Th? ba, 01/12/2020 - 07:49

"èo u?t" khi bên v? nh?ng l?i "khí th? h?ng h?c" lén xem phim nóng m?t mình

Dan trí

"Xong vi?c s?m h?n d? ??nh, t?i g?i cho anh ch? ?ón mà anh kh?ng b?t máy nên t?i ch? ??ng g?i grab v?. Ch?ng ng? v? ??n nhà, t?i ch?ng ki?n c?nh t??ng v? cùng s?c...".

èo u?t khi bên v? nh?ng l?i khí th? h?ng h?c lén xem phim nóng m?t mình - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?ng t?i ngoài 50 tu?i, h?n v? g?n 1 con giáp. Chuy?n phòng the h?i tr? thì kh?ng nói làm gì, nh? m?i c?p v? ch?ng t? nguy?n yêu và c??i, ??i s?ng g?i ch?n c?a chúng t?i viên m?n và h?nh phúc. Ch? ??n g?n nh?ng n?m tr? l?i ?ay m?i b?t ??u tr?c tr?c.

Anh ?y th??ng xuyên lam vào c?nh "èo u?t" m?i khi v? ch?ng g?n g?i nhau dù s? l?n giao ban kh?ng nhi?u, có khi 1-2 tu?n t?i m?i ch? ??ng g?i y m?t l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHành s? kh?ng nên c?m cháo, anh ?y th??ng chép mi?ng b?o "anh già r?i". T?i h?t s?c th?ng c?m v?i ch?ng, và v?n th??ng xuyên mua ?? ?n, th?c u?ng ngon cho anh t?m b?. M?y món h? tr? c??ng d??ng nh? r??u ngam thu?c quy t?i c?ng mua v? ngam cho anh ?y dùng, nh?ng mong c?i thi?n ??i s?ng v? ch?ng vì th?c ra so v?i ch?ng, t?i còn tr? và v?n th?a n?ng l??ng cho chuy?n ?y.?

Song tình hình c?a anh kh?ng c?i thi?n, nhi?u l?n lam vào c?nh trên b?o d??i kh?ng nghe, loay hoay ?? cách v?n kh?ng th? bi?u di?n m?t tr?n v?i v? cho ra trò.

Cho ??n h?m v?a r?i, khi t?i b?o t?i có vi?c ?i ??n nhà ng??i bà con qua tr?a m?i v?, thì anh b?o s? tranh th? mang xe ?i r?a r?i qua ?ón t?i. Xong vi?c s?m h?n d? ??nh, t?i g?i cho anh ch? ?ón mà anh kh?ng b?t máy nên t?i ch? ??ng g?i grab v?. Ch?ng ng? v? ??n nhà, t?i ch?ng ki?n c?nh t??ng v? cùng s?c.

Ch?ng t?i ?ang khí th? h?ng h?c t? th?a m?n tr??c màn hình máy tính có hình m?y c? gái h? hang. T?i ch?t l?ng quan sát anh ?y vài phút, kh?ng th? nói nên l?i. Nhìn ch?ng t?i lúc này ch?ng có v? gì là "anh già r?i" nh? anh ?y nói c?.

Ngay khi nh?n ra s? có m?t c?a t?i, anh ?y v? cùng lúng túng nên ?óng s?p màn hình máy tính l?i. ? t?i lúc này ch? còn l?i c?m giác ngao ngán, nhìn ch?ng tran tr?i, t?i kh?ng bi?t ph?i nói gì, kh?ng th? tin r?ng phim khiêu dam l?i v?n ?? gi?a v? ch?ng t?i, phá h?ng cu?c h?n nhan c?a t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi? t?i mu?n bi?t anh ?y có ph?i nghi?n ??n m?c h?ng ch?c n?ng ?àn ?ng r?i kh?ng. T?i có nên ghen v?i m?y c? h? hang trong phim kh?ng? (t?i bi?t là kh?ng nh?ng c?m giác v?n v? cùng khó ch?u khi ngh? v? h?, v? nh?ng hình ?nh làm ch?ng t?i th?a m?n). Ch?ng t?i có l? ?? làm chuy?n ?áng x?u h? này sau l?ng t?i r?t lau r?i nên m?i kh?ng còn mu?n g?n g?i v?, anh ?y h?t yêu t?i r?i sao?

H.V

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!