Th? t?, 25/11/2020 - 13:37

Lê Quang Liêm l?n ??u tiên c?m hòa Vua c? Carlsen

Dan trí

Dù thi ??u khá hay ? lo?t ??u vào sáng nay (25/11) ? gi?i c? vua tr?c tuy?n Skilling Open nh?ng Lê Quang Liêm v?n ph?i r?i gi?i ??u...

Vào sáng nay (25/11), lo?t tr?n ??u cu?i cùng vòng b?ng gi?i c? vua tr?c tuy?n Skilling Open (lo?t tr?n t? th? 10 ??n 15). Lê Quang Liêm ch? giành ???c 4,5 ?i?m sau khi k?t thúc ngày thi ??u th? 2 và x?p th? 11 chung cu?c. Do ?ó, v?n ??ng viên c?a Vi?t Nam s? ph?i n? l?c h?t s?c ? l??t tr?n th? 3.

Lê Quang Liêm l?n ??u tiên c?m hòa Vua c? Carlsen - 1

Lê Quang Li?m l?n ??u c?m hòa Vua c? Magnus Carlsen

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?c t?, Lê Quang Liêm ?? ch?i t?t. ?áng chú y, l?n ??u tiên trong s? nghi?p, Lê Quang Liêm ?? c?m hòa Vua c? Magnus Carlsen ? l??t ??u th? 12. ? tr?n ??u này, c? hai k? th? ?? ??a nhau vào th? ??i quan. Sau 36 n??c ?i, h? ?? ch?p nh?n t? s? hòa. Tr??c ?ó, Lê Quang Liêm t?ng thua Magnus Carlsen c? 6 l?n ??ng ?? trong quá kh?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong 4 ván ??u còn l?i, Lê Quang Liêm ?? hòa v?i Ian Nepomniachtchi, Teimour Radjabov và th?ng hai ??i th? David Anton và Alireza Firouzja. Nh? v?y, sau l??t ??u sáng nay, k? th? Vi?t Nam ?? ki?m thêm ???c 3,5 ?i?m (th?ng 2, hòa 3).

Lê Quang Liêm ?? k?t thúc gi?i ??u v?i v?i 8 ?i?m. Anh có cùng 8 ?i?m nh? Radjabov (Armenia), Vachier-Lagrave (Pháp) và Giri (Hà Lan). Dù v?y, v?n ??ng viên Vi?t Nam v?n x?p d??i do kém hi?u s? ??i ??u. Chung cu?c, Lê Quang Liêm ch? x?p th? 10 và nh?n ???c 2500 USD ti?n th??ng.

Tám k? th? l?t vào vòng t? k?t g?m Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Wesley So, Nepomniachtchi, Levon Aronian, Radjabov, Maxime Vachier-Lagrave và Anish Giri.

Lê Quang Liêm l?n ??u tiên c?m hòa Vua c? Carlsen - 2

Lê Quang Liêm ch? x?p th? 10 chung cu?c và b? lo?i kh?i gi?i ??u

H.Long