Th? t?, 25/11/2020 - 09:18

Ch? ch?ng "d? nh? h? v?" b?ng thay ??i h?n thái ?? ch? vì m?t tin nh?n nh?y c?m

Sau khi b? t?i phát hi?n chuy?n ngo?i tình, bao nu?i trai tr?, ch? Ph??ng- ch? ch?ng t?i ?? thay ??i h?n thái ??. Ch? v?a ng?t nh?t d? dành l?i v?a h?m d?a ép t?i ph?i gi? kín m?i chuy?n.

Cu?c s?ng ng?t ng?t c?a ??i v? ch?ng tr?

Vì v? ch?ng còn tr?, ch?a có kinh nghi?m làm vi?c nên t?i v?i ch?ng làm vi?c trong c?ng ty c?a anh r?. Vào làm ? ?ay, t?i v?i ch?ng ???c anh ch? ch? d?y, t?o ?i?u ki?n phát tri?n kh? n?ng. Tuy nhiên, vì mang ?n anh r? nên t?i bu?c ph?i ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a ch? ch?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i n?m nay 25 tu?i, t?i v?i ch?ng m?i c??i nhau ???c 3 n?m và ?? có m?t bé gái. V? ch?ng t?i hi?n ?ang làm vi?c ? c?ng ty c?a anh Minh, anh r? ch?ng t?i. Anh Minh h?n ch? Ph??ng (ch? ch?ng t?i) c? ch?c tu?i. Anh xu?t than nghèo khó nh?ng l?i giàu y chí v??n lên. 40 tu?i, anh ?? làm ch? m?t c?ng ty có kho?ng 100 nhan viên ho?t ??ng v? truy?n th?ng, c?ng ngh?.

Ch? ch?ng d? nh? h? v? b?ng thay ??i h?n thái ?? ch? vì m?t tin nh?n nh?y c?m - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i th?y mình ch?ng khác gì...? sin cho nhà anh ch? ch?ng. (?nh minh h?a)

Sau khi c??i, th?y v? ch?ng t?i ch?a có c?ng ?n vi?c làm nên ch? Ph??ng nói v?i ch?ng ?? anh nh?n v? ch?ng t?i vào làm vi?c. Vào c?ng ty c?a anh, t?i và ch?ng ???c anh r? tr?c ti?p ch? b?o cách làm vi?c nên ti?n b? r?t nhanh. Anh r? th?m chí còn b? ti?n cho ch?ng t?i ?i h?c khóa h?c ?? nang cao n?ng l?c. Anh ch? th?y v? ch?ng t?i còn khó kh?n nên còn cho thêm ti?n ?? chúng t?i tr? ti?n thuê nhà.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i l?i, t?i th?y mình ch?ng khác gì... ? sin cho nhà anh ch? ch?ng. H?t gi? làm, t?i v?i v? ?ón con t?i cùng v?i 2 ??a cháu nhà anh ch? ch?ng v? nhà anh ch?. Sau ?ó, t?i lo ?n u?ng, t?m r?a cho con và các cháu. Ti?p ?ó, t?i d?n d?p nhà c?a, n?u c?m cho anh ch? vì anh ch? kh?ng tin t??ng ng??i ngoài. Anh ch? ch?ng t?i th??ng xuyên ph?i ?i g?p ??i tác ngoài gi? nên ch?ng có th?i gian d?n d?p nhà c?a, ch?m sóc con cái.

T?i làm ? sin kh?ng c?ng nh?ng ch? ch?ng t?i v?n kh?ng v?a lòng. Ch? liên t?c ho?nh h?e, xét nét khi?n t?i khó ch?u. Nh?ng ngày ch? ?i làm v? mà t?i ch?a d?n d?p xong nhà c?a ho?c n?u c?m kh?ng ngon là ch? m?ng t?i x?i x?i. Kh?ng nh?ng th?, qu?n áo c?a v? ch?ng ch?, ch? ??u b?t t?i gi?t tay ch? kh?ng ???c cho vào máy gi?t.

Nhi?u l?n t?i b?c mình c?i l?i thì ch? ca l?i bài ca: "Ch?ng t?i ?? nh?n c?u m? vào làm vi?c gi? còn kh?ng bi?t ?i?u. Th? ?i ra ngoài làm xem ???c ch? nào ngon ?n h?n ch? này hay kh?ng?" r?i thì "M? l?y ???c c?u Huan (ch?ng t?i) là quá t?t s? còn gì, l?y ch?ng v? có ngay c?ng ?n vi?c làm, có nhà c?a ?? ?, còn gì b?ng".

Ch? ch?ng d? nh? h? v? b?ng thay ??i h?n thái ?? ch? vì m?t tin nh?n nh?y c?m - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi b? l? chuy?n ngo?i tình, ch? quay sang "th??ng l??ng" ?? t?i gi? kín chuy?n. (?nh minh h?a)

Tin nh?n k? l? c?a ch? ch?ng

T?i ngh? th??ng ch?ng nên c? ph?i nín nh?n bà ch? ch?ng d? nh? h? v? này. Tuy nhiên, h?m tr??c ?? có m?t chuy?n khi?n tình th? ??o ng??c. H?m ?ó, t?i ?ang làm vi?c thì nh?n ???c m?t b?c ?nh gi??ng chi?u c?a ch? ch?ng v?i m?t ng??i ?àn ?ng l? v?i l?i nh?n: "Nh? c?ng quá à".

Bi?t g?i nh?m tin nh?n, ch? ch?ng ?? ngay l?p t?c thu h?i tin nh?n nh?ng t?i v?n xem ???c. Ch? ?? ngay l?p t?c nh?n l?i cho t?i là ch? g?i nh?m, mong t?i ??ng ?? b?ng.

Tuy nhiên, t?i tìm hi?u thì bi?t, ch? ch?ng ?ang c?p kè v?i m?t ng??i ?àn ?ng kém tu?i c?ng tên là Thanh nh? t?i, ch?c vì l? ?ó nên ch? g?i nh?m tin nh?n. Bi?t t?i ?? phát hi?n chuy?n ngo?i tình, ch? ch?ng thay ??i h?n thái ??. Ch? kh?ng b?t t?i ??a ?ón con hay d?n d?p nhà c?a cho ch? n?a.

H?m ?ó, ch? ch?ng xách 1 gi? quà, ng?t nh?t ??n tam s? v?i t?i. Ch? than anh r? t?i tuy là giám ??c tài gi?i nh?ng l?i y?u kho?n gi??ng chi?u. Ch? vì l? ?ó nên m?i c?p kè, bao nu?i trai tr? bên ngoài. Gi? n?u t?i coi nh? kh?ng bi?t gì, ch? s? thuy?t ph?c anh, nh??ng m?t ph?n c? ph?n c?ng ty cho v? ch?ng t?i v?i giá r?. "Còn kh?ng, n?u anh Minh bi?t ???c, anh ?y b? ch? thì c?u m? c?ng s? ra ???ng, x?i h?ng b?ng kh?ng h?t. T?t nh?t, m? nên gi? im l?ng",Hình ảnh gây sốc khi chơi CD ch? ch?ng v?a n?nh n?t, v?a d?a n?t t?i.

M?y h?m nay, t?i v?n ch?a bi?t x? trí th? nào. Th?y anh r? t?ng l??ng cho v? ch?ng t?i, l?i chu c?p ti?n ?? con t?i ???c h?c ? tr??ng t?t, t?i v?a th??ng, l?i v?a c?m th?y áy náy v?i anh. Theo ??c gi?, t?i có nên nói v?i anh r? v? "cái s?ng dài" ?ang m?c trên ??u anh hay kh?ng?

Theo Qu?nh Trang (Ghi)

Dan Vi?t