Th? ba, 01/12/2020 - 14:08

Bí quy?t ti?t ki?m th?i gian làm vi?c nhà c?a m? hai con ai c?ng nên bi?t

Dan trí

Bà m? hai con, Olivia White, 31 tu?i s?ng t?i Melbourne (úc) chia s? nh?ng bí quy?t ?? "thay ??i cu?c ??i" c? khi ti?t ki?m ???c v? kh?i th?i gian làm vi?c nhà m?i ngày.

Olivia, ???c bi?t ??n v?i ng?i nhà ???c s?p x?p h?p ly và có t? ch?c, ??ng th?i ?i?u hành m?t h? gia ?ình b?n r?n v?i hai con nh? và c?ng vi?c kinh doanh toàn th?i gian, th??ng xuyên chia s? chi ti?t v? gia ?ình mình trên Instagram.

Bí quy?t ti?t ki?m th?i gian làm vi?c nhà c?a m? hai con ai c?ng nên bi?t - 1

Bà m? hai con, Olivia White, 31 tu?i s?ng t?i Melbourne (úc)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?C? kh?ng ??nh vài m?o nh? sau ?? giúp mình có nhi?u th?i gian h?n vào cu?i m?i ngày, và cho r?ng m?i gia ?ình ??u nên bi?t.

S? d?ng gi? gi?t thu d?n ?? l?n x?n

B?n bi?t c?m giác ch?y t? phòng này sang phòng khác c? g?ng d?n d?p ??ng l?n x?n b? v?t b?a b?i. Olivia nói r?ng h?y s? d?ng m?t chi?c gi? ?? thu th?p ?? và b? ?i nh?ng th? l?t v?t kh?ng c?n thi?t, nh? v?y vi?c d?n d?p tr? nên d? dàng h?n.

Bí quy?t ti?t ki?m th?i gian làm vi?c nhà c?a m? hai con ai c?ng nên bi?t - 2

Olivia vi?t trên trang web c?a mình: "T?i mang m?t gi? gi?t t? phòng này sang phòng khác và thu nh?t b?t c? th? gì kh?ng ?úng ch? ho?c c?n ph?i b? ?i n?i khác vào ??y".

Sau ?ó, c? ?y ghé t?ng phòng, ??t l?i nh?ng món ?? b? v?t lung tung vào ?úng v? trí, và cu?i cùng, n?u v?n còn nh?ng th? bên trong gi? ch?ng thu?c v? n?i nào, c? s? v?t chúng ?i ho?c ?em bán.

Ch?p ?nh bên trong t? l?nh tr??c khi ?i siêu th?…

… ?? kh?ng quên nh?ng th? b?n ?? có ? nhà r?i.

Olivia cho bi?t ngay c? v?i m?t k? ho?ch n?u ?n t?t nh?t, danh sách c?n th?n nh?t, v?n có lúc c? r?i vào tình tr?ng phan van t? h?i kh?ng bi?t ? nhà còn tr?ng kh?ng, còn s?a kh?ng, có cà chua ch?a… Vi?c ch?p ?nh t? l?nh tr??c khi ?i siêu th? s? thay ??i t?t c? b?i t?m ?nh cho bi?t chính xác c? c?n mua nh?ng gì.

T?o thói quen v? l?ch trình bu?i sáng

M?t thói quen t?t s? cho phép gia ?ình b?n ho?t ??ng tr?n tru và kh?ng g?p r?c r?i, nh?ng Olivia gi?i thích r?ng có m?t s? lo?i thói quen r?t quan tr?ng ?? thành c?ng hàng ngày.

C? nói: "T?i th?y n?u s?p x?p t?t c? vào ?êm h?m tr??c và b?t ??u m?t ngày c?a mình ?úng cách, ta s? có m?t ngày t?t h?n nhi?u". Olivia lu?n chu?n b? b?a tr?a vào ?êm h?m tr??c và ??t gi? gi?t qu?n áo ?? có th? ph?i/s?y vào sáng s?m h?m sau.

Sau ?ó, vào bu?i sáng, c? ph?i/s?y qu?n áo, l?p danh sách nh?ng vi?c c?n hoàn thành và nh? b?n tr? giúp vi?c nhà.

Lu?n s? d?ng t?m ga gi??ng th? hai

B?i ?i?u ?ó ??ng ngh?a v?i v? sinh h?n, m?t ít th?i gian vào vi?c gi?t gi? h?n. Do khi n?m c? th? chúng ta kh?ng ti?p xúc v?i ch?n, ch? n?m gi?a hai l?p ga gi??ng, nên m?i t?i c? ch? c?n thay t?m ga mang ?i gi?t thay vì ph?i thay toàn b? ch?n ga g?i ??u ??n m?i tu?n.

Mua thi?p sinh nh?t theo l?

Lu?n có s?n s? giúp b?n trong m?t s? tr??ng h?p c?n g?p kh?ng ph?i ch?y ?i mua. ?ó là ly do Olivia th??ng gi? ít thi?p sinh nh?t trong h?p ?? phòng xa, c? có c? m?t chi?c h?p ??ng nh?ng món quà nho nh? cho b?n bè, nên kh?ng bao gi? m?c k?t ? phút cu?i quên mua quà sinh nh?t.

Dùng nhi?u kh?n m?t lúc ?? lau d?n nhà c?a

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i nh?ng ?? v?t, b? m?t bám b?i c?n lau khi d?n nhà, thay vì dùng m?t chi?c kh?n cùng? ch?u n??c vò ?i vò l?i trong lúc lau, t?t h?n h?t là chu?n b? vài chi?c kh?n s?ch ?? ???c gi?t s?n và gi? ?m. B?n s? lau các b? m?t và ?? v?t l?n l??t theo t?ng m?t kh?n, g?p ??i ?? ??i m?t s?ch r?i lau ti?p. Nh? v?y s? ti?t ki?m ???c th?i gian gi?t gi? mà các ?? ??c trong nhà v?n sáng s?ch nh? g??ng.

Huy?n Anh

Theo TS