Th? hai, 30/11/2020 - 10:12

Gi?a ti?c sinh nh?t, m? v? làm chuy?n ph? khi?n con r? gi?n run ng??i

M? v? t? y khinh th??ng t?i và có y vun vén cho v? t?i v?i Duy - ng??i yêu c? c?a c? ?y.

S? thay ??i ??t ng?t c?a m? v?

V? và m? v? ngày càng khinh th??ng t?i và kh?ng coi t?i ra gì. T?i mu?n ly h?n nh?ng ch? th??ng hai con. H?n n?a, gi? t?i c?ng kh?ng dám quay tr? v? quê v?i hai bàn tay tr?ng.

T?i v?i v? c??i nhau ???c g?n 10 n?m, gi? chúng t?i ?? có 2 c? con gái. Tr??c t?i làm giám ??c m?t c?ng ty chuy?n phát khá ?n nên làm ra. M?i tháng, t?i có th? ki?m ???c vài tr?m tri?u. Hoa - v? t?i ngày x?a là m?t ti?u th? xinh ??p có ti?ng. H?i ?ó, t?i bi?t Hoa ?? có ng??i yêu nh?ng v?n s?n ?ón, theo ?u?i nàng. Cu?i cùng, Hoa th?y ???c s? chan thành c?a t?i nên ?? ??ng lòng, theo t?i v? làm dau.

Sau khi c??i, t?i v?i v? s?ng trong m?t c?n bi?t th? 200m2 c?a t?i. H?i ?ó, t?i d? s?c lo ???c cho v? m?t cu?c s?ng ?? ??y. Kinh t? trong nhà, t?i lo hoàn toàn, v? t?i ch? có vi?c ? nhà, ch?m lo cho 2 con. Th??ng v? làm vi?c nhà v?t v?, t?i c?ng thuê giúp vi?c ?? san s? gánh n?ng cho em.

Gi?a ti?c sinh nh?t, m? v? làm chuy?n ph? khi?n con r? gi?n run ng??i - 1

T?i v?i v? cùng có m?t cu?c s?ng giàu sang, sung túc. (?nh minh h?a)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ??u n?m nay, tình hình kinh doanh c?a c?ng ty t?i ngày càng ?i xu?ng. Do ?nh h??ng c?a ??i d?ch, nhi?u ??n v? ?? ch?m d?t h?p ??ng v?i c?ng ty t?i. T?i dùng nhi?u cách xoay s? kh?ng ???c, càng xoay l?i càng l?. ??n khi n? n?n nhi?u quá kh?ng quy?t toán ???c, t?i ch?p nh?n bán nhà, bán xe ?? tr? n?. C?ng ty t?i c?ng ph?i gi?i th?, toàn b? tài s?n c?a c?ng ty c?ng b? ngan hàng si?t n?.

T?i ??a v? con ra thuê nhà tr? nh?ng c? ?y mu?n gia ?ình t?i v? nhà ngo?i ?. Dù sao, ?i?u ki?n ? bên nhà ngo?i c?ng t?t h?n. T? ngày bi?t t?i làm ?n l?i b?i, thái ?? c?a m? v? v?i t?i thay ??i hoàn toàn. Tr??c ?ó, bà quy m?n t?i bao nhiêu thì gi? m? v? khinh th??ng t?i, t? ra l?nh nh?t, h?t h?i.

Trong b?a c?m, bà liên t?c trách móc t?i là ?àn ?ng mà ch?ng lo ???c cho v?, con, l?i ph?i ??a v? con v? n??ng náu nhà ngo?i. T?i nghe m? nói v?y thì gi?n l?m, mu?n ??a v? con v? quê n?i s?ng nh?ng v? t?i kh?ng ??ng y. C? ?y nói ??a các con v? quê s? làm ?nh h??ng ??n vi?c h?c t?p c?a các con.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBay gi?, t?i xin làm vi?c t?i m?t c?ng ty khác v?i ??ng l??ng th?p h?n x?a r?t nhi?u. V? t?i th?y v?y t? ra khó ch?u vì gi? tiêu gì c?ng ph?i ti?t ki?m, dè s?n. G?n ?ay, t?i phát hi?n v? qua l?i v?i Huy - ng??i yêu c? c?a c? ?y. T?i nói chuy?n này v?i v? thì c? ?y kh?ng kh?ng ch?i c?i và nói v?i t?i r?ng h? ch? là b?n bè, lau ngày kh?ng g?p l?i nhau.

Gi?a ti?c sinh nh?t, m? v? làm chuy?n ph? khi?n con r? gi?n run ng??i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi v? ??n nhà, t?i s?ng s? khi th?y t? ??n ly h?n ??t s?n trên bàn. (?nh minh h?a)

Bi?n c? s?ng s? trong ngày sinh nh?t m? v?

H?m tr??c, nhan ngày sinh nh?t c?a m? v?, t?i và v? ??t ti?c nhà hàng. Nào ng?, khi b?a ti?c ?ang vui v? thì Huy c?ng ??n. H?n ta c?m theo bó hoa và t?ng m? v? t?i m?t chi?c l?c vàng sáng loáng. Nghe th?y h?n ta m? m? con con ng?t x?t v?i m? v? t?i, t?i gi?n run ng??i, súyt kh?ng ki?m ch? ???c. Th?y t?i b? ?i, Huy còn ch?y theo khiêu khích: "Anh C??ng à, gi? t?i ?? có th? lo cho Hoa r?i. T?i s? l?y l?i t?t c? nh?ng th? mà anh ?? c??p t? t?i. Anh h?y bu?ng ta cho c? ?y ?i ?? c? ?y s?m có ???c cu?c s?ng h?nh phúc bên t?i".

Khi v? ??n nhà, t?i s?ng s? khi th?y t? ??n ly h?n ??t s?n trên bàn. T?i ?au kh? và b? t?c quá. T?i có th? ly d? v? nh?ng t?i ch? th??ng 2 con t?i. Gi? n?u nh?n nu?i 2 con, t?i c?ng kh?ng bi?t ?i ?au v? ?au. M?i ng??i ? quê gi? v?n ngh? t?i là giám ??c giàu sang, thành ??t. Gi? v? quê v?i 2 bàn tay tr?ng, t?i ch?ng còn m?t m?i nào ?? nhìn h? n?a.

Theo Qu?nh Trang

Dan Vi?t