Th? t?, 25/11/2020 - 16:22

Sau nh?ng ?n ào v? l?c l??ng, Sài Gòn FC v?n ??t ch? tiêu top 3 V-League

Dan trí

Sau khi chia tay kho?ng 20 c?u th?, Sài Gòn FC nhanh chóng ??a v? 12 c?u th? m?i, nh?ng m?c tiêu c?a ??i bóng thành ph? v?n r?t l?c quan, ?ó là vào top 3 V-League 2021.

Nh?ng ng??i m?i ??n ? ??i Sài Gòn FC ?áng chú y có ti?n ??o nh?p t?ch ?? Merlo, trung v? Thiago Santos (DNH Nam ??nh), trung v? Nguy?n C?ng Thành (CLB TPHCM), ti?n v? Lê Cao Hoài Anh (Khánh Hòa)…

Nói v? l?c l??ng m?i c?a ??i mình, HLV kiêm ch? t?ch CLB Sài Gòn FC V? Ti?n Thành cho bi?t: "T?i v?n ch?a hài lòng l?m v? l?c l??ng hi?n có, nh?ng xét trên m?t b?ng bóng ?á Vi?t Nam thì nh?ng c?u th? này ?úng y Sài Gòn FC".?

"Nh?ng c?u th? c?a Sài Gòn FC tr??c tiên ph?i là nh?ng ng??i s?n sàng x? than vì ??i bóng" Hình ảnh gây sốc khi chơi CD- ch? t?ch kiêm HLV c?a CLB Sài Gòn FC, ?ng V? Ti?n Thành, nh?n m?nh.

Sau nh?ng ?n ào v? l?c l??ng, Sài Gòn FC v?n ??t ch? tiêu top 3 V-League - 1
Sài Gòn FC v?n ??t m?c tiêu top 3 V-League 2021

Th?i gian qua, Sài Gòn FC là m?t trong nh?ng ??i bóng ???c chú y nhi?u nh?t v? m?t l?c l??ng, b?i có quá nhi?u ng??i r?i ??i bóng thành ph? sau mùa gi?i 2020. Gi?i thích v? ?i?u này, ?ng V? Ti?n Thành cho bi?t: "??i bóng nào c?ng có nh?ng thay ??i sau t?ng mùa gi?i. V? nh?ng ng??i ?? r?i ??i, t?i c?ng mu?n gi? h?, nh?ng h? quy?t ra ?i, thì ??i kh?ng th? gi? nh?ng c?u th? kh?ng còn mu?n c?ng hi?n".?

Thay ??i v? nhan s?, ?t s? s? d?n ??n thay ??i v? m?t l?i ch?i, HLV V? Ti?n Thành h?a h?n: "L?i ch?i c?a Sài Gòn FC n?m nay s? khác, chúng t?i có hàng ti?n v? m?nh h?n tr??c. Chúng t?i s? ch?i ki?m soát bóng, Sài Gòn FC mu?n ch?i ??p ?? ph?c v? khán gi?".

C?ng theo ti?t l? c?a ?ng V? Ti?n Thành, 3 tan binh ngo?i qu?c s?p t?i c?a Sài Gòn FC, ??n t? Nh?t B?n, s? là nh?ng ng??i ch?i ? hàng ti?n v?, t? ?ó giúp hàng ti?n v? c?a ??i bóng thành ph? tr? nên m?nh h?n.

Sau nh?ng ?n ào v? l?c l??ng, Sài Gòn FC v?n ??t ch? tiêu top 3 V-League - 2
L?o t??ng ?? Merlo (ph?i) là g??ng m?t r?t ???c k? v?ng ? ??i bóng thành ph?

?i?u d? nh?n th?y là dù chia tay nhi?u c?u th?, nh?ng Sài Gòn FC c?a HLV V? Ti?n Thành v?n gi? l?i nh?ng g??ng m?t n?i binh thu?c d?ng n?i b?t nh?t c?a ??i ? mùa bóng tr??c, ?ó là th? m?n Ph?m V?n Phong, ti?n v? Cao V?n Tri?n, ti?n v? t?n c?ng Hùynh T?n Tài… Nh?ng c?u th? này v?n là nh?ng ng??i t?ng ???c ?ng Thành ?? xu?t ?? n?ng l?c khoác áo ??i tuy?n Vi?t Nam.?

V?i l?c l??ng v?a ???c b? sung, c?ng thêm nh?ng g??ng m?t s? ti?p t?c ??n trong th?i gian t?i, ch? t?ch kiêm HLV c?a CLB Sài Gòn FC V? Ti?n Thành v?n t? tin ??t m?c tiêu l?t vào top 3 V-League 2021.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ??u tr??ng V-League, trong mùa gi?i n?m sau, ??i bóng thành ph? s? tham d? AFC Cup (v?i t? cách ??i ??ng th? 3 t?i V-League, thay th? su?t c?a á quan V-League là CLB Hà N?i, v?n d? gi?i này v?i t? cách ??i ?o?t cúp qu?c gia) và cúp bóng ?á qu?c gia.

?ng Thành th?ng tin: "V?i nh?ng c?u th? hi?n có, ch?a tính nh?ng c?u th? ?ang th? vi?c c?ng nh? 3 c?u th? ngo?i ??n t? Nh?t B?n s? có m?t vào tháng 12, l?c l??ng c?a chúng t?i t?m ?n. S?p t?i, chúng t?i v?n s? ti?p t?c b? sung nhan s?".

"N?u m?i chuy?n di?n ra su?n s?, l?c l??ng c?a Sài Gòn FC trong mùa gi?i 2021 s? m?nh h?n nhi?u so v?i mùa gi?i 2020" - ?ng Thành cho bi?t thêm.

Kim ?i?n