Th? n?m, 03/12/2020 - 08:30

C? b?n ??ng tính kh?ng th? nói v?i m? v? "cu?c s?ng khác" c?a mình

Dan trí

T?i bi?t mình là ng??i khác bi?t t? khi còn ?i h?c. ??n c?p 3 thì m?i chuy?n r? ràng nh?t, t?i rung ??ng m?nh m? tr??c các b?n gái, ch? b?n gái, dù t?i c?ng trong hình hài m?t c? gái.

C? b?n ??ng tính kh?ng th? nói v?i m? v? cu?c s?ng khác c?a mình - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Bay gi? t?i ?? 24 tu?i r?i nh?ng ch?a th? nói bí m?t c?a mình cho m?. T?i s? ?i?u ?ó s? tàn phá bà. M? t?i quanh n?m ch? t?n t?o bu?n bán gánh hàng ?n, kh?ng ??c sách, kh?ng c?p nh?t t? t??ng ti?n b? c?a x? h?i m?i, ??i v?i bà, ch? có 1 ?i?u duy nh?t là bình th??ng: Con ng??i l?n lên thì s? l?y v? l?y ch?ng, sinh con.

??i v?i m? t?i mà nói, vi?c t?i t? t? có l? còn d? ch?p nh?n h?n vi?c t?i là m?t ??a con gái ??ng tính. T?i hi?u n?i kh? c?a m?, b?i th?c ra thì, trong gia ?ình, ngoài t?i ra, em trai t?i c?ng là m?t ng??i ??ng tính. Nó ch? khác t?i ? ch?, nó kh?ng ng?n ng?i gi?u m?, nó c?ng khai cu?c s?ng c?a mình và vì l? ?ó trong m?t th?i gian dài, m? v?i em trai t?i g?n nh? kh?ng nhìn m?t nhau. M? ?au ??n v?t v?, nói em t?i "ng??i kh?ng ra ng??i", bà b?o ch? còn tr?ng ch? vào t?i sinh cháu cho bà b?, n?i ti?p ??i h?u sinh. Gi? quan h? c?a m? và em ?? t?t h?n, nh?ng ??n l??t t?i, th?c lòng t?i kh?ng ?? d?ng c?m làm m? ?au thêm l?n n?a. T?i s? bà s? tuy?t v?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?i h?c, r?i ?i làm xa nhà nên kh?ng ? cùng m?. Th?t ích k? nh?ng t?i c?m th?y bi?t ?n vì có cu?c s?ng riêng. T?i s?ng cùng b?n gái trong m?i quan h? ?? kéo dài 3 n?m. B?n bè ??u bi?t v? tình yêu c?a chúng t?i, và h? m?ng cho t?i, nh?ng ni?m vui c?a t?i kh?ng tr?n v?n khi t?i ch?a th? chia s? ?i?u ?ó v?i m?, khi ni?m vui c?a t?i là n?i b?t h?nh c?a m? t?i.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDG?n ?ay m? liên t?c gi?c t?i v? quê xem m?t, m? nói t?i ??n lúc ph?i lo ngh? chuy?n gia ?ình ?i th?i, con gái có thì. T?i v?n l?n l?a nói t?i b?n vi?c ? thành ph? ch?a th? v? ngay ???c, r?i l?y c? mu?n t?p trung lo s? nghi?p t??ng lai, ch?a mu?n ngh? ??n vi?c l?y ch?ng. Nh?ng m? gi?c gi? t?i r?t nhi?u, bà b?o con gái tu?i này r?i, còn gì quan tr?ng h?n vi?c l?y ch?ng, sinh con n?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? vi?c b?t ??u có ?nh h??ng ??n chuy?n tình c?m riêng c?a t?i. B?i nói gì thì nói, ??ng tr??c áp l?c t?i b? m? g?i v? quê l?y ch?ng, b?n gái t?i kh?ng th? kh?ng suy ngh?. C? ?y mu?n t?i ??a ra l?a ch?n: Ho?c nói th?t v?i m? v? m?i quan h? c?a chúng t?i, ho?c theo s? s?p x?p c?a m? v? quê tìm ch?ng, c?ng có ngh?a là b? r?i c? ?y.

T?i kh?ng mu?n m?t c? ?y, nh?ng ph?i làm sao ?? gi?i quy?t v?i m? ?ay? T?i s? s? th?t này s? gi?t m? t?i m?t.

Xin ???c gi?u tên

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!