Th? sáu, 20/11/2020 - 23:03

V?n Quy?t ?o?t gi?i C?u th? xu?t s?c nh?t V-League 2020

Dan trí

CLB Hà N?i giành nhi?u gi?i th??ng trong l? gala trao gi?i các gi?i bóng ?á chuyên nghi?p Vi?t Nam n?m 2020. ?áng chú y, ti?n ??o V?n Quy?t ?? giành danh hi?u C?u th? xu?t s?c nh?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là ph?n th??ng hoàn toàn x?ng ?áng v?i th? quan CLB Hà N?i. ? mùa gi?i 2020, V?n Quy?t ghi ???c 5 bàn th?ng, ra san ?? 20 tr?n, thi ??u 1.755 phút cho cho CLB Hà N?i, V?n Quy?t ???c ch?m 248 ?i?m, ?ay c?ng là con s? cao nh?t trong t?t c? các c?u th? tham d? mùa bóng n?m nay.

V?n Quy?t ?o?t gi?i C?u th? xu?t s?c nh?t V-League 2020 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?n Quy?t ???c bình ch?n là c?u th? hay nh?t V-League 2020

Bên c?nh ?ó, ban t? ch?c ?? c?ng b? ??i hình tiêu bi?u c?a V-League 2020 v?i s? góp m?t c?a hàng lo?t ng?i sao c?a bóng ?á Vi?t Nam. ?ó là th? m?n Nguyên M?nh, h?u v? T?n Tài - V?n Tri?n - Santos, ti?n v? Tr?ng Hoàng - V?n Quy?t - Quang H?i - Hai Long, ti?n ??o Ng?c ??c - Pedro - C?ng Ph??ng.

HLV Tr??ng Vi?t Hoàng c?a CLB Viettel giành gi?i "HLV xu?t s?c nh?t V-League 2020". Tr?ng tài Hoàng Ng?c Hà nh?n gi?i "Tr?ng tài xu?t s?c nh?t" trong khi tr?ng tài Ph?m M?nh Long nh?n gi?i "Tr? ly tr?ng tài xu?t s?c nh?t".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?i th??ng "C?u th? tr? xu?t s?c nh?t" thu?c v? m?t thành viên c?a CLB Hà N?i. ?ó là trung v? Bùi Hoàng Vi?t Anh v?i s? ti?n b? v??t b?c t?i V-League 2020. "Bàn th?ng ??p nh?t c?a mùa gi?i" thu?c v? Nguy?n Quang H?i (CLB Hà N?i) v?i cú v? lê tung l??i Sài Gòn FC ? vòng ??u áp chót c?a mùa gi?i.

V?n Quy?t ?o?t gi?i C?u th? xu?t s?c nh?t V-League 2020 - 2

Bùi Ti?n D?ng, V?n Toàn trong nhóm C?u th? hay nh?t CLB mình t?i V-League 2020

Các danh hi?u c?a mùa gi?i LS V-League 2020

C?u th? xu?t s?c nh?t: Nguy?n V?n Quy?t

Bàn th?ng ??p nh?t gi?i thu?c v? Nguy?n Quang H?i

C?u th? tr? xu?t s?c nh?t: Bùi Hoàng Vi?t Anh

V?n Quy?t ?o?t gi?i C?u th? xu?t s?c nh?t V-League 2020 - 3

Quang H?i giành gi?i bàn th?ng ??p nh?t V-League 2020

14 c?u th? xu?t s?c nh?t ??i di?n cho 14 CLB g?m: Nguy?n V?n Quy?t (Hà N?i FC), Nguy?n V?n Hoàng (SLNA), D??ng Thanh Hào (Than Qu?ng Ninh), Phan V?n Long (SHB ?à N?ng), Nguy?n C?ng Ph??ng (TP.HCM), H? T?n Tài (B.Bình D??ng), ?inh Thanh Trung (Qu?ng Nam FC), Ph?m V?n Phong (Sài Gòn FC), Mpande (H?i Phòng), Nguy?n V?n Toàn (HAGL), Epassi (Thanh Hoá), D??ng Quang Tu?n (H?ng L?nh Hà T?nh)

Ban t? ch?c tr?n t?t nh?t: Than Qu?ng Ninh. CLB có m?t san t?t nh?t: B.Bình D??ng. CLB có thành tích t?t nh?t trong c?ng tác ?ào t?o tr?: SLNA.

Tr?ng tài xu?t s?c nh?t: Hoàng Ng?c Hà. Tr? ly tr?ng tài xu?t s?c nh?t: Ph?m M?nh Long

V?n Quy?t ?o?t gi?i C?u th? xu?t s?c nh?t V-League 2020 - 4

V-League 2020 k?t thúc thành c?ng t?t ??p

??i hình tiêu bi?u LS V-League 2020:

HLV Tr??ng Vi?t Hoàng

Th? m?n: Nguyên M?nh

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?u v?: T?n Tài - V?n Tri?n - Santos

Ti?n v?: Tr?ng Hoàng, V?n Quy?t, Quang H?i, Hai Long, Ng?c ??c

Ti?n ??o: Pedro, C?ng Ph??ng

Hoàng Qu?c

?nh: Gia H?ng