b?n v?i b?c gi?ng ph?n tr?ng và ?ám tr? th?n quê chan ch?t, m?c m?c, ngh?a tình. S? ph?n ??y ??a em ?em lòng c?m m?n ng??i ??ng nghi?p v?i ??i chan kh?p khi?ng b?i c?n b?nh teo c? b?m sinh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i tr? t?t tính ???c bao ng??i th??ng m?n, vun ??p tình yêu. Nh?ng ??i ba l?n ng??i ta c?ng khuyên em nên ngh? suy c?n tr?ng b?i s? em s? kh? vì ??i chan ?y s? ngày càng y?u h?n, b?i con em s? kh? vì bi?t ?au s? b? di truy?n t? b?. Gia ?ình em bi?t chuy?n c?ng có l?i ra l?i vào nh?ng lòng em ?? quy?t g?n bó cu?c ??i v?i ng??i ?àn ?ng khi?m khuy?t c? th? mà tam h?n sáng trong ?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDR?i ba thiên th?n nh? l?n l??t ra ??i n?i dài ni?m h?nh phúc c?a em. Bé gái ??u ?ang h?c l?p 2 c?c k? cá tính và th?ng minh. Hai bé gái sinh ??i c?ng r?c r?ch lên l?p 1 m?i ngày tíu tít vang um c? nhà. B?n b?u su?t v?i ba c? con gái và ng??i ch?ng ?i l?i h?i khó kh?n, m?i em v?n b?ng sáng n? c??i và m?t lóng lánh ni?m vui.?

Nhi?u ng??i nhìn c?nh nhà c?a em, xuyt xoa b?o “T?i nghi?p con bé! Ch?ng ?m, con thì nheo nhóc…”. Em ?áp l?i b?ng n? c??i và ánh m?t h?nh phúc, khoe h?m tr??c ?ng ch?ng m?i gom ti?n d?y kèm mua t?ng v? và ba ??a con gái b?n chi?c váy “t?ng xuy?t t?ng” r?i b?n m? con xoay vòng khoe váy r?n ti?ng c??i giòn tan.

?3. Ch? là m? ??n than. Con gái ?? lên tám tu?i nhanh nh?n, ho?t bát và d?t dào tình c?m yêu th??ng dành cho m?. H?m tr??c ch? m?i khoe con gái ?i h?c v? hí h?ng t?ng m? chi?c thi?p giáng sinh do con t? làm. M?t tr??c là hình bé gái tóc ?u?i gà t?ng m? bó hoa d??i cay th?ng Noel. M?t sau con n?n nót vi?t dòng ch? “Ch?ng bi?t yêu là gì… Mong cu?c ??i lu?n ??p nh? tranh…”.

Ch? b?t c??i nh? s? lí l?c m?i phút giay c?a con gái khác h?n cau t? “tra r?i” trong t?m thi?p. Và ni?m vui m?i l?p lánh n?i khóe m?t, ngan nga trong tam h?n ng??i ph? n? m?t mình gánh trên vai t?t c? trách nhi?m v?i núm ru?t c?a mình. Con gái là c? th? gi?i c?a ch?, là yêu th??ng v? b? b?n xoa d?u m?i ??n ?au, v?t v? trong cu?c ??i nhi?u bu?n kh? ?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCon gái là món quà t?ng k? di?u mà t?o hóa dành ?? s??i ?m c?i lòng giá l?nh c?a ch?. T? ngày có con, ch? b?t ??u ngan nga l?i ca ti?ng hát, mò m?m ch?i trò con nít, cùng c??i n?c n?, cùng khóc thút thít, cùng ê a h?c ch?, cùng lu?n bàn s? thích phim ?nh, truy?n tranh…?

Con gái ?? t??i t?m tam h?n x? c?ng c?a ch? và h?nh phúc m?i ngày c?a “??i b?n” ?y bay gi? là n?m tay nhau m?i sáng ??n tr??ng, chi?u d?t díu bày ?? trò trêu ?ùa và cu?i tu?n thong dong nhà sách, khu vui ch?i. Ai ?ó to nh? làm m? ??n than v?t v?, ai ?ó ngán ng?m làm m? ??n than thi?t thòi, ai ?ó ng?m ngùi “làm m? ??n than t?i nghi?p l?m”.?

Thì có chút v?t v?, có chút thi?t thòi, có chút ch?nh lòng ch?! Nh?ng h?n t?t th?y, ch? c?m nh?n ni?m h?nh phúc l?n lao c?a mình bên con gái nh? và tran quy v?i món quà h?nh phúc gi?n d? ?ó!

4. H?nh phúc là gì? Bao ng??i v?n b?n lòng ??nh ngh?a và loay hoay ?i tìm giá tr? th?t s? c?a h?nh phúc mà quên m?t r?ng h?nh phúc là t? c?m, là tran tr?ng nh?ng gì mình ?ang có, là m?t th??ng nhìn cu?c ??i!?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi ta bi?t kéo mình ra kh?i nh?ng so ?o tính toán thi?t h?n, bi?t nhìn ng??i b?ng ??i m?t bao dung và thi?n l??ng, bi?t gi? tam an yên gi?a ch?n lao xao c?a cu?c ??i, h?nh phúc s? t? tìm v? và ? ?m trái tim ta.

Ai ?i xin nh? r?ng, h?nh phúc là t? c?m…

Theo Trang Hi?u

VOV.VN