Th? ba, 17/11/2020 - 08:26

V-League k?t thúc tr?n v?n, nhi?u gi?i ??ng Nam á ch?a hoàn t?t

Dan trí

V-League 2020 chính th?c k?t thúc ngày 8/11, trong khi nhi?u gi?i ??u ? ??ng Nam á ch?a th? hoàn t?t, ?áng chú y là gi?i Thái Lan kéo dài sang n?m 2021.

V-League 2020 ?? k?t thúc tr?n v?n ngày 8/11 v?i CLB Viettel lên ng?i v? ??ch, CLB Hà N?i (á quan) và Sài Gòn FC (h?ng ba). ?ay là 3 ??i bóng s? ??i di?n cho Vi?t Nam d? AFC Champions League và AFC Cup mùa gi?i t?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài vi?c thi ??u tr?n v?n 20 vòng ??u LS V-League 2020 (v?i nhóm ?ua v? ??ch) và 18 vòng ??u (v?i nhóm tr? h?ng), gi?i ??u n?m nay di?n ra thành c?ng t?t ??p nh? n? l?c c?a VPF c?ng nh? s? quy?t tam c?a các ??i bóng.

V-League k?t thúc tr?n v?n, nhi?u gi?i ??ng Nam á ch?a hoàn t?t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV-League 2020, Cúp Qu?c gia, các gi?i h?ng Nh?t, h?ng Nhì k?t thúc tr?n v?n

Ngoài V-League, các gi?i ??u nh? Cúp Qu?c gia, H?ng Nh?t, h?ng Nhì c?ng k?t thúc t?t ??p. Mùa gi?i bóng ?á Vi?t Nam hoàn t?t m?t cách tr?n v?n và giúp các ??i tuy?n Vi?t Nam, U22 Vi?t Nam có th?i gian ?? h?i quan, chu?n b? cho n?m 2021 b?n r?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó ngay t? th?i ?i?m này, VPF ?? s?n sàng cho k? ho?ch mùa gi?i V-League 2021 d? ki?n di?n ra ngày 16/1. Tr??c ?ó 1 tu?n d? ki?n s? là tr?n Siêu Cup Qu?c gia gi?a CLB Viettel và CLB Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên ngoài V-League, các gi?i bóng ?á qu?c gia ??ng Nam á kh?ng th? k?t thúc nh? d? ki?n do ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19. Liên ?oàn bóng ?á Thái Lan (FAT) bu?c ph?i thay ??i th? th?c và thi ??u qua hai n?m d??ng l?ch.

C? th?, FAT quy?t ??nh ?? Thai-League thi ??u theo mùa gi?i 2020-21 và hi?n t?i m?i ?i qua 11 vòng ??u. Thai-League d? ki?n k?t thúc vào tháng 5/2021 và các mùa bóng sau theo k? h?n nh? các gi?i bóng ?á chau ?u.

V-League k?t thúc tr?n v?n, nhi?u gi?i ??ng Nam á ch?a hoàn t?t - 2

Thai-League ph?i thay ??i th? th?c và d? ki?n k?t thúc vào tháng 5/2021

Sau 7 tháng b? ho?n, gi?i bóng ?á Singapore m?i ?á ???c 8 vòng ??u và ch?ng ki?n 1 ??i b? gi?i. Gi?i Liga c?a Indonesia m?i thi ??u ???c 3 vòng ?? ph?i ho?n và kh?ng th? hoàn t?t n?m 2020. Hai gi?i ??u c?a Brunei và Timor Leste chính th?c b? h?y.

Gi?i Lao Premier League b?t ??u t? tháng 7 và k?t thúc tr?n v?n do h? ch? có 7 ??i, thi ??u 12 vòng ??u. Gi?i Cambodian League gi?ng V-League sau khi ho?n 4 tháng ?? thi ??u vòng tròn l??t ?i, chia nhóm l??t v? và hoàn t?t sau 18 vòng ??u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?i Philippines k?t thúc chóng váng khi chuy?n th? th?c t? 24 tr?n xu?ng còn… 5 tr?n. Gi?i Myanmar ch?n ?á t?p trung ? Yangon và k?t thúc ?úng k? h?n, nh?ng có 2 ??i b? gi?i. Cu?i cùng, gi?i Malaysia ch?n xong ??i v? ??ch sau khi k?t thúc l??t ?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c gi?i qu?c n?i kh?ng hoàn t?t nh? mong ??i khi?n nhi?u ??i ??ng Nam á g?p khó kh?n ?? các tuy?n th? qu?c gia duy trì phong ??. R? ràng v? v?n ?? này, ??i tuy?n Vi?t Nam có nhi?u l?i th? h?n khi sang n?m 2021, nhi?u gi?i ??u l?n ?ang ch? ??i phía tr??c vòng lo?i World Cup, AFF Cup, vòng lo?i U23 chau á l?n SEA Games 31.

Thùy Anh