Th? t?, 25/11/2020 - 17:23

V? Hoàng t? Harry gay b?t ng? khi ti?t l? chuy?n s?y thai

Dan trí

Meghan Markle, v? Hoàng t? Anh Harry, cho bi?t c? ?? b? s?y thai, m?t ti?t l? cá nhan ???c miêu t? là v? cùng hi?m th?y t? m?t thành viên c?p cao c?a hoàng gia Anh.

V? Hoàng t? Harry gay b?t ng? khi ti?t l? chuy?n s?y thai - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMeghan Markle và ch?ng - Hoàng t? Anh Harry (?nh: Getty)

Trong m?t bài chia s? cá nhan c?m ??ng ??ng t?i trên báo New York Times ngày 25/11, N? c?ng t??c x? Sussex vi?t: "M?t m?t ??a con là n?i ?au g?n nh? kh?ng th? ch?u ??ng n?i mà nhi?u ng??i c?ng t?ng tr?i qua nh?ng ít ng??i nói v? nó".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMeghan cho bi?t c? g?p ph?i m?t c?n ?au d? d?i trong khi ?ang b? con trai ??u lòng, Archie, h?i tháng 7.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"T?i c?m nh?n m?t c?n ?au d? d?i. T?i ng?i s?p xu?ng sàn nhà trong khi ?ang b? bé trên tay, l?m nh?m nh?ng l?i hát ru ?? c? g?ng gi? bình cho c? hai, gi?ng ?i?u vui v? trái ng??c hoàn toàn v?i linh c?m c?a t?i r?ng có ?i?u gì ?ó kh?ng ?n.

Khi ?m ch?t con trai ??u lòng, t?i bi?t t?i ?? m?t ??a con th? 2", Meghan vi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong bài vi?t, Meghan ?? miêu t? c?nh n?m trên gi??ng b?nh và ??i m?t v?i n?i ?au m?t con.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"ít gi? sau ?ó, t?i n?m trên gi??ng b?nh vi?n, n?m tay ch?ng…, c? hai ??u khóc. ??i m?t v?i nh?ng b?c t??ng tr?ng l?nh l?o, chúng t?i nhìn nhau. T?i ?? c? g?ng t??ng t??ng làm th? nào ?? ch?a lành v?t th??ng này".

Meghan c?ng cho bi?t, khi b? s?y thai, c? và ch?ng nh?n ra r?ng nhi?u ph? n? c?ng g?p tình tr?ng gi?ng h?. Tuy nhiên, dù m?i ng??i có nh?ng ?i?m t??ng ??ng trong n?i ?au này, vi?c ?? c?p ??n nó v?n b? xem là c?m k?, pha l?n s? x?u h?, khi?n n?i ?au b? kéo dài trong ??n ??c.

N? c?ng t??c x? Sussex ?? nh? l?i m?t cu?c ph?ng v?n h?i n?m ngoái, trong ?ó phóng viên ??t cau h?i r?ng c? có ?n kh?ng và c? tr? l?i: "C?m ?n vì ?? h?i th?m. Kh?ng nhi?u ng??i h?i li?u t?i có ?n kh?ng". Meghan nh?n ra r?ng cách t?t nh?t ?? hàn g?n n?i ?au là t? h?i chính mình có ?n kh?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMeghan c?ng nh?c t?i nh?ng ?au bu?n và m?t mát mà m?i ng??i ph?i gánh ch?u trong n?m 2020 khi nhi?u ng??i m?t ng??i than do d?ch Covid-19 hoành hành và làn sóng bi?u tình ?òi quy?n l?i c?a ng??i da màu c??p ?i các m?ng s?ng.

Cu?i bài vi?t, Meghan ?? khuy?n khích m?i ng??i c?i m? chia s? v? nh?ng ?au bu?n c?a h? và khuyên m?i ng??i h?y dành th?i gian trong d?p l? T? ?n này ?? m?i th?m ng??i than và b?n bè r?ng "B?n có ?n kh?ng?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng chia s? r?t riêng t? c?a Meghan trong bài vi?t d??ng nh? ??i l?p v?i chính sách lau nay c?a các thành viên c?p cao hoàng gia Anh, v?n kh?ng bao gi? ti?t l? v? chuy?n ??i t?. L?y ví d?, N? hoàng Anh Elizabeth II ch?a t?ng chia s? chuy?n riêng t? trong b?t k? cu?c ph?ng v?n nào trong su?t 68 n?m tr? vì.

Tuy nhiên, m?t ngu?n tin than c?n v?i Harry và Meghan cho bi?t c?p ??i ?? trao ??i v? bài vi?t trên v?i gia ?ình hoàng gia tr??c khi nó ???c xu?t b?n.

Harry và Meghan k?t h?n h?i tháng 5/2018 và có m?t con trai n?m nay 2 tu?i. Tr??c s?c ép c?a cu?c s?ng hoàng gia, c?p ??i ?? t? nguy?n rút kh?i các nhi?m v? chính th?c h?i ??u n?m nay và chuy?n v? quê nhà c?a Meghan t?i M? ?? xay d?ng cu?c s?ng m?i. C?p ??i ???c cho là ?? mua bi?t th? và hi?n ??nh c? t?i bang California.

An Bình

Theo Reuters