Th? ba, 01/12/2020 - 11:37

Có ch?ng mà là single mom - ??c than mà l?i có v?

T?i ?ang r?i vào m?t hoàn c?nh éo le. T?i có ch?ng mà l?i s?ng nh? m?t single mom. B?n trai t?i ??c than mà t? ?au l?i m?c ra m?t bà v?.

Có ch?ng mà là single mom - ??c than mà l?i có v? - 1

?nh minh h?a: Getty Images

T?i là m?t single mom dù t?i v?n ?ang có ch?ng. Ly do là ch?ng có c?ng nh? kh?ng. Kh?ng ? cùng nhà. Kh?ng nu?i d?y hay chu c?p gì cho con. Kh?ng sex, t?t nhiên. Anh ta ?ang ? nhà b? m? anh ta. T?i là ng??i ch? ??ng d?n ra ngoài s?ng cùng con.

T?i n?m l?n b?y l??t ?am ??n ly h?n nh?ng kh?ng ???c th? ly. Tòa su?t ngày b?t hòa gi?i vì ch?ng có ly do nào. T?i bi?t ??ng sau h?n có ng??i can thi?p. B?i m? ch?ng t?i c?ng là m?t lu?t s?. Bà ?y quá hi?u lu?t ?? l?i d?ng pháp lu?t c?n tr? vi?c ?òi ly h?n c?a t?i. Ch?ng t?i c?ng v?y. Anh ta lu?n mi?ng nói yêu t?i nh?ng ch?ng chu c?p m?t ??ng nào cho con c?. Anh ta còn tr? tr?n h?n khi t?i t?n c? quan t?i, g?p s?p t?i khóc lóc ? ?i nh? c? quan, c?ng ?oàn có y ki?n. C?ng chính vì vi?c này mà t?i dù có trong danh sách cán b? ???c b? nhi?m c?ng ?? kh?ng ???c th?ng ch?c.

Ly do t?i mu?n ly d? ch?ng là b?i anh ta quá l??i bi?ng và kh?ng có chí ti?n th?. Bao n?m qua, anh ta c? l?t ??t gi? ch? trong m?t c? quan nhà n??c. Ch?y biên ch? vào ?ó dù l??ng ch? ba c?c ba ??ng nh?ng ???c cái là kh?ng bao gi? lo b? ?u?i vi?c. (Ph?i th? mà ai c?ng mu?n có biên ch? nhà n??c).

Anh ta c?m th?y h?nh phúc v?i vi?c làm r?nh rang sáng c?p ? ?i t?i c?p ? v? nh? th?. V?n có mác cán b? nhà n??c. T?i ch? là m?t nhan viên h?p ??ng. Nh?ng t?i n?ng ??ng và n? l?c trong c?ng vi?c nên c? quan t?i r?t c?n nh?ng nhan viên nh? t?i. Mình t?i có th? làm c?ng vi?c cho c? ch?c ng??i con ?ng cháu cha. Nh?ng c?ng là c? quan nhà n??c nên con ???ng th?ng ti?n c?a t?i kh?ng d? dàng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBù l?i, t?i làm nhi?u nên l??ng b?ng c?ng t?t h?n. ??ng l??ng c?ng ch?c c?a hai v? ch?ng thì khó mà có th? mua ???c nhà riêng nên l?y ch?ng t?i v? nhà ch?ng s?ng. Nhà anh thì giàu r?i. ?ó là ly do anh ta ch?ng c?n ph?n ??u. Nh?ng t?i thì khác. T?i lu?n cho r?ng ti?n c?a b? m? ch?ng là c?a h? ch? kh?ng ph?i c?a mình. Th? nên dù bi?t t?i ch? c?n ngoan ngo?n nghe l?i m? ch?ng thì t?i thích gì ???c n?y, th?m chí m? ch?ng có th? tác ??ng ?? t?i th?ng ti?n nhanh h?n, ch? là lòng t? tr?ng và s? di?n c?a t?i quá l?n. Nên b? m? ch?ng ghét. T?i thì quen lao ??ng nên nhìn ch?ng l??i bi?ng là c?ng ?iên. Tr??c kia, khi quen và yêu nhau, anh ta lu?n th? hi?n là m?t ng??i ?àn ?ng giàu tham v?ng. Anh khoe nhà anh r?t giàu nh?ng anh mu?n ki?m ti?n b?ng chính kh? n?ng c?a mình. Anh khoe xe anh mua là do anh ?i làm thêm. Anh khoe anh ?? ??t c?c m?t c?n h? chung c? ?? c??i t?i là có nhà riêng. V?y mà c??i xong, m?i th? ch? là chém gió. Là t?i sai khi t?i có b?u tr??c. N?u kh?ng vì b?u tr??c ch?c t?i s? nhìn ra nhi?u ?i?u b?t h?p ly trong các l?i chém gió c?a anh ta.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMau thu?n gia ?ình lên ??nh ?i?m khi m? ch?ng c?t m?i ngu?n vi?n tr? vì con dau h?n, láo, kh?ng ch?u thu?n ph?c. T?i ch?ng c?n. T?i có tay có chan, t?i có th? t? ki?m ???c ti?n. Nên sinh con xong, t?i t? lo m?i kho?n chi. Ch? duy nh?t là ? nh? nhà m? ch?ng. Ti?n ?n, ti?n ?i?n, ti?n n??c t?i ??u tính h?t và tr? m? ch?ng. ?i?u ?ó càng khi?n bà ?iên h?n. Ch?ng t?i ch?ng ki?m ???c ti?n nên càng khi?n t?i ?iên lên. T?i coi th??ng ch?ng ra m?t.

Trong th?i gian này, t?i có quen m?t ch? doanh nghi?p. Anh tìm ??n c? quan t?i vì doanh nghi?p c?a anh c?n nh?ng th? t?c ch? c? quan t?i c?p phép. T?i giúp anh làm th? t?c. Nh? nhi?u tr??ng h?p khác, kho?n ti?n c?m ?n lu?n là kho?n ti?n giúp t?i s?ng ???c ch? kh?ng ph?i m?c l??ng c? quan tr?. Nh?ng l?n này, anh tr? t?i nhi?u h?n m?c các doanh nghi?p tr? t?i. Anh b?o doanh nghi?p c?a anh mà có ng??i nh? t?i v? lo pháp ly và hành chính - th? t?c thì tuy?t v?i. Anh mu?n cau t?i v?.

Ban ??u t?i còn t? ch?i vì t?i bi?t t?i ? l?i c? quan này kh? n?ng th?ng ti?n c?a t?i là r?t l?n. ? m?t v? trí cao h?n, t?i có th? ki?m ???c nhi?u ti?n h?n là v? làm v?i c?ng ty anh. Nh?ng c?ng vì ?i?u này mà chúng t?i b?t ??u than thi?t v?i nhau h?n. Chúng t?i chia s? v?i nhau ???c nhi?u ?i?u. Anh ?? kh?ng th? gi?u ???c c?m xúc c?a anh. Dù bi?t t?i là ng??i ?? có gia ?ình. Anh mu?n t?i b? ch?ng ?? ??n v?i anh. V? c?ng vi?c, n?u t?i là v? anh, doanh nghi?p c?a chúng t?i (lúc ?ó doanh nghi?p c?a anh s? có ph?n c?a t?i), s? r?t th?ng l?i khi có t?i là tay trong. V? tình c?m, anh th?c s? yêu t?i. Nh?t là sau khi t?i c?ng ?? ?áp l?i tình c?m c?a anh. Chúng t?i quá h?p nhau v? m?i m?t. Ch? là t?i ch?a th? ly h?n v?i ch?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i d?n ra ngoài s?ng ?em theo con. Ch?ng và m? ch?ng v?n gay ?? m?i th? khó d? ?? trì ho?n vi?c ly h?n. Trong khi ?ó, anh l?i liên t?c thúc gi?c t?i ly h?n. Và m?t ?i?u kh?ng khi?p ?? x?y ra. M?t ph? n? x?ng là v? anh ?? tìm ??n t?i. C? ?y mang theo m?t ??a tr? và nói ?ó là con c?a anh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi t?i h?i: Hai ng??i k?t h?n lúc nào? Có gi?y ??ng ky k?t h?n kh?ng? Thì c? ta b?o h? ch?a ??ng ky k?t h?n. Ly do anh b?o gi?y k?t h?n ch? là m?nh gi?y l?n. Nh?ng con có gi?y khai sinh và ghi tên anh ? m?c ng??i cha. T?i h?i anh thì anh l?i b?o anh ch? làm phúc cho c? ta. ??a con kh?ng ph?i c?a anh. C? ta b?u bì v?i ai ?ó và nh? anh ??ng tên cha. H?i ?ó, c?ng ty anh m?i thành l?p còn ?ang khó kh?n. C? ta là c? ??ng l?n sau v? này. C? ?y ?? vào c?ng ty anh m?t kho?n ti?n l?n và ??i l?i là anh ch?u ??ng tên ng??i cha và có 1 ?ám c??i gi?. ?ó là ly do anh kh?ng ch?u làm ??ng ky k?t h?n.

T?i kh?ng bi?t tin vào ?au. Vì ?úng là trong su?t th?i gian t?i quen anh, ng??i ph? n? này ?au có m?t? T?i c?ng ?? lên nhà anh và ?? th?y anh s?ng ?úng ki?u ??c than. Trong nhà kh?ng có m?t ?? dùng ph? n? hay tr? con nào. Còn ng??i ph? n? kia thì c?ng ch?ng có m?t ch?ng c? nào ngoài ?nh ?ám c??i và gi?y khai sinh. Dù c? ?y b?o cu?i tu?n anh ta v?n v? nhà và hai v? ch?ng h? v?n sinh ho?t bình th??ng. Ch? là t? khi quen t?i anh ta m?i kh?ng v? n?a. Nh?ng t?i ch?ng tin c? ta. T?i th?c s? kh?ng bi?t ph?i làm sao ?? bi?t ra s? th?t? T?i nên làm sao ?ay? Có nên thuê thám t?? R? ràng kh?ng có gi?y ??ng ky k?t h?n thì làm sao ch?ng minh ???c c? ?y là v?? Hay ?ay l?i là màn k?ch mà m? ch?ng t?i bày ra?

Theo Facebook Hoàng Anh Tú

* single mom: M? ??n than