Th? sáu, 27/11/2020 - 10:49

"Cháu bà ngo?i thì ch?c r?i ch? bà n?i thì ch?a ch?c"

Dan trí

Em m?i k?t h?n ???c n?m tháng, có thai v?a tròn hai tháng. Nhà n?i nhà ngo?i cách nhau vài ch?c cay s?. Nghe tin em ?m nghén kh?ng ?n u?ng ???c gì nên m? em ?ánh ???ng ??n th?m. Và r?i…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? em v?a ??n nhà thì th?y bà th?ng gia ?ang t??i rau, m? li?n nói c??i t? c?ng: "H?m nay t?i ??n chúc m?ng ?ng bà s?p lên ch?c ?ng bà n?i ?ay". M? ch?ng em nghe xong c?ng ?áp l?i: "Cháu bà ngo?i thì ch?c r?i ch? bà n?i thì ch?a ch?c ?au bà ?". M? em nghe xong thì tím m?t mày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLà con gái m?, ch? c?n nhìn th?y thái ?? c?a m? là em ?? hi?u chuy?n r?i. Em b?o:"M? vào nhà ?i, m? ch?ng con nói ?ùa th?i". Nh?ng m? em, kh? n?i x?a nay kh?ng thích nói ?ùa. Bà cho r?ng th?ng gia nói v?y là có y x?u, là kh?ng t?n tr?ng con dau, kh?ng t?n tr?ng th?ng gia.

Cháu bà ngo?i thì ch?c r?i ch? bà n?i thì ch?a ch?c - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a

V?y nên khi m? ch?ng em vào nhà m?i n??c thì m? em c?ng kh?ng nh?n n?i n?a:

- Ch? à, t?i nu?i con gái t?i bao nhiêu n?m, n?t ?n n?t ? c?a nó th? nào t?i r? nh?t. Nó yêu con trai ch? n?m n?m m?i c??i, c??i xong ba tháng m?i c?n b?u. V?y mà ch? nói ch?a ch?c ?? ph?i là cháu ch?, th? ra ch? b?o nó ?i ng? lang ng? ch? v?i ng??i khác à?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM? ch?ng em nghe xong thì b?i r?i:

- T?i nói là nói ?ùa cho vui th?i mà ch?. Nói th?t, ??y ng??i "nu?i con tu hú" chán m?i phát hi?n ra kh?ng ph?i con cháu mình ??y th?i. Nh?ng t?i là t?i nói ?ùa, kh?ng có y gì c?.

- Ch? ?ùa v?y t?i kh?ng th?y vui. ?ó là chuy?n ?ùa ???c à? Ch? b?ng t?ng ?y tu?i r?i, nói n?ng c?ng nên suy ngh?, cháu nó b?u bì m?t m?i, nghe cau nói c?a ch? có t?i than kh?ng?

Th? là hai bà th?ng gia nói qua nói l?i. Em ? gi?a m? ru?t v?i m? ch?ng, th?t tình kh?ng bi?t ph?i làm sao. Bên này thì cho r?ng bên kia có y x?u, bên kia l?i cho r?ng bên này c? ch?p, quan tr?ng hóa m?t cau nói ?ùa. K?t qu? là m? em ch? ng?i t?m hai m??i phút là ra v?. B?a c?m m? ch?ng em ?i ch? t? s?m chu?n b? ?? m?i th?ng gia tr? nên v? duyên th?a th?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?ng em v? nghe chuy?n c?ng quay sang trách móc m? v? "làm quá", r?ng cau nói ?ó ai nghe c?ng hi?u là cau nói ?ùa mà m? em c? tình chuy?n bé xé ra to làm m?t m?t th?ng gia. Anh ?y bênh m? mình thì em c?ng ph?i bênh m? em. V?y là t? chuy?n hai bà th?ng gia mà hai v? ch?ng l?i gi?n nhau.

V?y theo m?i ng??i m? ch?ng nói ?ùa nh? v?y tr??c m?t th?ng gia có quá ?áng hay kh?ng? M? em gi?n có ph?i là "làm quá" m?t cách v? ly hay kh?ng? Chuy?n tr? nên nh? v?y thì ai sai, ai ?úng?

Van Hoa

M?i b?n tham gia bình lu?n g? r?i cho các bài vi?t trong chuyên m?c "Chuy?n c?a t?i" b?ng cách nh?p "N?i dung bình lu?n" phía cu?i bài và ?n nút "G?i bình lu?n". Các bình lu?n thú v?, phù h?p s? ???c ch?n ??ng trên chuyên m?c Tình yêu - Gi?i tính. Tran tr?ng!