Sau m?t mùa gi?i ?? tu?t m?t ch?c v? ??ch ??y ti?c nu?i, Ban hu?n luy?n và các c?u th? CLB Hà N?i ?ang n? l?c chu?n b? m?t cách t?t nh?t v?i tham v?ng s? ??a chi?c cúp v? ??ch tr? l?i phòng truy?n th?ng.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 1

Nh? th??ng l?, HLV Chu ?ình Nghiêm chia toàn ??i thành 2 nhóm và b?t ??u cho các c?u th? ?á bóng ma.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 2

Trong bu?i t?p ngày h?m nay, b?n h?p ??ng bom t?n m?i ???c kích ho?t Geovane c?ng tham gia t?p luy?n cùng nh?ng ??ng ??i m?i.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 3

???c bi?t, dù nh?n m?c l??ng kh?ng cao so v?i CLB Sài Gòn nh?ng tan binh c?a CLB Hà N?i v?n là ngo?i binh ???c h??ng m?c l??ng cao nh?t gi?i tính t?i th?i ?i?m hi?n t?i.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 4

N? l?c tranh bóng c?a c?u th? Brazil v?i nh?g ng??i ??ng ??i m?i.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD26 tu?i, ?? tu?i ?ang có ???c phong ?? cao nh?t, Geovane th?c s? là quan bài quan tr?ng giúp CLB Hà N?i hoàn thành ???c nh?ng tham v?ng trong t??ng lai.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 6
CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài Geovane, s? xu?t hi?n c?a Tr?n ?ình Tr?ng ? bu?i t?p c?ng là tín hi?u v? cùng ?áng m?ng khi h?u v? c?a ?TQG Vi?t Nam ?? có th?i gian ngh? khá dài do g?p ph?i ch?n th??ng.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 3 v?a qua, ?ình Tr?ng ?? di chuy?n sang Singapore ?? tái khám và ph?i tuan th? ?úng l? trình h?i ph?c. Sau 6 tháng ?i?u tr?, c?u th? này ?? có nh?ng tín hi?u ?áng m?ng h?i tháng 9 và tính t?i nay ?? tr? l?i t?p luy?n v?i trái bóng cùng ??ng ??i.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 9

Khá lau m?i quay tr? l?i san bóng, ?ình Tr?ng ?ang c?n th?i gian ?? hòa nh?p m?t cách t?t nh?t. Trong bu?i t?p h?m nay, c?u th? này c?ng liên t?c có th?i gian ??ng ngoài san ?? ngh? và theo d?i ??ng ??i t?p luy?n.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 10

? mùa gi?i tr??c, s? thi?u ?n ??nh ? hàng th? khi nh?ng cái tên quan tr?ng liên t?c ng?i ngoài do ch?n th??ng khi?n CLB Hà N?i ch?a th?c s? có ???c k?t qu? t?t nh?t trên ch?ng ???ng ?i tìm ch?c v? ??ch.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 11

?oàn V?n H?u trong n? l?c v??t qua Thành Chung trong bu?i t?p chi?u nay. ? mùa gi?i v?a qua, V?n H?u c?ng g?p ph?i th?i gian ch?n th??ng khá lau và ?? k?p quay tr? l?i ? nh?ng vòng ??u cu?i.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 12

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?n H?u và Geovane là nh?ng c?u th? có chi?u cao t?t nh?t c?a CLB Hà N?i, ?ay là m?t trong nh?ng ?u th? trong nh?ng pha bóng kh?ng chi?n mà ??i bóng Th? ?? có ???c.

CLB Hà N?i h?i quan, tín hi?u ?áng m?ng t? ?ình Tr?ng và bom t?n Geovane - 13

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuang H?i v?n là nhan t? ??c bi?t quan tr?ng trên hàng c?ng c?a CLB Hà N?i. C?u th? này m?i ?ay ?? nh?n ???c danh hi?u "Bàn th?ng ??p nh?t mùa gi?i" và ?ó hoàn toàn là ph?n th??ng x?ng ?áng cho nh?ng gì mà Quang H?i th? hi?n ? mùa gi?i v?a qua.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV-League 2021 s? kh?i tranh vào ngày 16.1 theo th? th?c mà mùa gi?i 2020 ?? t?o ra. C? th? 14 ??i bóng s? vòng tròn 1 l??t tính ?i?m ?? ch?n ra nhóm A (8 ??i) và nhóm B (6 ??i). Nhóm B giai ?o?n 2 (6 ??i ??ng t? th? 9 ??n 14 giai ?o?n 1) k?t thúc thi ??u vào ngày 22.8 còn nhóm A giai ?o?n 2 (8 ??i t? th? 1 ??n 8 giai ?o?n 1 tranh v? ??ch) k?t thúc thi ??u vào ngày 19/9/2021.

?ay là th?i gian ?? các CLB có s? ??u t? và chu?n b? t?t nh?t cho tham v?ng c?a ??i bóng trong mùa gi?i s?p t?i.

?? Linh