Th? hai, 23/11/2020 - 16:10

Chào ??i - chuy?n phiêu l?u di?u k? c?a bé

Dan trí

M?t ng??i m? có th? nh? v? k? ni?m sinh con c?a c? ?y, nh?ng có bao gi? b?n t? h?i chính mình ?? c?m th?y th? nào ? th?i kh?c chào ??i ch?a?

Chào ??i - chuy?n phiêu l?u di?u k? c?a bé - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a: Shutterstock

Ra ??i là m?t tr?i nghi?m di?u k? mà t?t c? chúng ta ??u tr?i qua nh?ng kh?ng m?t ai nh? c?. M?t ng??i m? có th? nh? v? k? ni?m sinh con c?a c? ?y, nh?ng có bao gi? b?n t? h?i chính mình ?? c?m th?y th? nào ? th?i kh?c chào ??i ch?a??

Chuy?n gì x?y ra trong b? n?o bé nh? c?a chúng ta vào th?i ?i?m ?ó? Chúng ta có c?m th?y thích thú v?i s? t? do khi r?i b?ng m? kh?ng?

Th?t may là chúng ta có cau tr? l?i cho m?i giai ?o?n c?a quá trình sinh n?, t? tr??c khi chuy?n d? ??n khi sinh em bé.

Giai ?o?n ti?n chuy?n d?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi m? v?n ?ang b?n r?n v?i c?ng vi?c hàng ngày, em bé quy?t ??nh r?ng ?? ??n lúc ra ngoài và tr?i nghi?m th? gi?i. Vì v?y, bé b?t ??u thúc vào ?ng sinh, làm gi?n n? c? t? cung.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, m? b?t ??u c?m th?y ??t co th?t ??u tiên, m?i ??t cách nhau 20 phút. Và khi m? hét lên v?i b? ?? l?y xe, thì m? c?ng ti?t ra oxytocin. Hormone xoa d?u em bé cho ??n khi em s?n sàng chào ??i.

Trong quá trình sinh

Khi các c?n co th?t c?a m? tr? nên m?nh h?n, em bé có th? c?m th?y m?i tr??ng xung quanh tr? nên ch?t ch?i và oxy t? nhau thai c?a m? b?t ??u khan hi?m h?n. Nh?ng ?i?u này kh?ng có gì ?áng lo ng?i, vì tr? s? sinh có th? ng? ???c qua c? các c?n co th?t.

N?u m? quy?t ??nh s? d?ng thu?c gi?m ?au, c? m? và con ??u có th? c?m th?y bu?n ng?. N?u m? kh?ng dùng thu?c, tr? s? sinh s? có xu h??ng t?nh táo và ?ói sau khi ra ??i. Th? gi?n trong quá trình chuy?n d? là ?i?u b?t bu?c ??i v?i m?, vì n?u m? c?ng th?ng, bé c?ng s? b? nh? v?y.

Giai ?o?n ??u

Khi th?i gian gi?a các c?n co th?t c?a m? tr? nên ng?n h?n, c? t? cung c?a m? ?ang d?n gi?n ra nhi?u h?n.

Cùng lúc ?ó, thành t? cung xung quanh bé d?n nh? l?i nh?ng kh?ng gay c?m giác ?au. L??ng oxy th?m chí còn ít h?n tr??c, ?ó là ly do t?i sao m? ???c khuy?n khích hít th? th?t sau b?t k? ?ang ?au d?n d?p.

Giai ?o?n th? hai

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBay gi? m? ?ang c? g?ng r?n em bé ra kh?i c?a sinh. Vì h?p s? c?a em bé ch?a ???c c? ??nh nên nó có th? bi?n thành hình d?ng c?a ?ng sinh và kéo dài lên ph?n chóp.

Ti?n s? Anne Deans nói r?ng tr? s? sinh ???c chu?n b? v? m?t sinh ly cho vi?c này. Tr? s? sinh ng?i sau, ng?i ngang và ng?i m?ng m?t nhi?u th?i gian h?n ?? di chuy?n qua ?ng sinh vì chúng kh?ng ? v? trí ly t??ng.

Ra ??i

Em bé cu?i cùng c?ng ???c ??y qua c?a sinh. Bé có th? c?m nh?n ???c m?t cú s?c ban ??u. Theo Ti?n s? Deans, nh?ng ??a tr? sinh ra trong phòng yên t?nh và ít ánh sáng có xu h??ng bình t?nh h?n. Khi c?m giác b?ng rát qua ?i, m? cu?i cùng c?ng có th? ?m con vào lòng.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDru Campbell, m?t n? h? sinh cao c?p t?i Phòng khám ?a khoa Health Bay ? Dubai cho bi?t: “?i?u này s? giúp em bé bình t?nh h?n, giúp ?i?u hòa nh?p tim và nh?p h? h?p c?a bé, gi? ?m cho bé và b?t ??u quá trình kích thích t? ?? bú s?a m?.?

Và ?ó chính là ?i?u k? di?u c?a cu?c s?ng. B?n có nh? ngày mình ra ??i kh?ng? B?n v?n mu?n ngày ?ó x?y ra ch??

Huy?n Anh

Theo YT