Th? ba, 03/03/2020 - 13:04

Có nên chia tay ng??i ?àn ?ng nghèo bao n?m c?u mang mình?

Anh t?ng ngh? h?c, ?i làm thuê ?? ki?m ti?n ch?m lo cho t?i h?c t?p nh?ng nay tình c?m ?? h?t, li?u t?i có nên kéo dài m?i quan h? này?

T?i là nhan viên c?a m?t c?ng ty n??c ngoài, thu nh?p kh?ng d??i 20 tri?u/tháng. C?ng vi?c ?ang có nhi?u c? h?i và tri?n v?ng th?ng ti?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCu?c s?ng c?a t?i hi?n t?i kh?ng có gì ?áng phàn nàn?ngoài anh?ng??i yêu.

Anh là m?t ng??i ?àn ?ng có ngo?i hình khá, h?t lòng yêu th??ng, ch?m sóc t?i. Tuy nhiên c?ng vi?c c?a anh kh?ng ?n ??nh. Anh ?ang làm thuê cho m?t x??ng gia c?ng, nh?ng ngày ít vi?c, anh tranh th? ch?y xe ?m c?ng ngh?, ki?m ??ng ra ??ng vào.

Có nên chia tay ng??i ?àn ?ng nghèo bao n?m c?u mang mình? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSo v?i t?i - c? gái t?t nghi?p ??i h?c, có ngo?i hình khá, m?c thu nh?p ?n ??nh, anh có ph?n lép vé h?n. M?c dù v?y, t?i kh?ng th? chia tay anh, gi?a chúng t?i có m?i an tình khó tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i và anh là ng??i cùng quê. Chúng t?i cùng lên Hà N?i h?c t?p. Trong khi anh ch? ?? m?t tr??ng cao ??ng thì t?i vào ???c m?t tr??ng ??i h?c l?n.

Th?i gian ?ó, xa gia ?ình, cu?c s?ng khó kh?n nên t?i r?t c? ??n và nh?n l?i yêu anh khi anh ng? l?i.

Yêu t?i, anh ch?m lo cho t?i h?t lòng. Anh tranh th? làm thêm ?? có ti?n cho t?i h?c. ??c bi?t, khi t?i h?c n?m th? 2 ??i h?c thì b? t?i m?t, gia ?ình t?i kh?ng còn ch? d?a, anh quy?t ??nh ngh? h?c ?i làm s?m ?? lo cho t?i.

Kh?ng ch? v?y, anh còn vay m??n ?? ?óng ti?n cho t?i h?c các khóa ti?ng Anh ?? sau này ra tr??ng thu?n l?i h?n trong c?ng vi?c.

Chúng t?i chuy?n v? s?ng cùng nhau ?? ti?t ki?m chi phí. H?ng ngày, anh ?i làm thuê, t?i v? l?i cùng t?i ?i ch?, n?u ?n. Cu?c s?ng c?a chúng t?i lúc ?ó r?t v?t v?, nghèo nh?ng ??y h?nh phúc và hi v?ng v? t??ng lai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ngh? r?ng, sau này v? làm v? anh, nh?t ??nh s? ch?m sóc, bù ??p cho nh?ng v?t v?, hi sinh anh ?? dành cho mình.

Sau khi ra tr??ng, v?i t?m b?ng t?t và v?n ti?ng Anh khá, t?i nhanh chóng xin ???c c?ng vi?c ?ng y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChu?n b? cho t?i ?i làm, anh l?i ?ng ti?n l??ng ?i mua qu?n áo, túi xách… cho t?i. Tháng l??ng ??u tiên, t?i dành ti?n ?? mua vé ?i du l?ch cho c? hai. Th?c s? nh?ng ngày ?ó, t?i r?t h?nh phúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên sau khi ?i làm m?t th?i gian, ? m?i tr??ng m?i, t?i g?p nhi?u ng??i ?àn ?ng thành ??t, l?ch l?m và giàu có khi?n t?i thay ??i suy ngh?. H? ??u là nh?ng ng??i tr? nh? anh nh?ng t?m t? duy và n?ng l?c khác h?n anh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i?u quan tr?ng là tình c?m t?i dành cho anh c?ng nh?t d?n. T?i ?i làm ? m?i tr??ng v?n minh, ti?n b? nên quan ?i?m s?ng c?ng d?n khác bi?t anh. M?i l?n chúng t?i trò chuy?n kh?ng còn tìm ???c ti?ng nói chung nh? tr??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i b?t ??u t? ti v? ng??i yêu c?a mình. T?i nói v?i m?i ng??i là mình ch?a có ng??i yêu và t?t nhiên c?ng kh?ng ?? l? chuy?n mình s?ng th? v?i anh bao n?m nay.

B?i v?y, ?i làm ???c 2 n?m, t?i ???c nhi?u ??ng nghi?p theo ?u?i, tán t?nh. Trong ?ó có m?t ng??i khi?n t?i chú y h?n c?. Anh h?n ng??i yêu hi?n t?i c?a t?i v? m?i m?t khi có nhà, xe ? Hà N?i l?i t?ng ?i du h?c n??c ngoài v?.

Tuy nhiên ngh? ??n b?n trai bao n?m hi sinh, ch?m lo cho mình, t?i kh?ng dám ?i xa h?n v?i ng??i m?i. Nh?ng ?? ti?n t?i lau dài v?i ng??i c? t?i c?ng r?t b?n kho?n. Kh?ng ch? anh kh?ng có t??ng lai mà gi?a chúng t?i tình c?m c?ng ?? phai nh?t, li?u t?i có th? h?nh phúc?

Trong khi ?ó, anh l?i r?t hi v?ng vào m?i quan h? này. Tu?n tr??c, anh nói chúng t?i ?? ?n ??nh m?i th? thì nên v? ra m?t gia ?ình ?? tính chuy?n lau dài.

T?i nghe anh nói mà ho?ng h?t, xin ??c gi? cho t?i l?i khuyên.

Theo B?n gái gi?u tên

Vietnamnet