Th? t?, 25/11/2020 - 16:16

Ch? c?n 12 tr?n, Erling Haaland ?? v??t m?t Ronaldo "béo"

Dan trí

V?i cú ?úp trong tr?n ??u v?i Club Brugge ?êm qua, Erling Haaland ?? ?i vào l?ch s? Champions League. Th?m chí, c?u th? 20 tu?i này còn có nhi?u bàn th?ng ? ??u tr??ng này h?n c? Ronaldo "béo".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?êm qua, Erling Haaland ?? t?a sáng r?c r? khi ?óng góp cú ?úp giúp cho Dortmund giành chi?n th?ng 3-0 tr??c Club Brugge ? l??t tr?n th? 4 vòng b?ng Champions League. Chi?n th?ng này ?? giúp CLB n??c ??c ti?n b??c dài trong m?c tiêu v??t qua vòng b?ng. H? ?ang ??ng ??u b?ng F v?i 9 ?i?m, h?n ??i x?p th? 3 là Club Brugge 5 ?i?m (trong khi ch? còn 2 vòng).

Ch? c?n 12 tr?n, Erling Haaland ?? v??t m?t Ronaldo béo - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDErling Haaland tr? thành c?u th? cán m?c 15 bàn th?ng nhanh nh?t trong l?ch s? Champions League

Kh?ng nh?ng v?y, v?i cú ?úp bàn th?ng trong tr?n ??u này, Erling Haaland ?? ?i vào l?ch s? Champions League v?i t? cách c?u th? ch?m m?c 15 bàn th?ng nhanh nh?t. Chan sút ng??i Na Uy ch? c?n 12 tr?n ?? có ???c 16 pha l?p c?ng ? ??u tr??ng này. Trong ?ó, anh ?? ghi 8 bàn th?ng cho Salzburg ? Champions League 2019/20 và 8 bàn th?ng trong màu áo Dortmund.

Thành tích này ?n t??ng h?n r?t nhi?u so v?i Messi và C.Ronaldo. ?? có ???c 15 bàn th?ng, Messi c?n 29 tr?n. Con s? ?y c?a CR7 là 51 tr?n.

Có m?t th?ng kê ng?c nhiên là Erling Haaland ch? c?n 12 tr?n ??u ?? có nhi?u h?n s? bàn th?ng c?a huy?n tho?i Ronaldo "béo" trong c? s? nghi?p ? Champions League. Trong quá kh?, c?u danh th? ng??i Brazil ch? có ???c 14 pha l?p c?ng sau 40 tr?n ra san ? gi?i ??u này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? bàn th?ng c?a Erling Haaland ?? v??t qua c? Ronaldo "béo" trong c? s? nghi?p ? ??u tr??ng Champions League

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, ti?n ??o ng??i Na Uy c?ng tr? thành c?u th? tr? nh?t cán m?c 15 bàn th?ng (20 tu?i 126 ngày). Mbappe làm ???c ?i?u ?ó ? 20 tu?i 306 ngày và Messi cán c?t m?c này ? 21 tu?i 288 ngày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTính t? ??u mùa, Erling Haaland ?? ghi ???c 17 bàn th?ng sau 13 tr?n ??u cho Dortmund trên m?i ??u tr??ng. Trong ?ó, chan sút này ?ang d?n ??u danh sách ghi bàn ? Champions League v?i 6 bàn th?ng. ? Bundesliga, anh ?ang có 11 bàn, ch? kém Lewandowski 1 bàn.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i nh?ng gì ?? th? hi?n, Erling Haaland cho th?y mình hoàn toàn x?ng ?áng nh?n gi?i "C?u bé vàng" (t?n vinh nh?ng c?u th? d??i 21 tu?i xu?t s?c).

H.Long