Th? sáu, 20/11/2020 - 09:27

Myke Tyson tuyên b? kh?ng h?i h?n khi c?n ??t tai Holyfield

Dan trí

V? s? huy?n tho?i Myke Tyson th?a nh?n ?? c?n ??t tai Evander Holyfield trong tr?n chi?n n?m x?a, nh?ng tay ??m ng??i M? tuyên b? s? ti?p t?c làm nh? th? n?u th?y... c?n thi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c th?m ??i ??u v?i v? s? Roy Jones vào ngày 28 tháng 11 t?i ?ay, v? s? huy?n tho?i Myke Tyson ?? th?a nh?n ?ng ?? ph?i c?n ??t tai ??i th? Evander Holyfield trong tr?n chi?n ??u h?n 20 n?m tr??c.

?ó là tr?n ??u mà Myke Tyson kh?ng nh?ng ?? thua Holyfield mà còn gay ra hình ?nh x?u xí khi c?n ??t tai c?a tay ??m ng??i M?, khi?n anh b? x? thua và c?m thi ??u m?t n?m sau ?ó.

Myke Tyson tuyên b? kh?ng h?i h?n khi c?n ??t tai Holyfield - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMyke Tyson c?n ??t tai Holyfield ? tr?n chi?n vào n?m 1997 và b? c?m thi ??u m?t n?m sau ?ó

M?i ?ay, chia s? v? vi?c ??y tai ti?ng này trên t? Fox News, Myke Tyson t? ra kh?ng h? h?i h?n mà còn nói r?ng Holyfield x?ng ?áng b? nh? th? khi ch?i trò b?n b?ng cách liên t?c húc ??u vào m?t c?a ?ng trong su?t tr?n ??u. "Khi hi?p ??u th? ba b?t ??u, t?i ch?ng còn ki?m soát ???c tam ly n?a khi b? h?n "thi?t ??u c?ng" liên t?c. N?i ?m ?c khi?n t?i c?m th?y c?c k? t?c t?i. T?c gi?n, m?t bình t?nh, t?i b? h?t qua h?t m?i lu?t l? ?? c?n anh ta", Myke Tyson nói.

T?i ?? t?ng nói s? kh?ng bao gi? làm nh? v?y n?a, nh?ng c?ng kh?ng bi?t ch?ng t?i s? ti?p t?c c?n n?u anh ta c? ch?i b?n nh? th?. T?i c?n anh ta vì t?i mu?n gi?t anh ta. T?i th?c s? phát ?iên v? vi?c ??u mình b? húc liên t?c khi ?óHình ảnh gây sốc khi chơi CD", Myke Tyson nói thêm.

Myke Tyson tuyên b? kh?ng h?i h?n khi c?n ??t tai Holyfield - 2

Myke Tyson ?ang t?p luy?n tích c?c ?? ?ánh d?u ngày tr? l?i sàn ??u và ??i ??u v?i Roy Jones vào ngày 28/11

B? qua tr?n ??u tai ti?ng n?m x?a, Myke Tyson, 54 tu?i, gi? ?ay ?ang chu?n b? tr? l?i sàn ??u b?ng cách ??i ??u v?i v? s? huy?n tho?i Roy Jones Jr, 51 tu?i, vào cu?i tu?n t?i.?

V? phía v? s? Holyfield, 58 tu?i, c?ng ?ang t?p luy?n tích c?c và ch? th?i ?i?m thích h?p ?? ?ánh d?u ngày tr? l?i sàn ??u c?a mình.?

S?ng Lam