Th? ba, 01/12/2020 - 11:35

Clip vui c?a bé: Khi trong nhà có chuyên gia gay r?c r?i…

Dan trí

… thì b? m? s? lu?n ???c chu?n b? tam ly r?ng chuy?n ?? v?, h?ng hóc ?? ??c là chuy?n bình th??ng!

Các ti?u qu? s? kh?ng bao gi? ng?ng tìm tòi, sáng t?o trong m?i trò chúng ch?i dù "k?t c?c ?au th??ng" tr? thành ?i?u "c? th? x?y ra dù kh?ng ai mong mu?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi b? phát hi?n thì r?i rít xin l?i ho?c di?n v? m?t kinh ng?c, ?áng th??ng. C? nh? th? này thì b? m? nào n? m?ng!

Khi nhà có "chuyên gia gay r?i"

Huy?n Anh

The FNC