Th? t?, 04/03/2020 - 09:39

Ph?n h?i bài "Có nên chia tay ng??i ?àn ?ng nghèo bao n?m c?u mang mình?":

??i còn dài, nên bi?t tran tr?ng nh?ng gì t?t ??p ?ang có

Dan trí

"T?i nói ?i?u này ra b?n ??ng trách t?i, n?u là ng??i có lòng t? tr?ng thì ngay t? nh?ng ngày ??u ?i h?c, n?u anh ?y ng? y mu?n giúp ?? b?n, b?n ?? th?ng th?ng t? ch?i..."

... Còn n?u hi?u nhau thì cùng t?o d?ng, cùng lao ??ng ?? v?a cùng h?c t?p, v?a cùng t?o d?ng cu?c s?ng sau này. ???c nh? v?y, bay gi? n?u có mau thu?n các b?n có th? quay l?ng b??c ?i kh?ng ph?i áy náy vì kh?ng l? thu?c nhau.

Nh?ng b?n, b?n ?? ch?p nh?n, t? nguy?n ?? anh ?y hi sinh m?i th? cho t??ng lai c?a b?n, nói ?úng h?n là hi sinh m?i th? ?? xay d?ng cu?c s?ng t??ng lai c?a 2 ng??i, thì l? ra khi b?n thành ??t ph?i bi?t tran tr?ng, nang niu quá kh?.

??i còn dài, nên bi?t tran tr?ng nh?ng gì t?t ??p ?ang có - 1

??ng này b?n vì nhìn th?y l?i tr??c m?t ?? ??nh t? b? cái quá kh? t?t ??p b?n t?ng cho là h?nh phúc ?? ch?y theo cái hào nhoáng hi?n t?i. L? ra bay gi? b?n ph?i là ch? d?a ?? anh ?y ph?n ??u, c?ng nh? anh ?y t?ng là ch? d?a ?? b?n có ???c s? thành ??t ngày h?m nay. B?n nên g?t b? s? di?n h?o, g?t b? ích k? b?n than ?? cùng anh ?y v??t qua t?ng giai ?o?n khó kh?n, nh? th? cu?c s?ng m?i có y ngh?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? nh?ng ng??i sau s?c, lu?n bi?t tran tr?ng m?i vui và ?ng h?, coi tr?ng 2 b?n, còn nh?ng k? c? h?i s? tìm cách chia r? 2 b?n. Cái hình ?nh hào nhoáng ch? là b? n?i tr??c m?t th?i, ch?ng l? b?n ??n v?i ng??i ?àn ?ng l?ch l?m, hào nhoáng hi?n t?i, r?i ??n lúc ch?ng may ng??i ta sa c? l? b??c b?n l?i t? b? h?, ?? ch?y theo k? khác sao?

Cu?c ??i còn dài l?m, b?n nên tran tr?ng nh?ng gì t?t ??p ?? có, ??ng ?ánh m?t nó r?i kh?ng có c? h?i s?a ch?a sai l?m. Ng??i ta tran tr?ng ng??i ph? n? hi?n ??i, nh?ng c?ng bi?t hi sinh vun vén cho h?nh phúc, b?n tin t?i ?i.?

Ph?n h?i c?a ??c gi? N.N.D

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính.?Tran tr?ng!