Th? sáu, 09/10/2020 - 17:52

Huy?n tho?i Myke Tyson xác nh?n chu?n b? th??ng ?ài v?i Roy Jones Jr

Dan trí

Huy?n tho?i Myke Tyson (54 tu?i) s? chính th?c tr? l?i th??ng ?ài v?i ??i th? Roy Jones Jr vào ngày 28/11 khi anh v?a chia s? video qu?ng cáo v? tr?n ??u mang tính ch?t bi?u di?n này.

Huy?n tho?i Myke Tyson ?? chia s? m?t video qu?ng cáo hoành tráng tr??c tr?n ??u tr? l?i quy?n anh c?a anh ?? ??i ??u v?i Roy Jones Jr. C? hai huy?n tho?i ? m?n quy?n Anh h?ng n?ng s? g?p nhau trong m?t tr?n ??u mang tính ch?t bi?u di?n vào ngày 28/11.

Huy?n tho?i Myke Tyson xác nh?n chu?n b? th??ng ?ài v?i Roy Jones Jr - 1

Video?có c?nh v? s? Brit Chris Eubank Jr nói v? k? n?ng t?p luy?n c?a Jones. C? hai ?? t?p luy?n v?i nhau ? M? k? t? tháng 3. Brit Chris Eubank Jr?ti?t l? r?ng anh ?? giúp cho tay ??m 51 tu?i v?n gi? ???c nh?ng ?òn ?ánh m?nh m? và t?c ?? ?? h? g?c Myke Tyson ? tr?n ??u t?i.

Trong clip, Eubank nói: "?ó s? là m?t tr?n ??u v?i b?u kh?ng khí ?iên r?, nh?ng s? ?iên r? m?i là th? t?o nên s? xu?t s?c trong m?n th? thao này. Và Roy Jones Jr là th?, anh ?y kh?ng ph?i là h?c viên bình th??ng, và anh ?y là h?c viên gi?i nh?t mà t?i t?ng có."

Huy?n tho?i Myke Tyson xác nh?n chu?n b? th??ng ?ài v?i Roy Jones Jr - 2

Myke Tyson ?? s?n sàng ??i ??u v?i Roy Jones Jr trong tr?n ??u vào tháng 11 t?i

Huy?n tho?i Myke Tyson xác nh?n chu?n b? th??ng ?ài v?i Roy Jones Jr - 3

Roy Jones Jr c?ng t?p luy?n mi?t mài tr??c th?m ??i ??u v?i "v? s? thép" Myke Tyson

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?ke Tyson và Roy Jones Jr d? ki?n ??i ??u v?i nhau vào ngày 12 tháng 9 nh?ng tr?n ??u sau ?ó b? ho?n l?i. "V? s? thép" dù ? tu?i 54 nh?ng v?n ch?m ch? t?p luy?n k? t? tháng 3 tr? l?i ?ay ?? s?n sàng ??i ??u v?i nh?ng v? s? m?nh nh?t, m?c dù Myke Tyson ?? tuyên b? gi?i ngh? t? n?m 2005.?

S?ng Lam